Prawo naprawcze

Komentarz obejmuje dokładne wyrażenie omowne kodeksów ustawy Prawo upadłościowe dodatkowo nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne . W książce Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • ogólnych artykułów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • zawierania poprzez dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, w jaki sposób zarówno skutków zawartego układu;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu albo zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do uzyskiwania zobowiązań,
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji lub zaspokojenie wierzycieli.

Wydanie Komentarza zawiera wyrażenie omowne wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.

 • ustawy, która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją, procedura upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących aktywności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeżeli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jakże największym stopniu. Nowelizacja ogranicza opcja oddalenia przez trybunał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, jak dłużnik umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że procedura upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z artykułów – w sytuacji, podczas gdy będzie to uzasadnione takimi względami, w jaki sposób np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Nowela obniża koszty postepowania – opłata stała została zmniejszona z 200 zł do 30 zł. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku poprzez dłużnika. Dłużnicy będą mieli opcja zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest siedziba mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu poprzez okres do miesięcy; zmiana weszła w życie.
 • ustawy zgodnie z którą sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości dodatkowo sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk składa do depozytu sądowego , a nie jakim sposobem miało to miejsce przed nowelą – na oprocentowany rachunek bankowy czyli na sądowy rachunek depozytowy; zmiana weszła w życie
 • ustawy z  zgodnie z którą oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości , trybunał ustala, oznacza to tworzywo zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 • Podobnie w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego jeżeli:

 • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli czy też postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 • wszyscy wierzyciele, jacy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania – sąd ustala, czyli półprodukt zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; zmiana weszła w życie
  • ustawy, jaka ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi środki zgromadzone w zakresie funduszu pomocowego nie wchodzą w skład masy upadłości. Dotychczasowi uczestnicy systemu ochrony mogą zdecydować o przekazaniu tych środków do jednego z nich względnie do utworzonej nowej jednostki, w sprawie utworzenia, z wykorzystaniem tego mienia, nowego systemu ochrony, innymi słowy jego wykorzystania w istniejącym systemie ochrony. W przypadku braku podjęcia takiej decyzji środki te zostaną przekazane dotychczasowym uczestnikom systemu ochrony stosownie do wielkości dokonanych wpłat; zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od czasu ogłoszenia.
  • ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2678), jaka w zakresie prawa upadłościowego zmienia odnośnie do praw wierzyciela zamieszkałego za granicą ; zmiana wchodzi w życie po upływie 16 dni od czasu ogłoszenia.

  Ponadto w komentarzu uwzględniono obszerne przemiany wprowadzone ustawą Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, obowiązujące od 1.1.2016 r. które dotyczą :

  • uchylenia artykułów regulujących procedura naprawcze,
  • nowego sposób zdefiniowania stanu niewypłacalności,
  • zmian w obszarze właściwości miejscowej sądu,
  • legitymacji do zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości dłużnika,
  • wydłużenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • elementów składowych wniosku o promulgacja upadłości,
  • obowiązku uiszczenia poprzez wnioskodawcę zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • przyznaniu sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie,
  • treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
  • przygotowanej likwidacji majątku upadłego,
  • ustalania składu masy upadłości,
  • skutków ogłoszenia upadłości co dotyczy zobowiązań upadłego,
  • bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,
  • wyłączenia sędziego komisarza od ponownego orzekania w tej samej sprawie po uchyleniu jego postanowienia do ponownego rozpoznania,
  • syndyka,
  • regulacji dotyczących kosztów postępowania upadłościowego,
  • listy wierzytelności,
  • układu w upadłości,
  • międzynarodowego postępowania upadłościowego.

  Komentarz do prawa upadłosciowego i restruktyrazyjnego obejmuje również obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym obszarze regulacji razem z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa dodatkowo istniejących poglądów doktryny.
  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, wykonano podobnie istotnych przemian w sposobie prezentowania treści przez Autora, z powodu czemu komentarz jest w wyższym stopniu czytelny, a używanie z niego stało się łatwiejsze.
  Komentarz jest adresowany szczególnie do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców to znaczy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a zarówno aplikantów.

  Kodeks pracy komentarz

  Kodeks pracy komentarz zawiera szczegółowe, praktyczne dodatkowo przejrzyste wyrażenie omowne zagadnień tj.: prawa i obowiązki pracowników także pracodawców, stosunek pracy, wynagrodzenia, urlopy pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, uprawnienia pracowników powiązane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych. Zagadnienia te stanowią doskonałą pomoc w codziennej pracy również dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, w jaki sposób i pracowników. Komentarz pozycja szczegółową charakterystyką i analizą poglądów doktryny i omówieniem najważniejszych aktów wykonawczych, obejmuje zarówno najświeższe orzeczenia Sądu Najwyższego, co umożliwia zapoznanie się nie tylko wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, jednak podobnie z aktualnym orzecznictwem. Ponadto Komentarz uwzględnia najświeższy wcięcie prawny: m.in. ustawę dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a również wskazuje na mus ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do uzyskiwania prac przede wszystkim niebezpiecznych. Ponadto Komentarz – jako pierwszy na rynku – omawia zmiany dotyczące ograniczenia terminowych umów o pracę. Nowelizacja zakłada, że maksymalny okres trwania umów terminowych po zsumowaniu nie może przekroczyć miesięcy; planuje się tak jak zrównanie okresu wypowiedzeń. Szczegółowo komentowane są nie tylko zmiany, ale również przepisy ogólne, zasady prawa pracy, rodzaje umów i wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, kwalifikacje zawodowe, urlopy wypoczynkowe, okres pracy, zatrudnianie młodocianych, obronność i higienę pracy, a zarówno zbiorowe prawo pracy i normy dochodzenia roszczeń przed sądami pracy. Autorzy-praktycy udzielają wielu praktycznych porad co dotyczy możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doznanie w wykładni i stosowaniu artykułów KP czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej. Komentarz do KP stanowi nieodzowną pomoc dla sędziów trybunałów pracy i ubezpieczeń społecznych, mecenasów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, aplikanci wszystkich zawodów prawniczych, słuchacze studiów podyplomowych.

  Jak odziedziczyć spadek

  W krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie unijne z Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i realizowania orzeczeń, przyjmowania i uzyskiwania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia również w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, co zrewolucjonizuje międzynarodowe prawo spadkowe. Reguluje ono: materię jurysdykcji również prawa właściwego; uznawanie i wykonywanie orzeczeń; przyjmowanie i wykonywanie dokumentów urzędowych w transgranicznych sprawach spadkowych; a zarówno ustanawia nowy instrument muzyczny – europejskie poświadczenie spadkowe. Szereg kodeksów wprowadzanych przez rozporządzenie ma charakter dyskusyjny, w stosunku do ich stosowania pojawić może się mnóstwo wątpliwości. Wychodząc im naprzeciwko Skrybowie w książce Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz zdecydowali się na próbę skomentowania tej regulacji, mając przy tym świadomość, iż praktyka na tle tego aktu nie wcześniej się wykształci. W związku z powyższym, autorzy sięgają do korzeni ratio legis obowiązujących przepisów, aby omówić zamiary ustawodawcy unijnego dodatkowo zaproponować rozwiązanie przyszłych, spodziewanych problemów interpretacyjnych, ponieważ polski ustawodawca nie uchwalił jeszcze żadnych aktów prawnych, mających na celu umożliwienie wykonania postanowień tego rozporządzenia, z uwagi na zbliżający się dzień wejścia w życie, pisarze zdecydowali się w swoich rozważaniach wziąć w rachubę projekt ustawy opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, datowany na dzień, powyżej którym prace legislacyjne nadal trwają. Jednakże, zjawisko iż powstała publikacja jest dziełem współautorskim, skupiającym przedstawicieli z rozlicznych ośrodków naukowych, praktyków, w tym sądu i notariatu, daje gwarancję rzetelnego oraz kompleksowego omówienie aspektu rozporządzenia, poprzez opracowanie zadań dotyczących: właściwości organów w kwestiach spadkowych w państwach członkowskich  (niniejsze rozporządzenie stosuje się do dziedziczenia majątku po osobach zmarłych; nie stosuje się go do spraw podatkowych, celnych ani administracyjnych); jurysdykcji (ogólnej, stwierdzenie braku jurysdykcji, jurysdykcji  opartej na wdaniu się w spór; dodatkowej, forum necessitatis, ograniczenia postępowania, modus jurysdykcji, środków tymczasowych i środków zabezpieczających); prawa właściwego (wybór prawa, profil stosowania prawa właściwego, rozrządzenie na wypadek śmierci inne niż umowy dotyczące spadku, umowy dotyczące spadku, ważność rozrządzeń na wypadek śmierci, śmierć jednoczesna, spadek bezdziedziczny); uznawania, wykonalności i wykonywania orzeczeń (podstawy nieuznania orzeczenia, zawieszenie postępowania o uznawanie, ustalanie miejsca zamieszkania, procedura, odpowiedź odmowna albo uchylenie stwierdzenia wykonalności, częściowa wykonalność); dokumentów urzędowych i ugód sądowych (przyjmowanie dokumentów, wykonalność dokumentów i ugód) europejskiego poświadczenia spadkowego (ustanowienie, wniosek o wydanie poświadczenia, rozpatrzenie wniosku, sens poświadczenia, skutki poświadczenia, zawieszenie skutków poświadczenia). Głównym zadaniem Komentarza o spadkach będzie zatem wyjaśnienie praktycznych problemów, wynikających ze stosowania unijnego rozporządzenia, jednak również uświadomienie jak istotne wprowadzi ono przemiany w polskim ustawodawstwie. Ponadto, ze względu na możliwe fuzje przyszłych spadkodawców i spadkobierców, a także organów stosujących prawo spadkowe, prezentowana książka będzie dosłownie tłumaczyć nową rzeczywistość prawnospadkową, w której znajdą się od sierpnia 2015 r. Dlatego też niniejsza publikacja kierowana jest zarówno do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, urzędników jakże i przyszłych spadkodawców zainteresowanych poprawnym rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmierci także spadkobierców, wszak podobnie może być wartościowa jako twórczość literacka uzupełniająca na rzecz studentów.

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

  Alfabetyczny układ powyżej 400 haseł również rozbudowany szyk immanentnych linków pozwala na proste i szybkie dotarcie do pociągających czytelnika kwintesencyj, a precyzyjność i treściowo rozległe wypracowanie poszczególnych haseł pozwala uzyskanie mądrości z tego zakresu zarówno w obszarze teoretycznym, jak i realnym. Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska nie krępuje się do opowiedzenia poszczególnych instytucji i rozpuszczań, ale nazywają również sposób ich realnego zużytkowania, zgłaszając również szereg atencyj krytycznych także pewników. Opisywany komentarz do obszernej części rozporządzenia Przepis immanentnego urzędowania powszechnych firm organizacyjnych prokuratury stanowi omówienie ciągu istotnych tematów w pracy oskarżycieli, powiązanych ze stosowaniem kodeksów regulaminu użycia karnego oraz immanentnej pragmatyki prokuratorskiej, Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz odnosi się do wykluczenia prokuratora ze sprawy, wszczęcia śledztwa na podstawie zawiadomienia bezimiennego, uchylenia immunitetu prokuratora. Autor powołuje się na dostatni dorobek ideologij i orzecznictwa dodatkowo osobiste doświadczenia z biegłości zawodowej, nie unikając przy tym wyznaczenia najogromniejszych mankamentów nowego kodeksu. Lektura jest kierowana do okazałego kręgu odbiorców, jacy w dziennej wytwórczości absorbują się prezentowana problematyka prokuratorów, sędziów, mecenasów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedstawicieli świata nauki. W publikacji zrecenzowano zagadnienia nadpłaty podatku, doręczeń, uprawnień, reprezentacji i reklam, opłat transferowych, nieodpłatnych zaświadczań, klauzul unikania opodatkowania, opodatkowania służb niematerialnych, znamionowań złożonych, posługi lekarskich, handlu rzęchem, dostawy okręgów budowlanych, budowli w podatku od nieruchomości, Podatek od nieruchomości. Komentarz Etel wyjasnia wyobrażenia przedsiębiorstwa i jego urządzonej dawki w pełnomocnictwu fiskalnym. W zredagowaniu uwzględniono orzecznictwo fiskalne trybunałów oraz preferencje wyrażone w doktrynie prawa podatkowego. Zarekomendowano co więcej zwolnienia istniejących problemów interpretacyjnych i przedstawiono ich praktyczne konsekwencje.

  Prawo administracyjne

  Książka Prawo Administracyjne Boćoddawana aż do rąk czytelników stanowi trzecie, poprawione tudzież uaktualnione edycja podręcznika. Zawarty ku wnętrzu niej welwet jest tylko wprowadzeniem aż do studiów nad najważniejszymi pojęciami, instytucjami toteż definicjami obowiązującego prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego. Pomysł na konstrukcję podręcznika dlatego jego łańcuch powstał ku wnętrzu trakcie procesu dydaktycznego. Próba jasnego przekazu Prawo administracyjne Ochendowski obowiązującego, kiedy w dodatku treści wypracowanych w środku ogólnej teorii prawa tudzież wewnątrz nauce prawa administracyjnego nie ale wręcz studentom prawa, jednakowoż i innych, nieprawniczych kierunków, takich jak kierowanie skutkiem tego zarządzanie, na których wykładane jest raz po raz częściej prawo administracyjne, jest głównym celem niniejszego opracowania.

  Rozległa surowiec obowiązującego prawa administracyjnego, dlatego w dodatku wielowątkowy, wątpliwy przeto niesamodzielny dobytek nauki prawa administracyjnego powodują, iż pozycja bibliograficzna niniejsza musi dziać się traktowana wzorem sukno inicjujący dalsze studia powyżej zagadnieniami prawa administracyjnego, uciążliwy szczegółowego przedyskutowania ku wnętrzu toku wykładów, ćwiczeń więc konwersatoriów. Podręcznik negacja logiczna obejmuje problematyki materialnego prawa administracyjnego skutkiem tego procedury administracyjnej.

  Prawo administracyjne to pomoc dydaktyczna na rzecz studentów studiów ekonomicznych w takim razie zarządzania, na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych, wobec tego zarazem do szkolenia pracowników administracji publicznej. Autor do wnętrza opracowaniu uwzględnił praktyczną wiedzę od zakresu prawa administracyjnego. Podręcznik łączy ku wnętrzu szerokim zakresie teorię prawa administracyjnego od praktyką, poprzez wyzysk orzecznictwa sądowego. Zawarte do wnętrza piątym wydaniu treści są uaktualnione dlatego rozbudowane o ogół zagadnień europeizacji prawa administracyjnego.

  Prawo cywilne Czajkowska-Matosiuk

  Podręcznik Prawo cywilne rzeczowe, jaką oferujemy do Twoich rąk, jest rezultatem prywatnych przygotowań Autorki do sprawdzianów. Zaistniała na kanwie setek zaktualizowanych notatek, czynów prawnych i wykładów. na sposób systematyczny omówione pozostały decydujące zagadnienia części całościowej prawa społecznego, prawa obiektywnego oraz prawa wiązań i prawa spadkowego. Dodatkowo wypracowanie obejmuje egzaminowania testowe, ustne i pisemne opisowe, które na ogół pojawiają się na egzaminach z tych dyscyplin prawa, a także testach konkursowych na aplikacje. Całość pomyślana została jako artykuł służący do zasymilowania, usystematyzowania i samodzielnego sprawdzenia otrzymanej wiedzy. Prezentowana publikacja prawo cywilne adresowana jest do wszelkich żaków i aplikantów, którzy przystępują do testów z prawa społecznego, a dodatkowo dla pretendentów na aplikacje sądowe. W wypracowaniu uwzględniony został stan jurydyczny na 2013 r., a także najistotniejsze zmiany, jakie mają nastąpić w najbliższym okresie. Potrzebuję podziękować wszystkim, jacy przyczynili się do zaistnienia tej książki, a w szczególnie mojej rodzinie i współpracującej ze mną adiustator. Uregulowanie obywatelskie to gałąź prawa zawierająca zespół regulaminów regulujących stosunki majątkowe także niemajątkowe pomiędzy figurami konkretnymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na maksymie równorzędności podmiotów. Artykuł 1 KC oczekuje, że Regulamin obywatelski modyfikuje związki cywilnoprawne pomiędzy postaciami materialnymi i osobami ustawowymi. Co prawda dźwięk tego kodeksu prawa cywilnego proponuje, że podmiotami związków cywilnoprawnych są wyłącznie figury konkretne i osoby legislacyjne, jednak treść poznawcza KC wskazuje, że katalog podmiotów prawa cywilnego należy uzupełnić dodatkowo o osoby organizacyjne niebędące osobami legalnymi, ale wyposażone w indywidualność prawną.

  Prawo autorskie i prawa pokrewne

  Zeszło wiele lat od uchwalenia ustawy prawo autorskie i prawach powinowatych. Okres jej działania w obrocie legalnym dopuszcza na dokonanie pewnych podsumowań, uwzględniających nie tylko negocjacje doktrynalne, ale znoszących się także do wniosków wynikających ze stosowania kodeksów prawnych w wprawie. Opracowanie napisane zostało w zasadzie z myślą o żakach działów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na problem prawa autorskiego i pełnomocnictw podobnych. Po skrypt obecny zaczerpnąć zdołają również juryści przewodniczący praktykę w różnych zawodach, a nawet postaci bez specjalistycznego przygotowania sądowego, zainteresowane z określonych względów troską twórczej lub artystycznej własności intelektualnej, pracownicy organizacji globalnego dysponowania upoważnieniami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przedsiębiorcy prowadzący działalność ekonomiczną w domenie usług zabawnych. Skrypt stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy na problem Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat. Pomoc dla osób bliżej zainteresowanych materialnymi tematami o bardziej szczegółowym charakterze są zamieszczone na początku każdego z podziałów obszerne wybory bibliografij tematu. Bibliografie te otaczają pozycje wyszukane i artykuły, zarówno komentujące bieżące normowanie prawa autorskiego i praw powinowatych, jak i odnoszące się do poprzednio obowiązującej regulacyj o prawie autorskim. Takie dosięganie w zamierzchłe czasy w przypadku prawa autorskiego jest o tyle uzasadnione, iż liczne wcześniejsze wypowiedzi doktrynalne uchowały, przynajmniej w pewnym zakresie, swoją aktualność, skoro niektóre rozkładania ustawy zostały przechwycone bezpośrednio bądź z przydatnymi przeróbkami na mocy obecnie obowiązującą ustawę. Jakikolwiek z podziałów prawa autorskiego kwitowany jest przykładami stanowiącymi modelowe zwolnienia, kierujące na wyjście postępowania w poszczególnych kazusach. Ich zadaniem jest pokazanie, jak w praktyce instytucje prawa autorskiego działają w zderzeniu z delikatnym do zaplanowania bogactwem stanów faktycznych obrotu rynkowego. Pokrewną, podsumowującą rolę wykonują zamieszczone również w finalnej części indywidualnych podziałów egzaminowania i kontrakcyj dodatkowo tabele tematyczne. Powstawanie się społeczeństw informatycznych, w jakich liczy się przede wszystkim wymiana myśli i praktycznych do praktycznego zastosowania myśli, przy malejącym znaczeniu przystępnej oboczności towarowej.