Prawo rzymskie

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza  oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwości natomiast okazało się prześcignięcie dzieła życia jednego z najsłynniejszych polskich romanistów, Adolfa Bergera, jakim jest jego Encyclopedic Dictionary of Roman Law . Zamiarem uczestników zespołu, którzy podjęli się opracowania poszczególnych haseł, było pokazanie prawa rzymskiego w innej, szerszej nieco perspektywie. Ambicją naszą stało się przygotowanie dzieła o charakterze mniej „antykwaryzującym”, a bardziej „dogmatyzującym”. Innymi słowy, postanowiliśmy sprawdzić, czy odwołanie się w badaniach nad prawem do tradycji w istocie jest w stanie wywołać podwójny efekt: historyzacji dogmatyki i dogmatyzacji historii. Uczeni badający kształt współczesnych instytucji prawnych niejednokrotnie zadają romanistom pytanie o ich genezę. Proszą o pokazanie ich rzymskich korzeni. W czasach, kiedy niemal dogmatem stało się twierdzenie, że cały europejski porządek prawny opiera się na prawie rzymskim, zachowanie takie nie tylko przyjemnie łechce romanistyczną próżność, ale stanowi również część metodologii uprawiania nauki prawa, zwłaszcza cywilistyki. Trudność pojawia się wówczas, kiedy trzeba uzasanić „rzymskość” urządzenia prawnego, dla którego antyczne ius Romanum nie wykształciło odrębnej dogmatycznej konstrukcji. Badacz musi wtedy uświadomić sobie, że prawo rzymskie nie było na przestrzeni wieków monolitem. Tomasz Giaro wyróżnił aż cztery jego żywoty, po czym zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich w konkretny sposób oddziaływał na formowanie się współczesnych instytucji prawnych . Tym samym stwierdzenie, że to czy inne urządzenie prawne ma swoje źródło w prawie rzymskim, nie zawsze musi być tożsame z twierdzeniem, że wywodzi się ono ze starożytności. Z tego powodu w oddawanym do rąk Czytelnika opracowaniu odrzucono datę śmierci cesarza Justyniana (565) jako cezurę zamykającą chronologiczne ramy prowadzonych rozważań.

Płacowe warunki

Słuchacz zna podstawy legislacyjne, procedury naliczania i sposób ewidencji wybranych składników wynagrodzenia i narzutów. Ma rozszerzoną informację o księgowości i finansach, ich położeniu w systemie nauk ekonomicznych także spostrzega ich zależności z innymi naukami gminnymi. Ma ważką informację na zagadnienie relacji zachodzących między dziedzinami nauk ekonomicznych i prawnych, mających kluczowe przesłanie dla zrozumienia istoty przebiegów gospodarczych. Dzięki książce Kadry 2015 ma nasiloną informację o zasadach i normach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w aspekcie księgowości i finansów. Sumpty pracy w świetle Kodeksu Wytwórczości, prawa bilansowego i fiskalnego. Podstawy legislacyjne i metod naliczania wybranych składników zrekompensowania. Podstawy prawne i procedury obliczania ściep na zabezpieczenia socjalne, zdrowotne także zaliczki na podatek zyskowny od jednostek materialnych. Ewidencja rachunkowa zrekompensowań i narzutów na wynagrodzenia. Podstawa i maksymy ewidencji księgowej pozapłacowych kosztów pracy. Wtórniki na Zakładowy Kapitał Zaświadczań Socjalnych. Państwowy Kapitał Kuracji Jednostek Niepełnosprawnych. Przedłożenie studenciaków z problematyką kalkulowania zadośćuczynień w podmiotach. Cele dokładne opowiedzenie treści, naliczania i maksymy ewidencji sumptów roboty, świadczeń pracowniczych, objuczeń wynagrodzeń także zasad sporządzania listy płac. Podoła prawidłowo odtwarzać zjawiska społeczno-gospodarcze w aspekcie księgowości i finansów, bieżące zdarzenia w taktyce oszczędnościowej, ekonomii, a także oddzielnie definiować własne opinie w tym obszarze plus proponować wyborne rozstrzygnięcia w w razie zmian zachodzących w tych rozmiarach. Sprosta poprawnie obsługiwać się zasadniczymi uczynkami prawnymi regulującymi dziedzinę organizacji formalno-prawnej fundowania i działania przedsiębiorstw w Polsce. Podoła zastosować otrzymaną erudycję w limicie rachunkowości i finansów w praktyce zawodowej.

Wszystko o kontach firmowych

Gigantyczny komentarz do zarysu kont zawiera omówienie norm funkcjonowania osobnych kont spoistych także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny rozważanie, wszechstronne ujęcie skomplikowanej problematyki oraz bezsprzeczne wykładnie to niewątpliwe pozytywy tej książki, docenione poprzez wielu rachunkowych. Aktualne opublikowania książki planu kont Gierusza cieszyły się docenieniem również profesjonalistów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały sławę jednej z kluczowych wykładni polskiego prawa bilansowego. W komentarzu przedłożono szereg przemian wynikających z najnowszych modernizacji ustaw o księgowości, podatku od towarów i usług, podatku lukratywnego od osób prawnych i materialnych. Z uwagi na odmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. odnośnie do dokumentnych zasad zezwalania, procedur taksacji, limitu ukazywania i sposobu ekspozycji sprzętów walutowych zaktualizowano komentarz do kont zespołów. W związku z przedstawieniem się stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie poniektórych dewizy prowadzenia ksiąg księgowych, a również nowelizacji ustawy o księgowości przekształcono komentarz odnoszący się do reguły oprowadzania ksiąg rachunkowych. Rozszerzono tłumaczenie do konta Kasa z modernizacji wyceny o księgowania zgrupowane z pogrożeniem kontynuacji aktywności. W glosariuszu do konta Środki trwałe doprecyzowano reguły potrącania podatku naliczonego VAT od chwili nabycia, wwozu i leasingu czterokołowców osobowych oraz innych pojazdów automobilowych o dopuszczalnej masie dokumentnej nieprzekraczającej 3,5 tonusy.

Książka kadrowo płacowa

W książce znajdują się wiadomości w obrębie kadrowo-płacowym wydawnictwa HRservices rok kalendarzowy 2016. Po sukcesie uprzedniego opublikowania literatek uradziły sporządzić nowy realny, kompleksowy przewodnik po zadaniach związanych z kierowaniem spraw kadrowych i płacowych. Dzięki książce biuro kadr zdobędziesz pewność jak w praktyce kierować rzeczy pracownicze zgodnie z ważnymi statutami prawa wytwórczości i kadr dodatkowo zabezpieczeń społecznych. W lekturze Kadry i płace 2016 opowiedziano kompletny zakres działania obsługi kadrowej w firmie. Zaczynając od momentu całkowitego omówienia norm prawa wytwórczości, przechodzą do objaśnienia elementów stopniowych fragmentów obsługi kadrowej. Książka kadrowa obejmuje spore przykłady ilustrujące rzeczywiste kłopoty kadrowe oraz ich praktyczne rozwiązania. W książce  najdziesz wszechstronne omówienie zagadnień kadrowych, również tych, dla których nie ma oczywistych uregulowań prawnych. W takich przypadkach autorki wskazują najważniejsze stosowane rozwiązania, uznaną praktykę oraz orzecznictwo sądów i interpretacje organów kontrolnych. Pozycja bibliograficzna kadry od a do z napisana przez praktyków, interesujących się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będących w tym samym czasie instruktorami na kursach dla służb kadrowo-personalnych. Mierzona także do fachowców personalnych jak do osób rozpoczynających pracę w działach kadrowych. W lekturze: – umowa o pracę (rodzaje, obowiązki, regulamin, dokumentacja, świadectwo pracy);

Książka z pr. adm. Boć

W opracowaniu omówiono podstawowe wiadomości z zakresu:
Materialnego prawa administracyjnego:
 

 • podstawowe definicje i źródła prawa administracyjnego,
 • kwestie nadzoru i kontroli,
 • administracja publiczna i formy jej działania, administracja rządowa i rządowa
 • w województwie,
 • samorząd terytorialny (gminny, powiatowy, wojewódzki),
 • akt administracyjny, uznanie administracyjne, umowę cywilnoprawną i ugodę administracyjną,
 • stosunek administracyjnoprawny,
 • plan zagospodarowania przestrzennego,
 • zagadnienia prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • gospodarka nieruchomościami oraz scalanie i wymiana gruntów,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego,
 • prawo o zgromadzeniach,

Postępowania administracyjnego:

 • zasady postępowania administracyjnego,
 • właściwość organów,
 • wyłączenie pracownika oraz organu,
 • strony i ich pełnomocników,
 • doręczenia i wezwania oraz terminy,
 • postępowanie – wszczęcie, prowadzenie, dowody, protokoły, metryki, adnotacje, rozprawa, zawieszenie i wznowienie postępowania,
 • decyzja administracyjna i ugoda,
 • odwołania i zażalenia,
 • uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji,
 • udział prokuratora,
 • wydawanie zaświadczeń,

Ustroju sądów administracyjnych, Postępowania egzekucyjnego w administracji, Postępowania przed sądami administracyjnymi:

 • strony i pełnomocnicy,
 • pisma procesowe – zagadnienia ogólne,
 • skarga,
 • wszczęcie postępowania, zawieszenie postępowania,
 • doręczenia i terminy,
 • posiedzenie sądowe, postępowanie mediacyjne i uproszczone,
 • orzeczenia sądowe,
 • środki odwoławcze.

Sprawa o zachowek Wrocław

Radca Prawny Wrocław Kacper Kuriata zajmuje się obsługa prawną firm również świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych na terenie Wrocławia i okolic. Wrocławska Kancelaria Radcy prawnego Kacpra Kuriaty zapewni Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Biuro Kancelarii we Wrocławiu czynne jest codziennie od 8.00 do 17.00. Doświadczony Radca prawny oferuje pomoc prawną z aspektu prawa podatkowego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego, handlowego również prawa pracy. Kancelaria odszkodowania Wrocław Wrocławska Kancelaria przyjmie zlecenia z obszaru dochodzenia wierzytelności, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych o zapłatę, reprezentowania w postępowaniu spadkowym, podziale spadku pośród spadkobierców, ustalenia kręgu osób zobowiązanych do zapłaty zachowku, prowadzenia spraw o rozwód, alimenty, proporcja majątku pomiędzy małżonkami także o zniesienie współwłasności. Indywidualne ujęcie do każdej sprawy, atrakcyjne stawki wynagrodzenia.