Jak wyglądają finanse w dniu dzisiejszym

Wydanie publikacji Podstawy finansów i prawa finansowego zostało rozszerzone i zaktualizowane, a również wzbogacone o nowe zagadnienia prawa finansowego oraz najnowszą literaturę. Uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone w systemie opodatkowania przedsiębiorców poprzez zmniejszenie stawki CIT czyli rozwinięcie ulg o charakterze pionierskim w sprawie podwyższenia roli inwestycji w PKB, regulacje w zakresie split payment lub jednolitego pliku kontrolnego, a także uregulowania dotyczące daniny solidarnościowej obejmującej podatników, jakich dochody przekraczają 1 mln zł. Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zadania teraźniejszego systemu finansów publicznych w Polsce. Pisarze Finansów i prawa finansowego skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, oświata o pieniądzu także funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa dodatkowo budżet jednostek samorządu terytorialnego, zadania prawa podatkowego, sprawność i filozofia moralności w sektorze finansów publicznych. Książka szeroko omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację finansów publicznych, system pieniężny, prawo dewizowe, prawo walutowe, polskie prawo bankowe, prawo celne, prawo budżetowe, fundusze publiczne, prawo podatkowe, prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, dyscyplinę finansów publicznych, prawo finansowe samorządu terytorialnego.

Zobacz coś na temat Inwentaryzacji

Inwentaryzacja u małych i dużych w pełni aktualna książka poświęcona w całości inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach. W książce Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją jest Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury i inneto wyczerpujące zespół informacji o prawnych, technicznych i księgowych aspektach inwentaryzacji, a poruszane na Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury jej łamach tematy to organizowanie i przeprowadzanie spisu z natury: – materiałów, towarów i produktów – towarów w handlu detalicznym – produkcji niezakończonej budowlanej – środków trwałych i inwestycji w nieruchomości – gotówki i papierów wartościowych – księgozbiorów, uzgadnianie rozrachunków, przeprowadzanie weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów, specyfika inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach, sporządzenie inwentarza a podatki, ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych. Broszura obejmuje też półprodukty – wzory zarządzeń, instrukcji i dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz pożyteczne porady. Mamy nadzieję, że nowa publikacja Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym, gdzie autorami opracowań są wybitni fachowcy praktycy ciągle współpracujący z redakcją, spotka się z dobrym przyjęciem i stanie się lekturą księgowych małych i dużych jednostek. Mnogość uwagi poświęciło uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych oraz zagadnieniom związanym z korektą kosztów uzyskania przychodów na rzecz celów podatku dochodowego. Opracowanie wzbogacają wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i zarysy ewidencyjne. w detalach omawia: normy organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, profil obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania); metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja); procedury ustalania i rozliczania plus dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a też w księdze przychodów i rozchodów zarówno tematykę podatku Vat w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań. Najnowsza Instrukcja Inwentaryzacyjna rocznie. Jest to gotów zależność instrukcji pomoże zorganizować komplet spraw zgrupowanych z inwentaryzacją od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald również weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów. znajdziesz z okładem dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu inwentaryzacji (wszystkie wzory zamieszczono również dokumentacja organizacyjna (zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, wyznaczenia członków komisji, oświadczenia, plan, harmonogram i terminy inwentaryzacji); specyfikacja niezbędna przy przeprowadzaniu inwentaryzacji (arkusze spisu z natury, protokoły, potwierdzenia sald, sprawozdania). Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja aktywów i pasywów, przeprowadzona na ostateczność roku obrotowego i na każdy różny dzień bilansowy, ma na celu ustalenie ilości i wartości poszczególnych składników majątkowych (aktywów), jednostki dodatkowo źródeł ich finansowania (pasywów) własnych i obcych, ustawowymi metodami inwentaryzacji poprzez niezależną Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną w sprawie potwierdzenia stanów wartości poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie, sporządzonych na podstawie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych. Ustalone podczas inwentaryzacji różnice pomiędzy wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji a stanami aktywów i pasywów, wynikajacymi z ksiąg rachunkowych, trzeba rozliczyć i ująć w księgach roku obrotowego (lub innego roku) którego remanent dotyczy.

Opodatkowanie diet

Zasady opodatkowania delegowanej osoby. Omówienie zmian w ustawie o cudzoziemcach od lutego br. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa- korzyści i warianty. Cudzoziemcy zza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju nie należącego do UE. w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej. Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania dochodów delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania. Książka kadrowa na 2019 rok zawiera zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT . Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote. Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów. Metoda zapobieżenie z progresją omówienie przykładów. Metoda zaliczenia omówienie przykładów. Ulga abolicyjna reguły jej stosowania. Podatkowe skutki oddelegowania pracownika dla pracodawcy. Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp. na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności równolegle na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki dla nałożone na polskie podmioty delegujące do realizowania czynności za granicą. Delegowanie osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa rozbiór przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład stała placówka, działalność agenta zależnego. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów osiąganych za granicą. opodatkowanie uczniów i studentów. Opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. Wybór optymalnej formy zatrudnienia pod kątem delegowania: umowa o pracę, zlecenia, dzieło, umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, samozatrudnienie, kontrakty managerskie. Usługodawca przewodniczący normalną działalność w jednym państwie członkowskim może swobodnie podawać swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów lub filii. By tę usługę za granicą wykonać, musi jednak zatrudniać pracowników. Zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania cudzoziemców: nowy typ zezwolenia zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich, rejestr pracy cudzoziemców, zezwolenie na pobyt czasowy wysokie kwalifikacje zawodowe, praca na tzw. stemplu. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Pracownicy mobilni: Delegowanie oznacza to przerzut cudzoziemca do Polski.

Pisma procesowe w sprawach karnych

Najnowsze wydanie Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański. Niniejsze, 6. wydanie publikacji, zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, których podstawę sporządzenia stanowi Kodeks postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono uwagi i objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkim w oparciu o judykaturę. Dzięki temu opracowanie odgrywa jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

ustawą z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.), która przyznaje na nową podstawową rolę w procesie zasadzie prawdy materialnej, ograniczona zostaje rola zasada kontradyktoryjności. Poza tym powrócono do formalnej kontroli aktu oskarżenia, zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia śledztwa;
ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), dzięki którym umożliwione zostało sprawne wejście w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej;
ustawą z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 244), która dotyczy objęcia czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania ich, w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu, z przepisów Kodeksu karnego skarbowego; dodania do KK szczególnej formy tzw. fałszu materialnego dokumentu; wprowadzenia do KK przestępstwa tzw. fałszu intelektualnego; wprowadzenia postaci kwalifikowanej ww. przestępstw; złagodzenia represji karnej przy tzw. „czynnym żalu”; umożliwienia czynności operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych;
ustawą z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 768), która dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienia możliwości skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów; wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego jako przestępstwo – ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez funkcjonariusza organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego (kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych); podniesienia dolnej kary pozbawienia wolności do 2 lat w stosunku do sprawcy, który spowoduje w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadek, następstwem którego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.
Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, a niemających właściwego przygotowania, a także o tych zajmujących się profesjonalnie świadczeniem pomocy prawnej, tj. dla radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Może również okazać się ona nieocenioną pomocą dla aplikantów, studentów oraz osób świadczących pomoc prawną w firmach.

Nieważność postępowania

Najnowsze wydanie Nieważność postępowania w procesie cywilnym. Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym. W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę. Książka zawiera obszerne uwagi prawnoporównawcze. Nieważność postępowania została również skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia.

Autor szczegółowo omawia skutki wystąpienia przyczyn nieważności i stwierdzenia nieważności postępowania we wszystkich fazach rozpoznawania spraw cywilnych, w tym między innymi w:

– postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
– postępowaniu apelacyjnym,
– postępowaniu kasacyjnym,
– postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
– postępowaniu zażaleniowym,
– postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania,
– postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia.

Zawarte w monografii rozważania odniesiono do rozwiązań funkcjonujących w innych postępowaniach sądowych – sądowoadministracyjnym oraz karnym.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz dla przedstawicieli nauki prawa.

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej

Najnowsze wydanie Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne. W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, m.in.:

– pojęcie i systematykę postępowania administracyjnego,
– dekodyfikację, atomizację i autonomizację procedur administracyjnych,
– pojęcie, podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym,
– pojęcie, modele i przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych,
– koncepcje doktrynalne pochodne europeizacji prawa,
– konsekwencje europeizacji prawa, w tym współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych,
– wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego przez organ krajowy, jego przebieg, rozstrzygnięcia oraz ich trwałość.

Monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, powinna zainteresować również pracowników organów administracji publicznej stosujących prawo unijne, a także pracowników naukowych.

Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta

Najnowsze wydanie Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018. W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych.
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia.
W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do komputerów w trakcie egzaminu.
Co więcej, nie martw się, że przed egzaminem zostaną opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza książka nie zawiera, a które będą podstawa do prawidłowego rozwiązania kazusów. Gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2018 r. Zbiór będzie aktualizowany przez dodawanie nowych, ważnych tez do orzeczeń – szukaj aktualizacji na stronie http://www.testy-prawnicze w zakładce Aktualizacje Aplikacyjne.
Jeśli zatem jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Pozycja ta przyda się również Aplikantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa w trakcie aplikacji.