Egzaminy prawnicze ministerstwa sprawiedliwości 2016

Publikacja Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, tymczasem i na rzecz aplikantów w trakcie aplikacji także na rzecz praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z aspektu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wspólnie ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) razem z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, casusy gospodarcze razem z propozycjami umów, kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy wspólnie z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy także skargi sporządzone poprzez praktyków. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego a w nich casusy cywilne, kazusy karne, kazusy gospodarcze, kazusy administracyjne wraz z rozwiązaniami oraz wyjaśnieniami. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism w a nich wzory pism z obszaru prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego także skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.

Zamówienia publiczne

Publikacja Zamówienia publiczne komentarz obejmuje opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały między innymi rozporządzenia:

 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, także form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z  w sprawie kwot wartości zamówień także konkursów, od jakich uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z  w sprawie innych niż wypłata obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ,
 • z w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Skrybowie przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz Prawo zamówień publicznych stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób transparentny i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Prawo budowlane komentarz

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.

Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

 • ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.;
 • ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dziennik Ustaw);
 • ustawy o koncesji na roboty budowlane albo usługi (t.j. Dziennik Ustaw);
 • art. ustawy  Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.);
 • art. ustawy o własności lokali (t.j. Dziennik Ustaw ze zm.)
 • ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego innymi słowy domu jednorodzinnego oraz
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny reagować budynki i ich usytuowanie

Komentarz, prezentując w sposób rozumowy twórczość doktryny i judykatury pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
 • postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
 • budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
 • utrzymania obiektów budowlanych;
 • katastrofy budowlanej;
 • organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • przepisów karnych w obszarze Prawa budowlanego;
 • odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Prezentowane 2. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

 • nowelę z 20.2.2015r., w której zawarto szeroko rozumiane uproszenie procedury budowlanej i zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków jednorodzinnych szczególnego rodzaju, czyli zastosowanie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym; zmiana obowiązuje;
 • zmianę w regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD; zmiana obowiązuje;
 • wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która dotyczy docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku; zgodnie z nowelizacją wypada stosować się wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku; zmiana obowiązuje
 • zmianę mającą na celu zwiększenie szybkości i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej; jednym z najważniejszych jej celów jest wprowadzenie obowiązku określania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych; zmiana wchodzi w życie;
 • nowelizację stanowiącą drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych; wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić:
  1. wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi poprzez techników oraz mistrzów,
  2. skrócenie wymiaru praktyki,
  3. umożliwienie uzyskania odrębnych upełnomocnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
  4. zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności upełnomocnień budowlanych,
  5. dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,
  6. wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową,
  7. wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią dodatkowo możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej,
  8. likwidacja samorządu zawodowego urbanistów,
  9. zmiany w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa;
 • dotyczące braku wymogu pozwolenia na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; zmiana obowiązuje;
 • zmianę z , zgodnie z którą w nowych budynkach dodatkowo istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane poprzez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a również technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej; skądinąd pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych; zmiana obowiązuje;

Prawo naprawcze

Komentarz obejmuje dokładne wyrażenie omowne kodeksów ustawy Prawo upadłościowe dodatkowo nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne . W książce Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • ogólnych artykułów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • zawierania poprzez dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, w jaki sposób zarówno skutków zawartego układu;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu albo zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do uzyskiwania zobowiązań,
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji lub zaspokojenie wierzycieli.

Wydanie Komentarza zawiera wyrażenie omowne wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.

 • ustawy, która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją, procedura upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących aktywności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeżeli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jakże największym stopniu. Nowelizacja ogranicza opcja oddalenia przez trybunał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, jak dłużnik umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że procedura upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z artykułów – w sytuacji, podczas gdy będzie to uzasadnione takimi względami, w jaki sposób np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Nowela obniża koszty postepowania – opłata stała została zmniejszona z 200 zł do 30 zł. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku poprzez dłużnika. Dłużnicy będą mieli opcja zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest siedziba mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu poprzez okres do miesięcy; zmiana weszła w życie.
 • ustawy zgodnie z którą sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości dodatkowo sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk składa do depozytu sądowego , a nie jakim sposobem miało to miejsce przed nowelą – na oprocentowany rachunek bankowy czyli na sądowy rachunek depozytowy; zmiana weszła w życie
 • ustawy z  zgodnie z którą oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości , trybunał ustala, oznacza to tworzywo zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 • Podobnie w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego jeżeli:

 • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli czy też postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 • wszyscy wierzyciele, jacy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania – sąd ustala, czyli półprodukt zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; zmiana weszła w życie
  • ustawy, jaka ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi środki zgromadzone w zakresie funduszu pomocowego nie wchodzą w skład masy upadłości. Dotychczasowi uczestnicy systemu ochrony mogą zdecydować o przekazaniu tych środków do jednego z nich względnie do utworzonej nowej jednostki, w sprawie utworzenia, z wykorzystaniem tego mienia, nowego systemu ochrony, innymi słowy jego wykorzystania w istniejącym systemie ochrony. W przypadku braku podjęcia takiej decyzji środki te zostaną przekazane dotychczasowym uczestnikom systemu ochrony stosownie do wielkości dokonanych wpłat; zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od czasu ogłoszenia.
  • ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2678), jaka w zakresie prawa upadłościowego zmienia odnośnie do praw wierzyciela zamieszkałego za granicą ; zmiana wchodzi w życie po upływie 16 dni od czasu ogłoszenia.

  Ponadto w komentarzu uwzględniono obszerne przemiany wprowadzone ustawą Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, obowiązujące od 1.1.2016 r. które dotyczą :

  • uchylenia artykułów regulujących procedura naprawcze,
  • nowego sposób zdefiniowania stanu niewypłacalności,
  • zmian w obszarze właściwości miejscowej sądu,
  • legitymacji do zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości dłużnika,
  • wydłużenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • elementów składowych wniosku o promulgacja upadłości,
  • obowiązku uiszczenia poprzez wnioskodawcę zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • przyznaniu sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie,
  • treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
  • przygotowanej likwidacji majątku upadłego,
  • ustalania składu masy upadłości,
  • skutków ogłoszenia upadłości co dotyczy zobowiązań upadłego,
  • bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,
  • wyłączenia sędziego komisarza od ponownego orzekania w tej samej sprawie po uchyleniu jego postanowienia do ponownego rozpoznania,
  • syndyka,
  • regulacji dotyczących kosztów postępowania upadłościowego,
  • listy wierzytelności,
  • układu w upadłości,
  • międzynarodowego postępowania upadłościowego.

  Komentarz do prawa upadłosciowego i restruktyrazyjnego obejmuje również obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym obszarze regulacji razem z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa dodatkowo istniejących poglądów doktryny.
  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, wykonano podobnie istotnych przemian w sposobie prezentowania treści przez Autora, z powodu czemu komentarz jest w wyższym stopniu czytelny, a używanie z niego stało się łatwiejsze.
  Komentarz jest adresowany szczególnie do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców to znaczy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a zarówno aplikantów.

  Obligacje i komentarz

  Podstawowym aktem prawnym, który reguluje normy emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest Ustawa o obligacjach Komentarz. Ustawa o obligacjach (która wchodzi w życie w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z o obligacjach zważa potrzeby rynku kapitałowego m.in.: umożliwia dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – stworzono podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; rozszerza zakres instrumentów, dostępnych dla emitenta – wprowadzono obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste; rozstrzygnięto niepewność towarzyszące obowiązującym regulacjom. Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, które w poprzednio obowiązującej ustawie o obligacjach nie występowały, jednakże okazały się niezbędne do wprowadzenia śmiałych regulacji (przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji). Komentarz omawia emisję i obrót obligacjami, jakie stanowią interesujący sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, nieraz atrakcyjniejszy niż lokaty to znaczy akcje. W lekturze Pisarze dokładnie omawiają zagadnienia ustawowe spojone z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a również specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji. Komentarz obejmuje peryfraza podstawowych zadań m.in. artykułów ogólnych (m.in. aspektu regulacji; definicji: emitenta, obligacji, warunków emisji; treści warunków emisji, dokumentów obligacji); rodzajów obligacji (m.in. imienne, na okaziciela, partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeństwa, wieczyste, przychodowe); zabezpieczeń obligacji (m.in. umowa z administratorem zabezpieczeń, obowiązek wyceny, hipoteka); emisji obligacji (m.in. zakończenie i tryb emisji, zawartość propozycji nabycia, sprawozdanie finansowe, emisja przez jst i instytucje finansowe, gatunek i termin zapisu na obligacje); zgromadzenia obligatariuszy (definicja, uchwała zgromadzenia, termin zgromadzenia, miejsce zgromadzenia, prawo uczestnictwa, lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa, pełnomocnik obligatariusza, podjęcie i zaskarżenie uchwały, protokół); wykupu, umorzenia i odtworzenia obligacji; banku-reprezentanta (umowa o reprezentację, wymogów jakie musi spełniać podmiot pełniący funkcję banu-reprezentanta, obowiązków emitenta, obowiązków banku-reprezentanta); kodeksów karnych (niedozwolona emisja, nieprawdziwe dane, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, bezprawne głosowanie). Dodatkowo powinno się wskazać, że nowa ustawa o obligacjach obejmuje szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu podwyższenia czytelności ustawy został wprowadzony proporcja kodeksów na rozdziały, w jakich pogrupowane zostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono przemiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Ze względu na rzeczowy rozmiar komentarza, Skrybowie przedstawiają podobnie najważniejsze zapatrywania doktryny oraz odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób transparentny i przezroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Ze względu na wzrost zainteresowania obligacjami, ich emisją i obrotem, komentarz powinien spotykać się z szerokim zainteresowaniem: radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, przedstawicieli i doradców finansowych spółek handlowych, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, maklerów i inwestorów indywidualnych a również studentów.

  Postępowanie w karaniach

  Niniejsza lektura Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to pożyteczny komentarz składający się z 6 części, jakie omawiają między innymi następujące zagadnienia: Część I. Kontradyktoryjność: termin i istotę kontradyktoryjności, pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, rolę i zadania oskarżyciela dodatkowo obrońcy, rolę sądu, pozycję prawną oskarżonego i prokuratora w procesie karnym. Część II. Osoba podejrzana i podejrzany: zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, wkład sądu w postępowaniu przygotowawczym, prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego, prawo zatrzymanego do kontaktu z obrońcą, zrzeczenie się prawa do milczenia i prawa do kontaktu z adwokatem, zażalenie na zatrzymanie. Część III. Obrońca i pełnomocnik: zebrany nielegalnie półprodukt dowodowy, uprawnienia radców prawnych w postępowaniu karnym, możliwość działania na niekorzyść reprezentowanego, obronę obligatoryjną, pomoc prawną z urzędu, przymus adwokacko-radcowski, rolę adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego oraz jako obrońcy, prawa oskarżonego do milczenia. Część IV. Pokrzywdzony: formy ingerencji sądu w postępowaniu przygotowawczym, wejście pokrzywdzonego do informacji procesowych, uprawnienia i ochronę pokrzywdzonego, status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciw dobrom ogólnym. Część V. Prokurator: rolę i funkcję prokuratora w postępowaniu karnym, wkład prokuratora w postępowaniu na podstawie art. KPK, uprawnienia organów PIP wykonujących uprawnienia pokrzywdzonego, problematykę właściwości rzeczowej, likwidację prokuratury wojskowej. Część VI. Sąd: zagadnienia dotyczące jawności rozprawy, osobiste i procesowe relacje zagrażające sędziowskiej bezstronności, nowe ujęcie zasady in dubio pro reo, normę wyznaczania składu orzekającego, normę fair trial, oraz instancję poziomą i wycofanie poziome. Książka napisana między innymi przez pragmatyków (adwokat, sędzia, prokuratorzy) uwzględnia przemiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z i ustawą z, które weszły w życie i dotyczą m.in. kodeksów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego. Te i inne materie pozostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne wyobrażenie zachodzących zmian, m.in. w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia. Wszystkie zagadnienia zawarte w publikacji książkowej stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, pomimo tego zarówno ważne wskazówki jak interpretować tekst znowelizowanej ustawy. Prezentowana lektura kierowana jest szczególnie do praktyków – prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc na rzecz doktorantów i studentów

  Kodeks pracy komentarz

  Kodeks pracy komentarz zawiera szczegółowe, praktyczne dodatkowo przejrzyste wyrażenie omowne zagadnień tj.: prawa i obowiązki pracowników także pracodawców, stosunek pracy, wynagrodzenia, urlopy pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, uprawnienia pracowników powiązane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych. Zagadnienia te stanowią doskonałą pomoc w codziennej pracy również dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, w jaki sposób i pracowników. Komentarz pozycja szczegółową charakterystyką i analizą poglądów doktryny i omówieniem najważniejszych aktów wykonawczych, obejmuje zarówno najświeższe orzeczenia Sądu Najwyższego, co umożliwia zapoznanie się nie tylko wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, jednak podobnie z aktualnym orzecznictwem. Ponadto Komentarz uwzględnia najświeższy wcięcie prawny: m.in. ustawę dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a również wskazuje na mus ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do uzyskiwania prac przede wszystkim niebezpiecznych. Ponadto Komentarz – jako pierwszy na rynku – omawia zmiany dotyczące ograniczenia terminowych umów o pracę. Nowelizacja zakłada, że maksymalny okres trwania umów terminowych po zsumowaniu nie może przekroczyć miesięcy; planuje się tak jak zrównanie okresu wypowiedzeń. Szczegółowo komentowane są nie tylko zmiany, ale również przepisy ogólne, zasady prawa pracy, rodzaje umów i wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, kwalifikacje zawodowe, urlopy wypoczynkowe, okres pracy, zatrudnianie młodocianych, obronność i higienę pracy, a zarówno zbiorowe prawo pracy i normy dochodzenia roszczeń przed sądami pracy. Autorzy-praktycy udzielają wielu praktycznych porad co dotyczy możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doznanie w wykładni i stosowaniu artykułów KP czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej. Komentarz do KP stanowi nieodzowną pomoc dla sędziów trybunałów pracy i ubezpieczeń społecznych, mecenasów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, aplikanci wszystkich zawodów prawniczych, słuchacze studiów podyplomowych.