KC komentarz

Polecamy książkę Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo dodatkowo preferencje doktryny. Komentarz obejmuje wyjaśnienia obejmujące kwant ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe także zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytelnik może zaznajomić się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz do kodeksu cywilnego zważa szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:

– ustawie z 18.11.2014 r., która uchyla przepis jeśli chodzi o podpisu prokurenta na dokumentach, zmiana wchodzi w życie 15.1.2015 r.
– ustawie z 20.2.2015 r. zmieniająca przepisy o zasiedzeniu i nabyciu od nieuprawnionego. Reguluje zarówno reguły postępowania w przypadku rzeczy znalezionych. Ustawa zmienia przepisy w zakresie utraconych dóbr kultury rzeczy wpisanej do krajowego rejestru stanowiąc, że w chwili przeniesienia własności rzeczy ruchomej, obciążonej prawem osoby trzeciej, wygasa ono w wypadku wydania rzeczy nabywcy. Nowela uchyla dodatkowo artykuły, jakie dotyczą innych wypadków nabycia i utraty, zmiana wchodzi w życie 21.6.2015 r.;

– ustawie z 20.3.2015 r. której zmiany dotyczą przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe poprzez zastąpienie obowiązującej obecnie normy odpowiedzialności nieograniczonej w przypadku braku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy na regułę odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwa inwentarza, zmiana wchodzi w życie 18.10.2015 r.;
– ustawie z 24.7.2015 r., która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem względnie notariuszem; zmiana wchodzi w życie 17.8.2015 r.
– ustawie z 5.8.2015 r. zmieniając w Kodeksie cywilnym maksymalną wysokość procent za opóźnienie, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać w stosunku rocznym sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, naraz ustanawia, że maksymalna wysokość procent powinno się się po przekroczeniu odsetki za opóźnienie, zmiana wchodzi w życie 11.3.2016 r.
– ustawie z 5.8.2015 r., która odsyła do przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433), w sytuacji zbycia spadku obejmującym gospodarstwo rolne, zmiana wchodzi w życie 1.1.2016 r.
– ustawie z 10.7.2015 r. dotyczącą zmian powiązanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego), zmiana wchodzi w egzystowania dnia 8.9.2016 r.

W komentarzu do kodeksy cywilnego opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści również odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się niezmiernie prześwitujący i klarowny.
Komentarz z przyczyny dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią kodeksów zawartych w KC.

Komentarz stanowi wartościową pomoc także na rzecz pragmatyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów także sędziów, a zarówno komorników, jakże i na rzecz doktryny prawa cywilnego, a zarówno aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. peryfraza przemian wchodzących w życie 8.09.2016 rok

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych na rzecz Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wpisz kod komputerowy ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta SIP Legalis. Dostęp trwa od 15 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. i uprawnia do używania z wersji ujednoliconych: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, ustawy o terminach w transakcjach handlowych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu spółek handlowych również aktów wykonawczych do ww. ustaw.————————————————————————————————————————
Polecamy książkę Umowa o roboty budowlane Okolski
Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dodatkowo literaturę, zważa zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wspólnie z projektem jej nowelizacji.
Lektura umowa o robotach budowlanych:
– omawia typy umów o roboty budowlane,
– zbliża znaczenia umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów o roboty budowlane,
– omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
– wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i metody ich unikania.

Książkę wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych także wyciągiem odpowiednich artykułów z Kodeksu cywilnego

Umowy o roboty Beck

Polecamy książkę Umowa o roboty budowlane Okolski
Ósme wydanie publikacji o robotach budowlanych zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego także literaturę, zważa przemiany do Kodeksu cywilnego również obejmuje wyrażenie omowne ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wspólnie z projektem jej nowelizacji.
Pozycja bibliograficzna umowa o robotach budowlanych:
– omawia rodzaje umów o roboty budowlane,
– przybliża znaczenia umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów o roboty budowlane,
– omawia związki wśród uczestnikami procesu budowlanego,
– wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i metody ich unikania.

Książkę wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich artykułów z Kodeksu cywilnego.

KRIO Komentarz Beck

Polecamy książkę Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Prezentowana stanowisko stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Lektura ta obejmuje także autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jakim sposobem i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a podobnie orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych także najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.
Dla wygody Czytelnika w układzie wewnętrznym zastosowano wygodną strukturę prezentacji treści komentarzy:

– wyczerpujące spisy treści ułatwiają szybsze odnalezienie szukanego fragmentu,
– poszczególne, numerowane tezy rozpoczynają się hasłami przedmiotowymi ułatwiającymi orientację w tekście, pisane językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników, ale tak jak dla przedstawicieli innych zawodów i osób z pozaprawnym przygotowaniem zawodowym,
– każdy ustęp posiada w treści wyróżnione najważniejsze pojęcia lub zagadnienia.
Literatka – dr nauk prawnych, a również sędzia – praktyk orzekający w kwestiach rodzinnych, doskonale łączy wywody teoretyczne z konkretnymi propozycjami rozwiązań zadań budzących jakiekolwiek wątpliwości na gruncie KRO.
Lektura zważa materie dotyczące m.in.:

– małżeństwa,
– ustrojów majątkowych,
– obowiązku alimentacyjnego,
– opieki i kurateli,
– pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej,
– rozwodu,
– separacji.
Niniejsze, 5. wydanie, zostało zaktualizowane i dopełnione o najświeższe orzecznictwo, a zresztą zawiera wszystkie najświeższe zmiany wprowadzone m.in.:
1. ustawą z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), jaka obejmuje zmiany dotyczące:

– okresu ważności zaświadczenia stwierdzającego nieistnienie okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
– treści oświadczenia o wstąpieniu w związek matrymonialny składanego przez osoby wstępujące w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– doprecyzowania artykułów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła para małżeńska z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka,
które weszły w życie 1.3.2015 r.

2. ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199), jaka dotyczy świadectwa ukończenia poprzez przysposabiającego szkolenia na rzecz kandydatów do przysposobienia dziecka,
które weszły w życie 18.9.2015 r.
3. ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy również ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062), której celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców, którzy nie mieszkają razem,
które weszły w życie 29.8.2015 r.
oraz
4. ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk Sejmowy Nr 164, Sejm VIII Kadencji), która dotyczy umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
jakie wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia .
Komentarz ten przeznaczony jest dla nader szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią kodeksów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Powinni z niego wykorzystywać przede wszystkim prawnicy: sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy, aplikanci, studenci prawa, a zarówno studenci dodatkowo absolwenci pedagogiki i psychologii, a swoją drogą lekarze, czynni zawodowo pedagodzy, psychologowie, zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów na rzecz nieletnich, pracownicy socjalni i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podmioty zaangażowane w pieczę zastępczą

Prawo ZSRR

Polecamy książkę Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików)
Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze w języku polskim, a także pionierskie w skali międzynarodowej (poza Rosją), tak w szerokim zakresie chronologicznie i merytorycznie zakreślone opracowanie prawa radzieckiej Rosji oraz ZSRR. Przedstawia treści głównych gałęzi radzieckiego prawa: zawiera omówienie prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, również materialnego, w jaki sposób i procesowego, a a zarówno struktury sądów, prokuratury i organów bezpieczeństwa. Publikacja powinien zainteresować prawników, historyków, politologów, filozofów, niektórych znawców stosunków międzynarodowych, a zarówno przedstawicieli innych nauk społecznych

Skarga do sądu komentarz

Polecamy książkę Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na rzeczowe aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym dodatkowo dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych połączonych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.
Pozycja bibliograficzna jest kierowana wyjątkowo do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój pożyteczny istota może być przydatna dodatkowo na rzecz sędziów i prokuratorów, a zarówno na rzecz pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wspólnie z wzorami pism i kazusem omawia wszechstronnie tematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

Trzecie – zmienione i wzbogacone – wydanie publikacji uwzględnia najświeższe przemiany wprowadzone szczególnie ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r. Celem niniejszej przemiany jest wprowadzenie rozwiązań, które:

– pozwolą usprawnić postępowania administracyjne także skrócić termin ich trwania między innymi na skutek przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym obszarze o realizacji ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej,
– zmniejszą wolumen rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a również – wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd porządkowy będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej,
– przyczynią się do z większym natężeniem partnerskiego podejścia administracji do obywateli poprzez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą realizację normy pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. dewiza przyjaznej egzegezy prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony) także na wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).

Ponadto wprowadzane zmiany zmierzają do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Jego celem jest uregulowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji kary również warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych. Obecnie, nakładanie kar administracyjnych cechuje niejednokrotnie automatyzm, który może powodować nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu.

Publikacja składa się z III części.

Część I mieści konkretny komentarz do takich zadań jakże m.in:

– zagadnień wprowadzających (m.in. termin środków zaskarżenia i ich podziały (systematyka), warunki (przesłanki) dopuszczalności środka zaskarżenia);
– wyboru trafnego środka zaskarżenia (m.in. rywalizacja środków zaskarżenia decyzji i postanowień administracyjnych, presumpcja formy decyzji administracyjnej w aspekcie problematyki środków zaskarżenia, zaskarżenie orzeczenia wydanego w niewłaściwej formie);
– środków zaskarżenia przysługujących od decyzji (postanowień) administracyjnych i rozstrzygnięć zapadłych milcząco (zwyczajne środki zaskarżenia: odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, a również skarga do sądu administracyjnego, środki zaskarżenia przysługujące na drodze cywilnej i środki zaskarżenia bezczynności lub przewlekłości proceduralnej);
– środków zaskarżenia orzeczeń trybunałów administracyjnych (zwyczajne środki zaskarżenia: skarga kasacyjna, zażalenie, wniosek o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, wycofanie od zarządzenia przewodniczącego także nadzwyczajne środki zaskarżenia: skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a również skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego).

Część II zawiera wzory pism takie jak m.in.:

– wycofanie od decyzji administracyjnej,
– zażalenie na postanowienie administracyjne,
– wniosek o zmianę decyzji administracyjnej,
– skarga do sądu administracyjnego,
– skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego.

Komentarz do prawa

Polecamy książkę Metodyka pracy biegłego psychiatry psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych nieletnich oraz wykroczeń
Z trzeciego wydania publikacji dowiesz się m.in.:

– kiedy można szarpnąć do odpowiedzialności karnej biegłego za reprezentacja fałszywej opinii;
– w jaki sposób ocenić ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przeciw wolności seksualnej;
– jakie są metody leczenia preferencyjnych sprawców przemocy seksualnej;
– jaki jest nowy zestaw danych wolnościowych środków zabezpieczających (oraz jakże i kiedy je można je stosować).

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim na rzecz praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów dodatkowo seksuologów), także sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Będzie pomocna też aplikantom tych zawodów prawniczych.————————————————————————————————————————
Polecamy książkę Najem lokali Komentarz Becka
Najem lokali. Komentarz, stanowi wyczerpujące wyrażenie omowne poruszanej problematyki w oparciu o trzy zasadnicze akty prawne:

– art. 659–692 Kodeksu cywilnego (przepisy ogólne dotyczące umowy najmu);
– ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej normy i formy ochrony praw lokatorów dodatkowo zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (t.j. Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 150);
– przepisów regulujących najem lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego, tj. art. 23–33 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 255).

Komentarz zważa pogłębioną i rozszerzoną analizę kodeksów oraz najnowsze orzecznictwo przedmiotowe.

Obecne, 2 wydanie uwzględnia peryfraza najnowszych zmian, w tym m.in.:

– zmianę art. 26 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; zmiana ma charakter porządkowy dostosowujący do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej; uchwalona ustawa wprowadza zmianę nazwy działu administracji rządowej;
– zmianę art. 17 dodatkowo dodanie art. 2 ust. 1 pkt 5a, art. 4 ust. 2a, rozdział 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej normy i formy ochrony praw lokatorów również reguły gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; nowelizacja wprowadza przemiany dotyczące problematyki związanej z wykonywaniem sądowych orzeczeń o eksmisji, w tym obowiązki gmin w zakresie wskazania i dostarczania tymczasowych pomieszczeń osobom, wobec jakich orzeczono opróżnienie lokalu, a nie przysługuje im siedziba zamienny innymi słowy socjalny; stanowi tak jak wykonanie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego skierowanego do Sejmu o realizacja przemian artykułów regulujących postępowanie egzekucyjne prowadzone poprzez komornika;
– zmianę art. 4a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów dodatkowo reguły gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; zmiana ma charakter porządkowy dostosowujący do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej; uchwalona ustawa wprowadza zmianę nazwy działu administracji rządowej: “budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” na: “budownictwo, lokalne programowanie i zagospodarowanie przestrzenne dodatkowo mieszkalnictwo”;
– zmianę art. 19a ust. 1, 19b ust. 1 dodatkowo 19e ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów także zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; zgodnie z nowelizacją umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na termin oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat; właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący aktywności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu mając na uwadze na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno na rzecz pragmatyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, oskarżycieli oraz sędziów, a zarówno komorników, aplikantów zawodów prawniczych także studentów.————————————————————————————————————————
Polecamy książkę Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jedność z w największym stopniu znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu ujęto problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym wcześniej wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jakże i europejskiego. Czytelnicy odkryją w poprzednio także rzeczowe peryfraza takich zadań jak:

– procedura przed organami administracyjnymi,
– procedura w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
– proces uproszczone,
– wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
– opłaty i koszty postępowania,
– przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
– udziału prokuratora w postępowaniu,
– mediacja w postępowaniu administracyjnym,
– tzw. milczące załatwienie sprawy.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące wyrażenie omowne najnowszych przemian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

– ustawy z 10.6.2016 r., przewidującej obligatoryjne (na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) zawieszenie postępowania, którego stroną jest podmiot w restrukturyzacji, zmiana weszła w życie 9.10.2016 r.;
– ustawy z 5.9.2016 r., dostosowującej polski ustawienie prawny do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym również uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS); zmiana weszła w życie 7.10.2016 r.
– ustawy z 10.6.2016 r., regulującej kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu z ramienia i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP czyli z terytorium RP ewentualnie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP czyli z terytorium RP; zmiana weszła w życie 18.6.2016 r.

Ponadto Komentarz zważa ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego także niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), który stanowi ilość przygotowanego poprzez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień na rzecz przedsiębiorców”.

Nowelizacja wprowadza obszerne zmiany do KPA, jakie dotyczą m.in.:

– wprowadzenia instytucję mediacji do posterowania administracyjnego;
– wprowadzenia instytucji tzw. milczące załatwienie sprawy;
– artykułów regulujących przewlekłość postępowania, m.in.:
– – zdefiniowanie pojęć bezczynności i przewlekłości,
– – wprowadzenie, w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia, środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia,
– – usprawnienie procedury rozpoznania ponaglenia,
– – wprowadzenia obowiązku pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
– wprowadzenia reguły „przyjaznej interpretacji prawa”,
– uzupełnienia katalogu zasad ogólnych KPA o zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności, równego traktowania, uprawnionych oczekiwań, a podobnie współdziałania organów dla włość postępowania,
– nakazu rozstrzygania niedających się wykreślić niepewność faktycznych na korzyść strony;
– usprawnienia współdziałania organów między innymi poprzez wprowadzenie nowej instytucji – posiedzenie w trybie współdziałania;
– upowszechnienia ugody i ułatwienia sięgania po ten sposób załatwiania spraw administracyjnych;
– wprowadzenia szczególnego trybu postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym;
– kar administracyjnych;
– wprowadzenie przepisów regulujących europejską współpracę administracyjną.

Termin wejścia w życie tych przemian to 1.6.2017 r.

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, z drugiej strony żaków prawa i administracji, pracowników administracji publicznej również osób załatwiającym sprawy w urzędach

Książka egzamin na doradcę podatkowego

Polecamy książkę Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy
Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wspólnie z rozwiązaniami zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Lektura zawiera najświeższe zmiany legislacyjne wprowadzone w prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, taksa dochodowy od osób fizycznych, taksa opłacający się od osób prawnych, taksa akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz w Ordynacji podatkowej, m.in. wynikające z:

– ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego również niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1183), które wprowadzają regulacje skracające procedury administracyjne oraz zapewniają zgodność administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych naruszeń;
– ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks zdyscyplinowany również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 768), które wprowadzają do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego przemiany poprawiające skuteczność mechanizmów służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych.

Autorzy opisują przemiany wynikające z ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). W miejsce dotychczas funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej została powołana Krajowa Administracja Skarbowa, jaka została podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Zadania organów kontroli skarbowej przejęli po największej części naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Publikacja składa się z trzech części.

W CZĘŚCI I książkizostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi również sądami administracyjnymi. Tabele te pozwalają na szybką orientację w obszarze postępowania przed organami podatkowymi i postępowania przed sądami administracyjnymi i dotyczą: rodzajów stosowanych środków zaskarżenia w tych postępowaniach, terminów wnoszenia środków zaskarżenia, organu i sądu poprawnego do ich rozpatrzenia, a zarówno jakie są obowiązki pełnomocnika w tych postępowaniach. Tabele pomagają wybrać odpowiedni środek zaskarżenia również dowiedzieć się, jakie są warunki formalne wybranego trybu postępowania.

W CZĘŚĆI II książki znajdują się zadania wraz z rozwiązaniami. Skrybowie wskazują kolejne kroki rozwiązania zadania:

– elementy formalne postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie wnoszonego środka zaskarżenia;
– wcięcie praktyczny w sprawie;
– prawidłowe opracowanie elementów materialnych danego środka zaskarżenia;
– właściwe wskazanie podstawy prawnej;
– rozwiązanie kazusu, czyli sporządzenie pisma procesowego – np. skargi kasacyjnej do NSA, skargi do WSA, wniosku o wznowienie postępowania podatkowego, zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie wykreślenia wysokości wpisu wspólnie z objaśnieniami.

W CZĘŚCI III zamieszczono pełną treść orzeczeń sądów administracyjnych powołanych w rozwiązaniach kazusów. Dzięki temu Czytelnik ma możliwość zapoznania się z argumentacją zastosowaną poprzez sąd w podobnej sprawie.

Prezentowana książka:

– zapewni fachowe przygotowanie się do zdania egzaminu na doradcę podatkowego;
– aplikantom adwokackim i radcowskim umożliwi przygotowanie się do sporządzenia środków zaskarżenia w sprawach podatkowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
– stanowi ułatwienie w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych ułatwiając skuteczne przygotowanie własnych środków zaskarżenia, z racji praktycznym uwagom Autorów;
– uwzględnia wprowadzone zmiany legislacyjne, między innymi w prawie podatkowym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prezentowana publikacja – wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy i Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte stanowi pełne kompilacja wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego