Oszukiwanie w zusie

Rynek ubezpieczeniowy jest jednym z obszarów aktywności gospodarczej, w którym na ogół podejmowane są próby oszustw i wyłudzeń. Zmiany urbanizacyjne i dające poczucie anonimowości środowisko miejskie, jakże również znaczna liczba zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) pozwalają sprawcom przestępstw ubezpieczeniowych, a szczególnie oszustw asekuracyjnych, na przyjęcie założenia, że prawdopodobieństwo wykrycia ich czynu będzie niewielkie. Przedmiotem publikacji Oszustwa asekuracyjne jest spojrzenie na zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej wyjątkowo od strony czynu stypizowanego określanego mianem oszustwa asekuracyjnego. Opracowanie ma istota przekrojowy, uwzględniający złożoność omawianej problematyki. Jego głównym tematem jest zagadnienie prawnokarnej odpowiedzialności za bezprawne uzyskanie nienależnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Problematyka ta została uzupełniona o charakterystykę metod stosowanych przez sprawców przestępstw ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem tych w najwyższym stopniu typowych dla oszustwa asekuracyjnego. Publikacja obejmuje wyniki badań wskazujących na elementarne problemy użyteczne oraz interpretacyjne omawianej tematyki. Analizie poddano zarówno uregulowania kodeksowe dotyczące oszustwa asekuracyjnego obowiązujące w wybranych państwach europejskich. Książka jest skierowana wyjątkowo do pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, a zarówno do rzeczoznawców, sędziów i prokuratorów.

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz

Komentarz do <em>kodeksu</em> postępowania <em>administracyjnego</em> stanowi profesjonalne opracowanie obejmujące tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Lektura zawiera {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne peryfraza procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przezroczysty wyjaśniają pojedyncze instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim obszarze omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. W <strong>komentarzu</strong> odkryją Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wygląda prawny wzorzec kształtowania stosunków pomiędzy jednostką a administracją publiczną – w drodze decyzji administracyjnych? Jak powinien wyglądać cug czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej także inne podmioty postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej? Jakie zmiany w KPA wprowadziły nowelizacje w 2014 r. także wyroki Trybunału Konstytucyjnego? <a href=”http://www.bookslandia.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego-2015/212″><strong>Kodeks postępowania administracyjnego komentarz</strong></a> uwzględnia przemiany w prawie: Uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w werdyktu sygn. Zmiana obowiązuje od 21 maja 2015 r. Uwzględnia ważną nowelizację wprowadzoną poprzez ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183): zmienia się, dodaje się. Zmiana obowiązuje Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> związaną z wejściem w życie z dniem 6 września 2015 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> wprowadzoną przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211) zmienia się: art. 268a. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników organów administracji, a podobnie na rzecz pracowników naukowych zajmujących sie problematyką postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz naświetla zawiłości egzekucji administracyjnej szczególnie poprzez analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazanie zadań dyskusyjnych pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy dodatkowo reprezentacja propozycji ich rozwiązania. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jakie są reguły prowadzenia postępowania egzekucyjnego? Jakie są różnice pomiędzy egzekucją należności pieniężnych dodatkowo obowiązków o charakterze niepieniężnym? Jak prawidłowo powinno zostać przeprowadzone procedura zabezpieczające? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i porządkową za wykroczenie przepisów ustawy dodatkowo w jakim zakresie? W siódmym wydaniu publikacji uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe przemiany ustawodawcze, jakie zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności pośród dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami dodatkowo do nieuchronnych trudności interpretacyjnych. Komentarz uwzględnia przemiany w prawie: Ustawa z dnia z dnia o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach również niektórych innych ustaw zmienia: art. 3a. Zmiana obowiązuje Ustawa z dnia  o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych dodatkowo niektórych innych ustaw zmienia. Zmiana obowiązuje. Do kogo komentarz jest adresowany? Komentarz jest skierowany do prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jakże zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników nauki, studentów kierunków prawo i administracja. Będzie podobnie wartościowa przedsiębiorcom i innym osobom, względem których jest prowadzona egzekucja administracyjna.

Leksykon WSIA

Dynamicznie narastające zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa — czego potwierdzeniem jest dynamiczny rozrost na wielu uczelniach, także wojskowych, w jaki sposób i cywilnych, nowego kierunku studiów, jakim jest Bezpieczeństwo Narodowe — oraz doświadczenia dydaktyczne będące udziałem członków zespołu autorskiego sprawiły, iż na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej zrodziła się inicjatywa opracowania publikacji Leksykon bezpieczeństwa morskiego, w której w sposób syntetyczny zawarte zostałyby definicje i terminy, które odnoszą się do szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa morskiego. Na rynku wydawniczym brak jest publikacji książkowej o takim właśnie charakterze. Niniejsza praca kierowana jest także do osób podejmujących w aktywności naukowo-badawczej szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa, w jaki sposób i studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Truizmem wydaje się fakt, iż konieczne jest operowanie wspólnym aparatem pojęciowym poprzez różne środowiska podejmujące zbliżoną tematykę badawczą — świadomość ta była kolejnym powodem podjęcia opracowania niniejszej publikacji. Zespół autorski, przystępując do prac ponad Leksykonem, uznał, że powinien zawierać on wybrane definicje i terminy z następujących obszarów tematycznych: strategii, polityki morskiej, bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa morskiego państwa, sił morskich, morskiej sztuki operacyjnej i taktyki, terminologii wojskowej, pojęć ogólnomorskich, prawa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych dodatkowo konwencji opracowanych przez te organizacje, inicjatyw zwiększających obronność morskie albo minimalizujących zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, budownictwa okrętowego, hydrobudowli, w szerokim zakresie pojmowanej problematyki przewozów morskich, bezpieczeństwa żeglugi i nawigacji, hydrografii, oceanografii również meteorologii. W trakcie prac powyżej niniejszą publikacją wzorowano się na Słowniku pojęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego, który opracowany został przez zespół pracowników naukowych Akademii Obrony Narodowej. Dlatego też, też jak w Słowniku pojęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w Leksykonie przyjęto konwencję prezentacji definicji innymi słowy wyjaśnienia pojęć w oparciu o różne materiały źródłowe, jakie obrazują różne sposoby podejścia do terminu podstawowego. Niektóre z pojęć scharakteryzowano w formie jednego zdania, inne przeciwnie zaś wymagały znacznie szerszego omówienia. Definicje pojęć, jakie zacytowano, opatrzone są przypisem podającym źródło, zaś pozbawione takiego przypisu — są dziełem członków zespołu autorskiego Leksykonu. Wielkimi literami w haśle wyróżniono definicje uważane przez autorów pracy za najlepsze. Poszczególne pozycje składają się z hasła (tematu definicji albo pojęcia) również treści definicji albo pojęcia. Przedstawiono je w kolejności alfabetycznej. Leksykon wzbogacony został o załącznik, w którym opisano wybrane studia przypadków, dotyczące wydarzeń z ostatnich dekad. Stały się one ważnym materiałem źródłowym w różnego rodzaju pracach analitycznych z zakresu bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Skrybowie mają nadzieję, że zapamiętały do rąk czytelnika Leksykon przyczyni się nie tylko do upowszechnienia terminologii z aspektu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa morskiego, jednak wpłynie na szersze wykorzystywanie ujednoliconego zbioru pojęć przez różne środowiska podejmujące tematykę bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa morskiego. Opracowujący niniejszy Leksykon pisarze świadomi są niedoskonałości powstałej publikacji, mają jednakże nadzieję, że szeroka narada środowiskowa przyczyni się do zgromadzenia szeregu uwag i sugestii, jakie pozwolą zaplanować kolejną, poprawioną edycję tego wydawnictwa

Podmioty lecznicze

Książka zawiera Prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych omówienie zazwyczaj występujących problemów praktycznych zgrupowanych z interpretacją przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, a także wzory wybranych pism odnoszących się do kontroli. W pracy zaprezentowano reguły m.in. należytego przygotowania programu kontroli, wyłączenia kontrolujących z urzędu i na wniosek, należytego konstruowania upoważnień i zawiadomień o kontroli, prowadzenia postępowania dowodowego. Publikacja jest przeznaczona na rzecz pracowników organów i służb kontrolujących podmioty lecznicze, pracowników podmiotów leczniczych, a zarówno na rzecz osób zarządzających tymi podmiotami. Ponadto będzie stanowić cenną lekturę dla prawników praktyków dodatkowo pracowników naukowych. “Autorzy słusznie podnoszą, że system kontroli podmiotów leczniczych jest rozbudowany. Ten sam podmiot w tożsamym obszarze może być sterowany poprzez różne organy. Biorąc pod uwagę, że organy piszczałkowe kontrolne działają według rozlicznych artykułów definiujących ich zadania, kompetencje i procedury kontrolne, podmiot kontrolowany może mieć trudności z prawidłowym ustaleniem swych obowiązków i praw występujących podczas kontroli. Pożądane jest więc {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne reprezentacja tej materii. Opracowanie obejmuje wiele istotnych informacji, jakie mogą mieć duże znaczenie pożyteczne zarówno na rzecz podmiotu kontrolowanego, jakże i organów sprawujących kontrolę

Postępowanie sądowadministracyjne

Prezentowana lektura Sporządzanie środków zaskarżenia wzory pism wspólnie z wzorami pism i kazusem omawia wszechstronnie problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. W niniejszym wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz również wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji podatkowej dodatkowo innych ustaw. Drugie zmienione i uzupełnione wydanie książki uwzględnia najświeższe przemiany wprowadzone zwłaszcza ustawą o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jaka wchodzi w życie. Celem tych zmian jest usprawnienie i uproszczenie postępowania przed sądami administracyjnymi, szczególnie poprzez:  wyposażenie WSA w uprawnienia do merytorycznego orzekania w sprawach ze skarg na decyzje i postanowienia administracyjne (bezczynność organów w tym zakresie), rozszerzenie aspektu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym, zwiększenie roli referendarzy sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjny wprowadzenie upoważnień autokontrolnych sądu I instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych przez WSA, zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego poprzez NSA.

W oparciu o w najwyższym stopniu aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na rzeczowe aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym dodatkowo dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem dodatkowo wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru zgodnego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia. Książka Postępowanie administracyjne jest kierowana zwłaszcza do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a zarówno adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój rzeczowy istota może być wartościowa również na rzecz sędziów i prokuratorów, a również dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Partner w gospodarce

Partnerstwo publiczno-prywatne wydaje się poprzednio ugruntowanym instrumentem realizacji zadań publicznych, a zasady, na jakich jest realizowane, powinny jeszcze mocniej zaznaczać się w założeniach strategicznych stosujących je podmiotów, by proces współpracy z sektorem prywatnym był podejmowany w sposób transparentny, skuteczny i gospodarny. W lekturze Partnerstwo publiczno-prywatne zaprezentowano najważniejsze obszary wdrażania przedsięwzięć ppp. Pisarze niniejszej publikacji, mający eksperiencja we wdrażaniu przedsięwzięć ppp, doradzając stronie publicznej, w jaki sposób i prywatnej, przedstawiają regulacje w kontekście praktyki administracji, partnerów i instytucji finansujących. Analiza procesu wdrażania projektu ppp, od oceny jego zasadności, przez stadium przygotowania konkretnego projektu i postępowania przetargowego, po materie zamknięcia finansowego przedsięwzięcia, pozwoli lokalnym politykom i administracji na sprawne nawiązywanie kolejnych przedsięwzięć, z kolei przedsiębiorcy zapoznają się z tym, w jaki sposób strona publiczna postrzega proces nawiązywania ppp i jego cele, co pozwoli im na zwiększenie obecności na tym rozwijającym się rynku zamówień publicznych. Niniejsza książka obrazuje instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście konieczności efektywniejszego realizowania zadań inwestycyjnych i procesu świadczenia usług przez administrację publiczną – wyjątkowo samorząd. Przedstawiono w niej rozkwit rynku ppp, naturę prawną ppp i koncesji również zarysowano działania podmiotów publicznych niezbędne do wdrożenia przedsięwzięć ppp, w tym wskazano – na kanwie dotychczasowych doświadczeń – uwarunkowania, na jakich przebywać się może w perspektywie finansowej realizacja planów hybrydowych. Przedstawiono również – na podstawie praktyki wdrażania planów ppp w Polsce – najważniejsze obszary współpracy również najważniejsze materie spojone z zamknięciem finansowym tego typu przedsięwzięć, opodatkowaniem umów ppp również ich wpływem na limity zobowiązań sektora publicznego. Szczegółowe zagadnienia, takie w jaki sposób gospodarka wkładami do przedsięwzięcia czy reguły funkcjonowania spółek celowych ppp, są po raz pierwszy omówione tak rozlegle na podstawie wdrażania konkretnych przedsięwzięć, w których uczestniczyli autorzy. Uwagi dotyczące zasad przygotowania przedsięwzięć odniesione są do konkretnych obszarów wdrażania ppp na polu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, ochrony zdrowia, budownictwa kubaturowego, skuteczności energetycznej i rewitalizacji miast. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do administracji publicznej, w szczególności samorządowej, zainteresowanej realizacją przedsięwzięć ppp. Będzie interesująca po największej części dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, funduszami UE, obsługą inwestorów również skarbników i służb finansowych j.s.t. Również przedsiębiorcy wskutek informacjom zawartym w publikacji książkowej dowiedzą się o zasadach, na jakich zdobywać mogą interesujące kontrakty publiczne – jakże wygląda sprawa sądowa wdrożenia tego typu przedsięwzięć, obowiązki stron oraz możliwości współkształtowania przedsięwzięć zarówno na etapie przetargu, jakim sposobem i na etapie poniekąd wcześniejszym.