Zamówienia publiczne komentarz

Przygotowanie procedury
– Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień
– Różnice wśród procedurą krajową a unijną
– Jednostki, jakie zastosują pojedyncze progi kwotowe
– Progi wartości zamówień
– Tryby udzielania zamówień
– Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych
– System progów kwotowych
– Mechanizm szacowania wartości zamówienia
– Dokumenty, których może wymagać zamawiający w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków
– Dokumenty, jakich może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
– Treść siwz
– Wyłączenia z udziału w pracach komisji
– Obowiązki komisji przetargowej
– Wszczęcie postępowania
– Zalety i wady każdego z trybów udzielania zamówień
– Miejsce publikacji książkowej ogłoszeń przy różnorodnych wartościach zamówień
– Czynności, jakie musi podjąć wykonawca, by wziąć udział w przetargu publicznym
– Terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej i powyżej progów unijnych
– Terminy na udzielenie odpowiedzi wykonawcom w postępowaniu krajowym i unijnym
– Wybór wykonawcy
– Ocena ofert i spełnienia warunków poprzez wykonawcę
– Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne
– Warunki udziału w postępowaniu
– Dokumenty składane przez wykonawców polskich również zagranicznych
– Dokumenty, które wolno uzupełnić
– Termin związania ofertą
– Procedura uzupełniania dokumentów
– Zestawienie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Przestępstwa, jakich popełnienie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
– Metody wyboru najkorzystniejszej oferty
– Kryteria pozacenowe
– Przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych
– Okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do unieważnienia postępowania
– Umowa
– Termin „standstill” w postępowaniach polskich i unijnych (art. 94 ustawy Pzp)
– Zmiany umowy
– Odwołania
– Terminy na wniesienie odwołania

Zamówienia publiczne

Publikacja Zamówienia publiczne komentarz obejmuje opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały między innymi rozporządzenia:

 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, także form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z  w sprawie kwot wartości zamówień także konkursów, od jakich uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z  w sprawie innych niż wypłata obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ,
 • z w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Skrybowie przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz Prawo zamówień publicznych stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób transparentny i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Zamówienia i SIWZ

Poruszone i omówione w publikacji Proces przetargowy zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, także zamawiających jakim sposobem i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem różnych metod również dotyczących wymagań odnośnie do SIWZ.
W publikacji zaprezentowano m.in.:

– reguły opisu w zamówieniach wyłączonych spod procedur zamówień publicznych;
– szczegółowe i rzeczowe omówienie poszczególnych elementów SIWZ, również obligatoryjnych jakim sposobem i fakultatywnych;
– szczegółowe problemy dotyczące praktycznych aspektów składania przez wykonawców pytań do SIWZ i udzielania na nie odpowiedzi;
– wskazówki na rzecz wykonawców, w jaki sposób złożyć ofertę zgodną z SIWZ, w tym ofertę równoważną;
– zasobny wybór orzecznictwa KIO i trybunałów dotyczący omawianej problematyki, przedstawione w przystępnej formie.
Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi na wiele istotnych pytań, w tym:

– jakże zaprezentować przedmiot zamówienia na proste i te bardziej skomplikowane dostawy, usługi lub roboty budowlane;
– jaki sposób opisu przedmiotu zamówienia wybrać i kiedy trzeba zachować reguły równoważności;
– w jakim terminie i zakresie zamawiający może wyjaśnić albo zmienić SIWZ, a wykonawca zaskarżyć jej postanowienia;
– kiedy zamawiający (beneficjent) może obawiać się nałożenia korekty finansowej.
Cennym uzupełnieniem publikacji są – gotowe do wykorzystania – liczne wzory opisów przedmiotu zamówienia (31 gotowych wzorów) także specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11 gotowych wzorów) m.in.:

– na usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości
– na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
– na dostawę artykułów żywnościowych
– na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
– na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
– na obsługę bankową
– na dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutorów
– na usługi geodezyjne innymi słowy kartograficzne
– na dostawę części zamiennych do samochodów
– na dostawę sprzętu innymi słowy artykułów medycznych
– na usługi szkoleniowe
– na usługę serwisu sprzętu komputerowego
– na dostawę szczepionek
Kalendarz prawnika 2016 gabinetowy
i książka ułatwi zebranie i uporządkowanie informacji z zakresu w najwyższym stopniu istotnych elementów dokumentacji niezbędnej w zamówieniach publicznych, wspierając tym samym sprawne i przejrzyste działanie każdego zamawiającego, a wykonawcom – ubieganie się o społeczny kontrakt.
Główne korzyści:
– z okładem 40 wzorów (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, innych dokumentów),
– porady eksperta zajmującego się tematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat,
– płyta CD z gotowymi do wykorzystania wzorami dokumentów w wersji edytowalnej,
– liczne przykłady z praktyki,
– najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów

Babiarz w komentarzu do z.p.

Prawo zamówień publicznych Komentarz LexisNexis jest opracowaniem, które jest dozwolone wykorzystać wewnątrz praktyce ku wnętrzu poszczególnych procedurach zamówień publicznych, oraz plus do wnętrza postępowaniu sądowym. Opracowanie to porządkuje najważniejsze problemy zamówień publicznych, co należy oszacować na mocy pseudonim poleganie na wiedzy zatem doświadczeniu azali potencjale technicznym, gdy ze względów technicznych można pożyczać zamówień od tego czasu wolnej ręki temu samemu podmiotowi,
gdy dźwięczeć o zwrocie wadium, w środku jakiej sytuacji jest dozwolone nie przyjąć ofertę zawierającą rażąco niską cenę.

Autorzy swoje poglądy odnoszą aż do uregulowań zawartych w środku unijnych dyrektywach dotyczących Prawo zamówień publicznych 2013: klasycznej, sektorowej a najnowszej dyrektywie obronnej. Istotną sakrament uwag Autorzy poświęcają ocenie wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, wskazują także na tendencje orzecznicze. Obecne, trzecie model publikacji, zawiera produkt najnowszej ustawy zmieniającej, która weszła ku wnętrzu egzystencja 20 lutego 2013 r., skutkiem tego co więcej implementowanych przepisów dyrektywy obronnej. Nowelizacja ta ma umożliwić dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług tedy robót budowlanych w środku dziedzinach obronności dlatego bezpieczeństwa.

Komentarz i zamówienia publiczne alokowany jest również na rzecz zamawiających, kiedy jednocześnie a wykonawców, wskutek tego plus na rzecz ich pełnomocników będących adwokatami czy też radcami prawnymi. Zbigniew Czarnik pedagog Wyższej Szkoły Prawa tedy Administracji ku wnętrzu Przemyślu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wewnątrz Rzeszowie, specjalizuje się wewnątrz zagadnieniach związanych od majątkowymi podstawami funkcjonowania samorządu terytorialnego, gospodarką nieruchomościami, postępowaniem sądowoadministracyjnym przeto zamówieniami publicznymi, anonim kilkudziesięciu publikacji obejmujących wskazaną problematykę.