Dotowanie oświaty

Weszła w życie gruntowna nowelizacja ustawy o systemie oświaty Zmiany dotyczą również dotacji oświatowych. Przykładowo:
zmieniono zasad wydatkowania dotacji , co powoduje, że dotację będzie można tak jak wydatkować na wydatki zastrzeżone na razie dla organu prowadzącego (chodzi o wydatki ustawy o systemie oświaty). Chodzi tutaj o wydatki np. na obsługę prawną, księgową, na wynagrodzenie dla dyrektora, na remonty, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny. Wcześniej istniał pogląd (choć dawny różne orzeczenia sądowe), że wydatki te organ prowadzący wydatkuje z własnych pieniędzy, a teraz zostało zapisane w przepisach, że wydatki te można realizować z udzielonych dotacji. W książce Dotacje oświatowe rozliczanie udzielamy odpowiedzi na co można wydać dotacje, tak, żeby organy JST nie zakwestionowały wydatku także jakim sposobem prawidłowo przedstawić wydatek;
– ustawodawca doprecyzował profil kontroli poprzez wyraźne wskazanie, że JST ma prawo kontroli m.in. pobrania dotacji (wcześniej było tylko stwierdzenie „udzielenie”, a teraz zastąpiło to „pobranie i udzielenie”). W związku z tym zanim JST udzieli dotacji może wleźć na kontrolę i przeprowadzić kontrolę np. frekwencji uczniów. W niniejszej publikacji udzielamy odpowiedzi co mieści się w pojęciu pobrania dotacji, jakie dokumenty podlegają kontroli, a podobnie jakże ma wyglądać kontrola. Przedstawiamy również wzory dokumentów stosowanych poprzez JST w trakcie i po kontroli;
– wprowadzono konieczność przemian uchwał dotacyjnych – w terminie. JST mają obowiązek uporządkować uchwałę dotacyjną poprzez uwzględnienie w jej zapisach trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji. W niniejszej publikacji udzielany odpowiedzi jak to zrobić, co powinno odnaleźć się z uchwale (w tym wzory takich uchwał z załącznikami);
– wprowadzono ustawowe przesłanki umożliwiające wstrzymanie wypłat dotacji. Obecnie JST może zachować wypłatę dotacji, jeżeli nie zostanie wpuszczony poprzez dyrektora szkoły/przedszkola na kontrolę. W tej sytuacji organ JST pisze wezwanie do szkoły, a jakim sposobem zostanie wpuszczony wówczas za np. miesiące to JST wypłaca mu zaległą kwotę, toż można ją wydatkować tylko na wydatki powstałe w czasie wstrzymania dotacji (nie może je wydatkować na wydatki bieżące).
Powyższe zmiany, jakim sposobem dodatkowo rozwój orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych, a również rozbieżności w poglądach organów kontrolujących dotacje również wcześniejsze przemiany ustawy o systemie oświaty skłoniły Wydawnictwo C.H. Beck do przygotowania publikacji książkowej wydania publikacji: Dotacje oświatowe.
W publikacji odnajdą Państwo:

– opis sposobu ustalania stawek dotacji na rzecz przedszkoli, innych odmian wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, także dla młodzieży jakim sposobem i na rzecz dorosłych, a również reguły obliczania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe (jak usztywnić stawkę dotacji dla przedszkola, a w jaki sposób dla innej formy wychowania przedszkolnego, jakże wyliczyć stawkę dotacji w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej). W lekturze znajdziemy także zasady obliczania dotacji na rzecz szkół i placówek publicznych, a zarówno dla uczniów niepełnosprawnych. W publikacji znajdziecie odpowiedź jakie rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej powinno się wziąć pod uwagę przy wyliczaniu stawki dotacji;
– reguły weryfikacji stawek dotacji, w publikacji odpowiadamy na kontrowersyjne pytanie weryfikować stawki dotacji lub nie, a pod warunkiem w taki sposób to kiedy;
– wskazówki dla organów prowadzących, a również na rzecz JST na co można wydać dotację a także w jaki sposób przejrzyście ją rozliczyć;
– odpowiedź na pytanie co może mieć władzę JST także jakże powinna przemierzać kontrola beneficjentów dotacji (w tym wzory dokumentów, protokołu kontroli dotowanej jednostki, wystąpienie pokontrolne);
– opis sposobu dochodzenia zwrotu dotacji od beneficjenta (decyzja administracyjne w sprawie zwrotu dotacji i zasady jej wydania, zabezpieczenie roszczeń JST na majątku organu prowadzącego, egzekucja administracyjna), tymczasem zarówno zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi (wzory dokumentów niezbędnych w trakcie postępowania administracyjnego, zależność decyzji określającej dotację podlegającą zwrotowi, prośba do JST o umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi);
– reguły rozliczeń pośród gminami;
– reguły opracowywania przekazów uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych a podobnie szczegółowe wskazanie co powinno się w nich wyszperać (w książce przykładowe wzory uchwał dotacyjnych, a wniosków o dotację, comiesięcznych informacji, a zarówno rozliczeń dotacji);
– odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych także przez pracowników JST w jaki sposób i przez beneficjentów dotacji.
– odpowiedzi na w najwyższym stopniu kontrowersyjne problemy, a również przykłady orzeczeń administracyjnych, jakie wbrew zmian zachowały swoja aktualność.
Lektura Dotacje oświatowe udzielanie
ta zawiera:

– wnikliwy opis przemian w obszarze dotacji oświatowych wraz z harmonogramem ich wejścia w życie;
– rozbudowanych rozdziałów omawiających materie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowej;
– wzorów dokumentów;
– liczne odpowiedzi na zadawane na ogół pytania;
– liczne wyroki sądowe i rozstrzygnięcia RIO dotyczące problematyki poruszanej w książce
Wzory:

– Wzory z kontroli
  
– Upoważnienie do kontroli dotowanej jednostki oświatowej
– Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej
– Wystąpienie pokontrolne do kontrolowanej jednostki 
– Wzory uchwał dotacyjnych
  
– Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji także trybu i obszaru kontroli ich wykorzystania (wraz z instrukcją) – razem z załącznikami
– Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych również trybu i aspektu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji – wspólnie z komentarzem do poszczególnych jej zapisów + załączniki do uchwały (druk wniosku o dotację, informacji o faktycznej liczbie uczniów, rozliczenia dotacji) 
– Wzory związane z dochodzeniem wypłaty dotacji
  
– Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
– Wzór wezwania do usunięcia naruszenia prawa
– Skarga na uchwałę wysłana do sądu administracyjnego
– Skarga na czynność ustalenia wysokości dotacji wysłana do sądu administracyjnego 
– Wzory powiązane z dochodzeniem zwrotu dotacji od beneficjenta
  
– Wszczęcie postępowania w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi
– Zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli
– Wezwanie świadka na przesłuchanie
– Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu w postaci przesłuchania świadka
– Zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
– Decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi
– Podanie do samorządu o umorzenie dotacji podlegającej zwrotowi
– Decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi
– Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Konsolidacja sprawazdań finansowych

W dniu weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
W jej wyniku:

– (informacja ważna na rzecz urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. W książce Konsolidacja sprawozdań finansowych ponadto omówiono zwolnienie naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzór tego sprawozdania), w zakresie podatków i opłat stanowiących środki utrzymania budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa.
– zmieniono sposób przekazywania sprawozdań dodatkowo. Dotychczas dotychczasowy one przekazywane przez ePUP, a teraz będę przekazywane poprzez system TREZOR.
– zmieniono normy wysyłania sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą
– dokonano znaczących zmian w obszarze zasad sporządzania sprawozdań RB-FUS także (wprowadzono zarówno nowe wzory tych sprawozdań).
– zmieniono normy sporządzania sprawozdań przez oraz Fundusz Zasobów Agencyjnych.
– Znacząco zmieniono terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań.
– przemiany dotyczą podobnie danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich. W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w obszarze budżetu środków europejskich, zmieniono opis kolumny „Dochody wykonane”. Po nowelizacji w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87 „Dochody budżetu środków europejskich”. Zmienione pozostały dane uzupełniające do sprawozdania (wprowadzono nowe sprawozdanie ). Mianowicie dodano kolumnę nr 9 „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone poprzez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” i wprowadzono odnośnik do tej kolumny, zgodnie z którym w kolumnie tej przedstawia się zwrócone poprzez ministra finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku.
Zasady sporządzania sprawozdań jednostek państwowych po nowelizacji wyjaśniamy w książce „Sprawozdawczość budżetowa w placówkach państwowych”.
W naszej lekturze Konsolidacja sprawozdań finansowych
odkryją Państwo:

– opis przemian w sprawozdawczości, które weszły w życie
– najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej
– rozbudowane kalendarium sporządzania wszystkich sprawozdań budżetowych w podziale na indywidualne miesiące – uwzględniające nowelizację
– wyjaśnienia jakim sposobem wypełniać pojedyncze wiersze i kolumny sprawozdań
– aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań
– powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej),
– 22 wypełnionych formularzy sprawozdań wspólnie z komentarzem
– Ponad 100 odpowiedzi na zazwyczaj zadawane pytania

W książce wyjaśniamy m.in.:

– kto określa w jakiej formie przekazywać jednostkowe sprawozdania budżetowe?
– jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych, zbiorczych sprawozdań budżetowych?
– jakże wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu również Rb-28NW?
Jak sporządzać dane uzupełniające sprawozdania Rb-28UE po nowelizacji
jak sporządzać sprawozdania z obszaru środków europejskich (są to sprawozdania
– w jaki sposób sporządzać sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-23)?
– Jak sporządzać sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Rb-70)?
– jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi?
– jakże stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych?
– jakże prawidłowo traktować zasady sporządzania korekt?
– jakże kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych?
– jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli?
– w jaki sposób wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników?
– w jaki sposób zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu

Kodeks do postępowania cywilnego

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego przedstawia całościowo problematykę związaną z powództwem o ustalenie istnienia czyli nieistnienia prawa innymi słowy czynności prawnej koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa, z uwzględnieniem stanowiska teoretyków prawa i historii tej instytucji.
Zgodnie z KPC: Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia innymi słowy nieistnienia stosunku prawnego innymi słowy prawa, jak ma w tym romans prawny”. Artykuł 189 KPC jest specyficznym uregulowaniem – nie bacząc na umieszczenia go w KPC – jest to regulacja, jaka współistnieje z przepisami prawa materialnego – praktycznie w sposób nieograniczony. Mamy zatem do czynienia również z powództwem o ustalenie w zakresie prawa cywilnego (m.in. powództwo o ustalenie zawarcia umowy najmu, ustalenie w obszarze naruszenia praw autorskich) jakże i prawa pracy, prawa handlowego i innych.
Jednym z kluczowych problemów zgrupowanych z zastosowaniem tego artykułu jest sprawa okoliczności kiedy można wykorzystywać z tego artykułu, w szczególności w aspekcie wykazania interesu prawnego także pozostałych okoliczności, wynikających bezpośrednio i za pośrednictwem z tego artykułu. Aspekt ten jest wyjątkowo interesujący wobec rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie spowodowany zmianą pierwotnej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego również rozwiązaniami przyjętymi także za czasów obowiązywania poprzedniej regulacji jak i wprowadzonych przemian w jaki sposób również poszukiwaniem rozwiązań dla obszarów niedoregulowanych funkcjonujących obecnie.
Lektura Komentarz do KPC zawiera peryfraza pojęć istotnych dla przedstawianej tematyki, między innymi pojęć: interesu prawnego – ewolucji tego terminu oraz funkcjonowania w komentarzach i orzecznictwie dodatkowo res iudicata, które jest ograniczeniem zastosowania powyższego artykułu.
Celem opracowania jest usystematyzowanie aspektu funkcjonowania tego zapisu na różnorodnych płaszczyznach i wskazanie obszarów, które uprzednio bogate są w orzecznictwo i są uporządkowane w jaki sposób również tych, które budzą wiele wątpliwości.
W komentarzu do artykułu wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które pozostały oznaczone jako Ważne dla praktyki. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji książkowej w codziennej praktyce prawniczej także podczas zawodowych egzaminów prawniczych.
Niewątpliwie szczególnym elementem, który w tym wypadku ma znaczenie precedensowe jest linia orzecznicza, która odgrywa jeszcze większe znaczenie i wytycza jeszcze to nowe obszary regulacji.

Postępowanie sądowe

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie istotnej i aktualnej problematyki niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Analizując dostatni i zróżnicowany tworzywo normatywny, upodobania wyrażane również w polskim, w jaki sposób i obcojęzycznym piśmiennictwie również liczne orzeczenia sądowe, wypracowano model teoretyczny badanego zjawiska prawnego przez wyznaczenie obszaru, pozycja którym sposób sądowa w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest niedopuszczalna. W tym celu ustalono w książce Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnymmiędzy innymi kryteria rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i trybunałów powszechnych orzekających w postępowaniu cywilnym, zrekonstruowano znaczenie pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej, a zarówno wyróżniono i poddano rozważaniom przesłanki i skutki legislacyjne niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym\r\nKsiążka jest zwracana przede wszystkim do prawników-praktyków, a mianowicie sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może być podobnie przydatna pracownikom organów administracji publicznej, studentom prawa i administracji, aplikantom oraz wszystkim tym, którzy wyrażają zainteresowanie prezentowaną tematyką.

Prawo spadkowe komentarz

Książka <a href=”http://www.bookslandia.pl/prawo-spadkowe-witczak-skrypty-becka,1147″>Podział spadku orzecznictwo</a> stanowi kompleksowe wyrażenie omowne zadań powiązanych z podziałem spadku również rozliczeniami dotyczącymi spadku. <br/> Niniejsza książka opiera się na bieżących przepisach ustawy  Kodeks cywilny (t.j. Dziennik Ustaw ze zm.), ustawy Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z  ze zm.) również zważa ostatnie zmiany dotyczące m.in.:<br/> <br/> – ograniczenia osobistej <strong>odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe</strong> w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania; <br/> – zliberalizowania kodeksów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu poprzez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w <strong>postępowaniach elektronicznych</strong> dodatkowo stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem <strong>systemu teleinformatycznego</strong> i dokonywania <strong>doręczeń elektronicznych</strong>, również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. <br/> <strong>Prawo spadkowe</strong> pełne jest problemów zgrupowanych z koniecznością dokonywania różnego rodzaju rozliczeń. Jego istotą jest właściwe rozrachunek spadkobierców. Prezentowana publikacja, koncentruje się zatem na kwestiach rachunkowych powiązanych z postępowaniem spadkowym. Jest to praktyczny <em>komentarz</em> obejmujący między innymi następujące zagadnienia:<br/> <br/> – <strong>obliczanie wartości spadku </strong>(wartości schedy spadkowej), <br/> – <strong>rozliczanie darowizn</strong>, <br/> – <strong>obliczanie zachowku, rozliczanie spodków w przypadku dziedziczenia gospodarstw rolnych</strong>. <br/> Celem niniejszej publikacji jest drobiazgowe wyrażenie omowne problematyki rozliczeń spadkowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny. Wielkim atutem opracowania jest także wniosek sposobów rozliczeń na konkretnych przykładach razem z ich dokładnym omówieniem. <br/> W niniejszej publikacji poruszone pozostały zarówno kwestie dotyczące m.in.:<br/> <br/> – <strong>wyznaczenia spadkobiercy w kontekście KC</strong>, <br/> – <strong>odpowiedzialności za długi spadkowe</strong> KC), <br/> – <strong>zachowku</strong> , dodatkowo <br/> – <strong>rozliczenia miedzy spadkobiercami</strong>  <br/> W lekturze <a href=”http://www.bookslandia.pl/prawo-spadkowe-skowronska-bocian,10087″><strong>Podział spadku Komentarz</strong></a> znajduje się nadzwyczaj dużo przykładów ze określeniem obliczeń pojawiających się na gruncie podziału spadku. Przykłady oparte są na orzeczeniach sądów, a również na hipotetycznych sytuacjach, z którymi spotykał się Autor. Ponadto do każdego zagadnienia Autor wyselekcjonował najważniejsze dodatkowo w największym stopniu przydatne orzecznictwo, jakie pomoże zrozumieć tą szalenie trudną tematykę.<br/> Poruszona ogół problemów wskutek na swój rzeczowy istota powinna służyć adwokatom, radcom prawnym, sędziom i notariuszom, a zarówno aplikantom i studentom

Kodeks spółek Lex

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych w sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi:

– pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania również rozwiązywania;

– łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych;

– kodeksów karnych omawianej ustawy.

Komentarz do KSH omawia drobiazgowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania w tym m.in.

– uregulowanie w obszarze wzorca umowy: definicja; sygnatura potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; postanowienia zmienne umowy spółki; przerzut praw i obowiązków wspólnika spółki; zawarcie umowy spółki jawnej, komandytowej i z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru; opcja przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną bez możliwości wykorzystania wzorca umownego; odesłanie w obszarze spółki komandytowej do artykułów o spółce jawnej; opcja powołania pełnomocnika; wyłączenie powstania spółki przekształconej przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy (ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych również niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 4); weszła w życie 1.1.2015 r.;

– obowiązek zarządu – po zarejestrowaniu spółki, w terminie 2 tygodni – złożenia we właściwym urzędzie skarbowym poświadczonego odpisu umowy spółki ze określeniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, również daty i numeru rejestracji (ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym także o zmianie niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1161); weszła w życie 1.12.2014 r.;

– przemiany w zakresie upadłości : zapobieżenie możliwości traktowania wierzytelności wspólnika czy też akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od czasu zawarcia umowy pożyczki; rozwiązanie spółki (po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru); wniosek o wykreślenie z rejestru składany poprzez syndyka; wyłączenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku podczas gdy procedura upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości czyli zatwierdzenia układu względnie gdy procedura upadłościowe zostało uchylone lub umorzone, zarówno w sytuacji kiedy proces upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości innymi słowy zatwierdzenia układu albo jak proces upadłościowe zostało uchylone innymi słowy umorzone; uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej członka zarządu w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jeżeli wykaże, między innymi że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości czyli w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o promulgacja upadłości w czasie, kiedy prowadzona jest egzekucja poprzez zarząd przymusowy czy też poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, na podstawie kodeksów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o promulgacja upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji; wyłączenia możliwości rozwiązania spółki w przypadku, kiedy procedura upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości albo zatwierdzenia układu czy też jak procedura upadłościowe zostało uchylone innymi słowy umorzone (ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; nakład Nr 2824) wchodzi w życie 1.1.2016 r.

Ogromnym atutem komentarza jest powołana, niesłychanie bogata pióro przedmiotu, znajdująca się z początku każdego komentowanego rozdziału dodatkowo skrupulatne odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza. Duży walor pożyteczny stanowi również powoływane na masową skalę orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych poprzez autorów . Niezwykle wartościowa w przypadku tej publikacji jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, jakie praktyk, używający z Komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji. Dlatego też Komentarz w sposób klarowny i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią artykułów zawartych w Komentarzu do kodeksu spółek handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zadań Lektura przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi dodatkowo aplikantów, a zarówno żaków prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Kodeks spółek

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych w sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi:

– pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz rozwiązywania;

– łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych;

– kodeksów karnych omawianej ustawy.

Komentarz do KSH omawia drobiazgowo wszystkie przemiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania w tym :

– uregulowanie w zakresie wzorca umowy: definicja; podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; postanowienia zmienne umowy spółki; przerzut praw i obowiązków wspólnika spółki; zawarcie umowy spółki jawnej, komandytowej i z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru; możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną bez możliwości wykorzystania wzorca umownego; odesłanie w zakresie spółki komandytowej do kodeksów o spółce jawnej; możliwość powołania pełnomocnika; zapobieżenie powstania spółki przekształconej poprzez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy (ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych także niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015 r. poz. 4); weszła w życie 1.1.2015 r.;

– obowiązek zarządu – po zarejestrowaniu spółki, w terminie 2 tygodni – złożenia we właściwym urzędzie skarbowym poświadczonego odpisu umowy spółki ze określeniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, także daty i numeru rejestracji (ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym również o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2014 r. poz. 1161); weszła w życie 1.12.2014 r.;

– przemiany w obszarze upadłości : zapobieżenie możliwości traktowania wierzytelności wspólnika względnie akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od czasu zawarcia umowy pożyczki; rozwiązanie spółki (po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru); wniosek o wykreślenie z rejestru składany poprzez syndyka; wyłączenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu bądź kiedy procedura upadłościowe zostało uchylone albo umorzone, także w sytuacji gdy proces upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości czyli zatwierdzenia układu lub jak proces upadłościowe zostało uchylone albo umorzone; uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej członka zarządu w przypadku jak przeprowadzenie przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jeżeli wykaże, między innymi że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o promulgacja upadłości czyli w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czy też o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy ewentualnie poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, na podstawie przepisów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji; wyłączenia możliwości rozwiązania spółki w przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu bądź kiedy proces upadłościowe zostało uchylone innymi słowy umorzone (ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; nakład Nr 2824) wchodzi w życie 1.1.2016 r.

Ogromnym atutem komentarza jest powołana, bardzo bogata twórczość pisarska przedmiotu, znajdująca się z początku każdego komentowanego rozdziału także szczegółowe odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza. Duży walor rzeczowy stanowi podobnie powoływane na masową skalę orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych poprzez autorów . Niezwykle wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, które praktyk, korzystający z Komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji. Dlatego też Komentarz w sposób transparentny i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią przepisów zawartych w Komentarzu do kodeksu spółek handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i oskarżycieli zajmujących się sprawami gospodarczymi także aplikantów, a również studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.