Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej

Najnowsze wydanie Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne. W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, m.in.:

– pojęcie i systematykę postępowania administracyjnego,
– dekodyfikację, atomizację i autonomizację procedur administracyjnych,
– pojęcie, podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym,
– pojęcie, modele i przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych,
– koncepcje doktrynalne pochodne europeizacji prawa,
– konsekwencje europeizacji prawa, w tym współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych,
– wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego przez organ krajowy, jego przebieg, rozstrzygnięcia oraz ich trwałość.

Monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, powinna zainteresować również pracowników organów administracji publicznej stosujących prawo unijne, a także pracowników naukowych.

Advertisements

Profesjonalny Informator Prawnika Plus granatowy format B5

Najnowsze wydanie Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2018 granatowy format B5. Z informatora prawniczego PLUS na 2018 rok dowiesz się o adresach instytucji prawniczych (sąd najwyższy, trybunał konstytucyjny, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, siedziby prokuratur, komorników.
Zawartość informatora:
– praktyczne, funkcjonalne kalendarium,
– skorowidz adresów i telefonów,
– obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,
– złączenie kodeksów o kosztach,
– dostęp on-line do aktualizowanych artykułów o kosztach i bazy instytucji prawniczych.

Kalendarium: tydzień na dwóch stronach

Informator Prawniczy niebieski format A5 dzień na stronie

Najnowsze wydanie Informator Prawniczy 2018 niebieski format A5 dzień na stronie. Kolejna edycja, cieszącego się ogromnym zaufaniem wśród stałych użytkowników. Przejrzystość, funkcjonalność, wygoda użytkowania – to cechy charakteryzujące najnowszy Informator Prawniczy 2018 w kolorze niebieskim. To idealne spojenie profesjonalnego kalendarza z pełnym, intuicyjnym informatorem. Bogaty wybór praktycznych formatów, eleganckich kolorów również układu kalendarium sprawiają, że jest to jedyny na rynku kalendarz dla potrzeb praktyków prawa: radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników czy aplikantów.
Zawartość informatora prawniczego 2018:

– praktyczne, funkcjonalne kalendarium,
– przestronny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,
– zestawienie artykułów o kosztach,
– mapa obszarów właściwości prokuratur i sądów,
– registry,
– dwie wstążeczki,
– odrębny notes teleadresowy.

Kalendarium: dzień na stronie.
Oprawa twarda

Szczególne formy spółek

Najnowsze wydanie Szczególne formy spółek. Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy tematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W książce wiele miejsca poświęcono wskazaniu gildia je charakteryzujących i omówieniu zadań wyróżniających wiadomy typ spółki szczególnej, dotyczących:

– jej utworzenia,
– przedmiotu działalności,
– akcji i obrotu nimi,
– stosunków majątkowych,
– zasad działania jej organów,
– nadzoru powyżej jej działalnością,
– rozwiązania spółki.

W lekturze zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w obszarze niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego – pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest także na rzecz prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, w jaki sposób i teoretyków prawa.

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Najnowsze wydanie Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wspólnie z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje legislacyjne istotne na rzecz geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono tak jak regulacje legislacyjne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a również wiele innych aktów prawnych. Niniejsza lektura zbiera i porządkuje wszystkie akty ustawowe dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

1. Zbiór bieżących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
2. Komentarz i wyjaśnienie artykułów związanych z lokowaniem inwestycji.
3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych

Eksperyment terenowy w psychologii społecznej

Najnowsze wydanie Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Złoty okres rozwoju psychologii społecznej przypada na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. To z tego czasu pochodzą przełomowe odkrycia, które do obecnie budzą gorące dyskusje i stanowią inspirację na rzecz badaczy. Nieprzypadkowo jest to zarówno okres największej popularności eksperymentu terenowego – metody badawczej, jaka współcześnie jest przedtem używana coraz rzadziej. Tomasz Grzyb analizuje status eksperymentu terenowego we współczesnej psychologii. Rozważa możliwości prowadzenia badań psychologicznych tą metodą z zachowaniem najwyższych wzorów etycznych (problem świadomego uczestnictwa w badaniach, problem rejestracji przebiegu eksperymentu), porządkuje materie metodologiczne, które trzeba wziąć pod uwagę, planując badania eksperymentalne (m.in. operacjonalizacja zmiennych, doprecyzowanie procedur, szkolenie pomocników eksperymentatora). Osobny rozdział Autor poświęca możliwościom książce wyników badań eksperymentalnych w liczących się periodykach – teraz po prawdzie statusowi uzyskiwanych tą drogą danych we współczesnej psychologii społecznej. Psychologowie-badacze znajdą w tej książce użyteczne wskazówki dotyczące realizacji eksperymentów terenowych oraz doniesienia z w największym stopniu znaczących w psychologii społecznej badań realizowanych metodą eksperymentu terenowego. Tomasz Grzyb przekonuje, że wbrew trochę w wyższym stopniu skomplikowanej metodologii dodatkowo koniecznych do rozstrzygnięcia dylematów natury etycznej eksperymenty terenowe można – i trzeba – prowadzić. Tomasz Grzyb jest jednym z niewielu badaczy w Polsce (a obecnie również na świecie), którzy konsekwentnie prowadzą przede wszystkim tryb terenowe. Bardzo dobrze się zatem stało, że właśnie on jest autorem przełomowej, moim zdaniem, publikacji w polskiej literaturze psychologicznej. prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego Są książki, w jakich badaniom terenowym religijny jest jeden albo nieco rozdziałów, brak jednak pracy poświęconej temu tematowi. Ta monografia usuwa te lukę i może pozwolić psychologom społecznym nie tylko na uzyskanie wiedzy, w jaki sposób takie postępowanie prowadzić, lecz zarówno tworzy swoistą tożsamość psychologii społecznej. prof. dr hab. Władysława Jacka Paluchowskiego Dr Tomasz Grzyb – psycholog społeczny, wykładowca w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem dodatkowo współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował w Psychologii społecznej, Polish Psychological Bulletin, European Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Social Psychology, Social Psychological and Personality Science. Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, w który sposób i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyczki hydrauliczne do czołgu Abrams). We wrocławskim oddziale SWPS prowadzi zajęcia z aspektu technik wpływu społecznego, statystyki i metodologii, SPSS również badań marketingowych. Jego główną ambicją jest wiara wszystkich naokoło (ze szczególnym uwzględnieniem trójki własnych dzieci), że na wszystkie, nawet w największym stopniu dziwaczne pytania można wynaleźć odpowiedź. Dr Tomasz Grzyb jest doświadczonym popularyzatorem nauki – w Charakterach oraz prasie lokalnej publikował popularnonaukowe artykuły dotyczące technik wpływu społecznego, prowadził wykłady dla dzieci i seniorów dotyczące mechanizmów działania reklamy oraz wykład dla rodziców w Strefie Rodzica SWPS.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Najnowsze wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując podobnie na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich artykułów prawa. W obecnej dobie ciężko być księgowym czyli audytorem nie znając tych rozwiązań.

Publikacja to wielce obszerny, wyłączny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, w dodatku dochodzą jeszcze trudności spojone z przekładem z języka angielskiego. Skrybowie wyjaśniają pojedyncze regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej także wnikliwe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak trzeba je umniejszać w księgach rachunkowych.

Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, szczególnie w zakresie:

stosowanych pojęć,
warunków ujęcia danej kategorii,
podstaw wyceny,
wymaganych ujawnień,
odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.

Książka jest zarówno cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i żaków studiów wyższych, a podobnie dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W książce zamieszczono także legenda rozwiązań.

Zagadnienia poruszone w publikacji:

Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 13 „Wycena w wartości godziwej”

Część II. Prezentacja informacji finansowych

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, przemiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
MSR 33 „Zysk na akcję”
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
MSR 20 „Dotacje rządowe także ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 „Połączenia przedsięwzięć”
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

Część III. Aktywa trwałe i zapasy

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 38 „Aktywa niematerialne”
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży dodatkowo działalność zaniechana”
MSR 17 „Leasing”
MSR 2 „Zapasy”

Część IV. Pomiar przychodów

MSR 18 „Przychody”
MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”

Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
MSR 12 „Podatek dochodowy”