Zamówienia publiczne komentarz

Przygotowanie procedury
– Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień
– Różnice wśród procedurą krajową a unijną
– Jednostki, jakie zastosują pojedyncze progi kwotowe
– Progi wartości zamówień
– Tryby udzielania zamówień
– Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych
– System progów kwotowych
– Mechanizm szacowania wartości zamówienia
– Dokumenty, których może wymagać zamawiający w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków
– Dokumenty, jakich może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
– Treść siwz
– Wyłączenia z udziału w pracach komisji
– Obowiązki komisji przetargowej
– Wszczęcie postępowania
– Zalety i wady każdego z trybów udzielania zamówień
– Miejsce publikacji książkowej ogłoszeń przy różnorodnych wartościach zamówień
– Czynności, jakie musi podjąć wykonawca, by wziąć udział w przetargu publicznym
– Terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej i powyżej progów unijnych
– Terminy na udzielenie odpowiedzi wykonawcom w postępowaniu krajowym i unijnym
– Wybór wykonawcy
– Ocena ofert i spełnienia warunków poprzez wykonawcę
– Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne
– Warunki udziału w postępowaniu
– Dokumenty składane przez wykonawców polskich również zagranicznych
– Dokumenty, które wolno uzupełnić
– Termin związania ofertą
– Procedura uzupełniania dokumentów
– Zestawienie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Przestępstwa, jakich popełnienie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
– Metody wyboru najkorzystniejszej oferty
– Kryteria pozacenowe
– Przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych
– Okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do unieważnienia postępowania
– Umowa
– Termin „standstill” w postępowaniach polskich i unijnych (art. 94 ustawy Pzp)
– Zmiany umowy
– Odwołania
– Terminy na wniesienie odwołania

Książka o podatkach

Weszły w życie następujące nowelizację ustawy podatki 2016 i opłatach lokalnych.

 • ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dniao zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

Nowelizacja z poz. 1 wprowadziła obowiązujące regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące przemiany w obszarze funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Na zmiany w obszarze funkcjonowania podatków lokalnych wpływa zresztą ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa także niektórych innych ustaw która dodatkowo obowiązuje
Z myślą o osobach, jakie na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:
Podatki lokalne
Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych skrupulatne wyrażenie omowne przemian w podziale na indywidualne podatki i opłaty lokalne,
 • co jest podstawą do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 • w który sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym również grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 • czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 • jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 • jakie obowiązują reguły postępowania w obszarze ustalenia podatku od nieruchomości na rzecz osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 • jakie obowiązek ciąży na gminie w obszarze nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia
 • na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 • czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 • czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić reguły poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 • tabelę porównawczą kodeksów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych dodatkowo opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 • liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu czyli suma podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty także zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na taksa od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 • orzecznictwo trybunałów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z obszarze poszczególnych podatków i opłat,
 • wzory uchwał także decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 • aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.

Wydatki samorządowe

Książka obrazuje opis sposobu ustalania, obliczania oraz klasyfikowania wydatków strukturalnych w związku z nową perspektywą środków europejskich oraz w powiązaniu z następującymi zmianami w przepisach unijnych i krajowych:

 • rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej w zakresie formularza sprawozdania, zmian definicji wydatków strukturalnych, sposobu korekty i najnowsze z dotyczące sposobu przekazania sprawozdania z wydatków strukturalnych;
 • ustawie o polityce rozwoju w zakresie zastosowanych pojęć, w tym pojęcia projekt, które używane jest w klasyfikacji wydatków strukturalnych;
 • ustawie o finansach publicznych w zakresie przepisów powiązanych ze sposobem finansowania operacji zgrupowanych z projektami, jakie rodzą wydatki strukturalne;
 • dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dodatkowo Funduszu Spójności także kategorii interwencji funduszy strukturalnych, które mają znaczenie wskutek na zmianę perspektywy finansowej i zmianę definicji wydatków strukturalnych.

Dzięki tej lekturze dowiedzą się Państwo m.in.

 • jakie zapisy mogą się wyszperać w polityce rachunkowości i w co jeszcze warto się wyposażyć, żeby sprawnie segregować wydatki strukturalne?
 • jakimi zasadami należy kierować się przy ustalaniu wydatków strukturalnych żeby uniknąć problemów przy ich kontroli?
 • jak rozróżnić cel podstawowy (główny) od innych celów i w jaki sposób to wpływa na klasyfikację wydatków strukturalnych.

W niniejszej publikacji znajdują się m.in.

 • wyjaśnienia w obszarze ustalania, obliczania i klasyfikowania wydatków strukturalnych,
 • opis organizacji gospodarki finansowej pod kątem wydatków strukturalnych,
 • przedstawienie powiązania wydatków strukturalnych z planem finansowym
 • wyszczególnienie obowiązków pracownika w zakresie wydatków strukturalnych,
 • przykłady księgowania wydatków strukturalnych,
 • wyjaśnienia w zakresie sprawozdawczości wydatków strukturalnych – przykłady sporządzania sprawozdania,
 • wzory przykładowych zapisów w statucie oraz polityki rachunkowości dotyczące wydatków strukturalnych,
 • odpowiedzi na pytania w obszarze wydatków strukturalnych,
 • teksty aktów prawnych, jakie są przydatne w obszarze wydatków strukturalnych.

Podręcznik postępowanie cywilne

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym dodatkowo sądowoadministracyjnym to publikacja, jaka stanowi kompilacja wiedzy teoretycznej dodatkowo praktycznej w obszarze współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym także w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i bogatej literatury.
Niniejsza lektura podzielona została na trzy części .
Część I to pożyteczny komentarz z przeglądem orzecznictwa, w której omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym (m.in. powstanie, rodzaje, zasada samodzielności, regulacje szczegółowe, konstrukcje zbliżone),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu administracyjnym (m.in. powstanie, typologia, charakter),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego na gruncie spraw podatkowych (m.in. powstanie, dewiza solidarnej odpowiedzialności, typologie, następstwa prawne),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym (m.in. profil subiektywny i przedmiotowy, powstanie, rodzaje, reguła samodzielności działania współuczestników, współpraca w postępowaniu podmiotu o charakterze kolektywnym, regulacje szczegółowe).

Każdy rozdział w części I zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.
Część II zawiera wzory pism procesowych, takie w jaki sposób m.in.:

 • pozew współuczestników o zapłatę,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • pozew w postępowaniu grupowym,
 • wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania/rozstrzygnięcia,
 • skarga współuczestników złożona do sądu administracyjnego na decyzję organu administracji publicznej,
 • wniosek współuczestników o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Część III. Kazusy to przykładowe zadania/stany faktyczne wspólnie z rozwiązaniami dotyczące współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Odpowiadają one modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).
Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na tematykę współuczestnictwa procesowego, zaznajomić się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę pragmatyków prawa – adwokatów, radców prawnych, oskarżycieli i sędziów, lecz dodatkowo teoretyków prawa również aplikantów zawodów prawniczych, a zarówno żaków pragnących pogłębić wiedzę i urzędników .
Niniejsza publikacja zawiera:

 • pożyteczne ujęcie do tematu,
 • najpóźniejszy wcięcie prawny,
 • pojęcie doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach,
 • najnowsze orzecznictwo,
 • wzory pism procesowych,
 • casusy .

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i książce on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!
Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.
Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeks spółek handlowych
 • Ordynacja podatkowa
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych

także wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.