Profesjonalny Informator Prawnika Plus granatowy format B5

Najnowsze wydanie Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2018 granatowy format B5. Z informatora prawniczego PLUS na 2018 rok dowiesz się o adresach instytucji prawniczych (sąd najwyższy, trybunał konstytucyjny, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, siedziby prokuratur, komorników.
Zawartość informatora:
– praktyczne, funkcjonalne kalendarium,
– skorowidz adresów i telefonów,
– obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,
– złączenie kodeksów o kosztach,
– dostęp on-line do aktualizowanych artykułów o kosztach i bazy instytucji prawniczych.

Kalendarium: tydzień na dwóch stronach

Informator Prawniczy niebieski format A5 dzień na stronie

Najnowsze wydanie Informator Prawniczy 2018 niebieski format A5 dzień na stronie. Kolejna edycja, cieszącego się ogromnym zaufaniem wśród stałych użytkowników. Przejrzystość, funkcjonalność, wygoda użytkowania – to cechy charakteryzujące najnowszy Informator Prawniczy 2018 w kolorze niebieskim. To idealne spojenie profesjonalnego kalendarza z pełnym, intuicyjnym informatorem. Bogaty wybór praktycznych formatów, eleganckich kolorów również układu kalendarium sprawiają, że jest to jedyny na rynku kalendarz dla potrzeb praktyków prawa: radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników czy aplikantów.
Zawartość informatora prawniczego 2018:

– praktyczne, funkcjonalne kalendarium,
– przestronny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,
– zestawienie artykułów o kosztach,
– mapa obszarów właściwości prokuratur i sądów,
– registry,
– dwie wstążeczki,
– odrębny notes teleadresowy.

Kalendarium: dzień na stronie.
Oprawa twarda

Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Najnowsze wydanie Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej. W książce poruszone pozostały zagadnienia powiązane z postępowaniem skargowo-wnioskowym również postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w placówkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.

Książka pomoże nie tylko rozwiać obiekcje osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, lecz tak jak przyczyni się do pogłębienia informacji na temat procedur z tym związanych. Podane w niej kryteria będą pomocne w poprawnej kwalifikacji pism, które trafiają do instytucji publicznych, i w doborze trybu ich rozpatrywania. Skrybowie wiele uwagi poświęcili też tematowi nadużywania prawa do petycji i wynikającym z tego konsekwencjom.
W książce zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej poprzez stronę wnioskującą oraz organ prowadzący postępowanie. Przeanalizowano między innymi kwestie wydawania dokumentów elektronicznych oraz doręczania ich uczestnikom postępowania. Ponadto autorzy w detalach omówili zagadnienie jawności i dostępu do akt sprawy oraz przedstawili, w jakich sytuacjach wskazane jest publiczne ogłaszanie dokumentów.
Opracowanie obejmuje zarówno wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej funkcjonariuszy publicznych rozpatrujących wnioski, skargi i petycje. Pisarze nie pominęli podobnie istotnych aspektów zgrupowanych z ochroną danych osobowych osób, które, składając skargę innymi słowy wniosek, ujawniają nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej organizacji.

Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji?
Kiedy można pozostawić skargę innymi słowy petycję bez rozpatrzenia?
Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych środków ochrony?
Czy można zaniechać wszczęcia postępowania w sprawie złożonego wniosku?

Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Najnowsze wydanie komentarza Ustawa o rewitalizacji Komentarz. Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zaciekawi również sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak:

– tworzenie gminnych programów rewitalizacji także specjalnej strefy rewitalizacji;
– mechanizmy zapewniające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji;
– przeciwdziałanie gentryfikacji poprzez m.in. zagwarantowanie mieszkańcom prawa do powrotu do zajmowanych lokali mieszkalnych.

W pracy użyto suty dorobek doktryny prawa także orzecznictwa sądowego. Zawiera ona również szereg uwag, w tym o charakterze krytycznym, odnoszących się sposobu regulacji materii zawartej w komentowanej ustawie.

Szczególne formy spółek

Najnowsze wydanie Szczególne formy spółek. Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy tematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W książce wiele miejsca poświęcono wskazaniu gildia je charakteryzujących i omówieniu zadań wyróżniających wiadomy typ spółki szczególnej, dotyczących:

– jej utworzenia,
– przedmiotu działalności,
– akcji i obrotu nimi,
– stosunków majątkowych,
– zasad działania jej organów,
– nadzoru powyżej jej działalnością,
– rozwiązania spółki.

W lekturze zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w obszarze niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego – pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest także na rzecz prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, w jaki sposób i teoretyków prawa.

Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Najnowsze wydanie Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości. Publikacja Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości obejmuje opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych.
W sposób wyjątkowo pożyteczny i w oparciu o zapadłe wyroki w kwestiach dotyczących nieruchomości poczyniono analizy upełnomocnień właścicieli (współwłaścicieli), osób roszczących oraz osób posiadających nieruchomości.
Publikacja obejmuje peryfraza podobnie najważniejszych sądowych procedur cywilnych i ich realizacji, z praktycznym komentarzem do najważniejszych procesowych i materialnych aspektów tych postępowań.

Postępowania cywilne w obszarze nieruchomości to monografia, jaka zawiera omówienie artykułów procedury cywilnej oraz prawa materialnego dotyczącego praw i roszczeń związanych z własnością nieruchomości również innymi tytułami prawnymi do jej posiadania. Omawiając indywidualne zadania pisarz podawał liczne przykłady z orzecznictwa polskich sądów.

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Najnowsze wydanie Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wspólnie z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje legislacyjne istotne na rzecz geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono tak jak regulacje legislacyjne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a również wiele innych aktów prawnych. Niniejsza lektura zbiera i porządkuje wszystkie akty ustawowe dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

1. Zbiór bieżących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
2. Komentarz i wyjaśnienie artykułów związanych z lokowaniem inwestycji.
3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych