Pisma procesowe w sprawach karnych

Najnowsze wydanie Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański. Niniejsze, 6. wydanie publikacji, zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, których podstawę sporządzenia stanowi Kodeks postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono uwagi i objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkim w oparciu o judykaturę. Dzięki temu opracowanie odgrywa jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

ustawą z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.), która przyznaje na nową podstawową rolę w procesie zasadzie prawdy materialnej, ograniczona zostaje rola zasada kontradyktoryjności. Poza tym powrócono do formalnej kontroli aktu oskarżenia, zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia śledztwa;
ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), dzięki którym umożliwione zostało sprawne wejście w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej;
ustawą z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 244), która dotyczy objęcia czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania ich, w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu, z przepisów Kodeksu karnego skarbowego; dodania do KK szczególnej formy tzw. fałszu materialnego dokumentu; wprowadzenia do KK przestępstwa tzw. fałszu intelektualnego; wprowadzenia postaci kwalifikowanej ww. przestępstw; złagodzenia represji karnej przy tzw. „czynnym żalu”; umożliwienia czynności operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych;
ustawą z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 768), która dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienia możliwości skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów; wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego jako przestępstwo – ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez funkcjonariusza organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego (kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych); podniesienia dolnej kary pozbawienia wolności do 2 lat w stosunku do sprawcy, który spowoduje w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadek, następstwem którego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.
Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, a niemających właściwego przygotowania, a także o tych zajmujących się profesjonalnie świadczeniem pomocy prawnej, tj. dla radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Może również okazać się ona nieocenioną pomocą dla aplikantów, studentów oraz osób świadczących pomoc prawną w firmach.

KRIO Komentarz Beck

Polecamy książkę Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Prezentowana stanowisko stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Lektura ta obejmuje także autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jakim sposobem i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a podobnie orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych także najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.
Dla wygody Czytelnika w układzie wewnętrznym zastosowano wygodną strukturę prezentacji treści komentarzy:

– wyczerpujące spisy treści ułatwiają szybsze odnalezienie szukanego fragmentu,
– poszczególne, numerowane tezy rozpoczynają się hasłami przedmiotowymi ułatwiającymi orientację w tekście, pisane językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników, ale tak jak dla przedstawicieli innych zawodów i osób z pozaprawnym przygotowaniem zawodowym,
– każdy ustęp posiada w treści wyróżnione najważniejsze pojęcia lub zagadnienia.
Literatka – dr nauk prawnych, a również sędzia – praktyk orzekający w kwestiach rodzinnych, doskonale łączy wywody teoretyczne z konkretnymi propozycjami rozwiązań zadań budzących jakiekolwiek wątpliwości na gruncie KRO.
Lektura zważa materie dotyczące m.in.:

– małżeństwa,
– ustrojów majątkowych,
– obowiązku alimentacyjnego,
– opieki i kurateli,
– pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej,
– rozwodu,
– separacji.
Niniejsze, 5. wydanie, zostało zaktualizowane i dopełnione o najświeższe orzecznictwo, a zresztą zawiera wszystkie najświeższe zmiany wprowadzone m.in.:
1. ustawą z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), jaka obejmuje zmiany dotyczące:

– okresu ważności zaświadczenia stwierdzającego nieistnienie okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
– treści oświadczenia o wstąpieniu w związek matrymonialny składanego przez osoby wstępujące w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– doprecyzowania artykułów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła para małżeńska z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka,
które weszły w życie 1.3.2015 r.

2. ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199), jaka dotyczy świadectwa ukończenia poprzez przysposabiającego szkolenia na rzecz kandydatów do przysposobienia dziecka,
które weszły w życie 18.9.2015 r.
3. ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy również ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062), której celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców, którzy nie mieszkają razem,
które weszły w życie 29.8.2015 r.
oraz
4. ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk Sejmowy Nr 164, Sejm VIII Kadencji), która dotyczy umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
jakie wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia .
Komentarz ten przeznaczony jest dla nader szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią kodeksów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Powinni z niego wykorzystywać przede wszystkim prawnicy: sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy, aplikanci, studenci prawa, a zarówno studenci dodatkowo absolwenci pedagogiki i psychologii, a swoją drogą lekarze, czynni zawodowo pedagodzy, psychologowie, zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów na rzecz nieletnich, pracownicy socjalni i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podmioty zaangażowane w pieczę zastępczą

Prawo ZSRR

Polecamy książkę Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików)
Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze w języku polskim, a także pionierskie w skali międzynarodowej (poza Rosją), tak w szerokim zakresie chronologicznie i merytorycznie zakreślone opracowanie prawa radzieckiej Rosji oraz ZSRR. Przedstawia treści głównych gałęzi radzieckiego prawa: zawiera omówienie prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, również materialnego, w jaki sposób i procesowego, a a zarówno struktury sądów, prokuratury i organów bezpieczeństwa. Publikacja powinien zainteresować prawników, historyków, politologów, filozofów, niektórych znawców stosunków międzynarodowych, a zarówno przedstawicieli innych nauk społecznych

Książka o podatkach

Weszły w życie następujące nowelizację ustawy podatki 2016 i opłatach lokalnych.

 • ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dniao zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

Nowelizacja z poz. 1 wprowadziła obowiązujące regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące przemiany w obszarze funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Na zmiany w obszarze funkcjonowania podatków lokalnych wpływa zresztą ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa także niektórych innych ustaw która dodatkowo obowiązuje
Z myślą o osobach, jakie na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:
Podatki lokalne
Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych skrupulatne wyrażenie omowne przemian w podziale na indywidualne podatki i opłaty lokalne,
 • co jest podstawą do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 • w który sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym również grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 • czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 • jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 • jakie obowiązują reguły postępowania w obszarze ustalenia podatku od nieruchomości na rzecz osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 • jakie obowiązek ciąży na gminie w obszarze nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia
 • na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 • czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 • czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić reguły poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 • tabelę porównawczą kodeksów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych dodatkowo opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 • liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu czyli suma podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty także zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na taksa od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 • orzecznictwo trybunałów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z obszarze poszczególnych podatków i opłat,
 • wzory uchwał także decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 • aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.

Prawo rzymskie

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza  oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwości natomiast okazało się prześcignięcie dzieła życia jednego z najsłynniejszych polskich romanistów, Adolfa Bergera, jakim jest jego Encyclopedic Dictionary of Roman Law . Zamiarem uczestników zespołu, którzy podjęli się opracowania poszczególnych haseł, było pokazanie prawa rzymskiego w innej, szerszej nieco perspektywie. Ambicją naszą stało się przygotowanie dzieła o charakterze mniej „antykwaryzującym”, a bardziej „dogmatyzującym”. Innymi słowy, postanowiliśmy sprawdzić, czy odwołanie się w badaniach nad prawem do tradycji w istocie jest w stanie wywołać podwójny efekt: historyzacji dogmatyki i dogmatyzacji historii. Uczeni badający kształt współczesnych instytucji prawnych niejednokrotnie zadają romanistom pytanie o ich genezę. Proszą o pokazanie ich rzymskich korzeni. W czasach, kiedy niemal dogmatem stało się twierdzenie, że cały europejski porządek prawny opiera się na prawie rzymskim, zachowanie takie nie tylko przyjemnie łechce romanistyczną próżność, ale stanowi również część metodologii uprawiania nauki prawa, zwłaszcza cywilistyki. Trudność pojawia się wówczas, kiedy trzeba uzasanić „rzymskość” urządzenia prawnego, dla którego antyczne ius Romanum nie wykształciło odrębnej dogmatycznej konstrukcji. Badacz musi wtedy uświadomić sobie, że prawo rzymskie nie było na przestrzeni wieków monolitem. Tomasz Giaro wyróżnił aż cztery jego żywoty, po czym zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich w konkretny sposób oddziaływał na formowanie się współczesnych instytucji prawnych . Tym samym stwierdzenie, że to czy inne urządzenie prawne ma swoje źródło w prawie rzymskim, nie zawsze musi być tożsame z twierdzeniem, że wywodzi się ono ze starożytności. Z tego powodu w oddawanym do rąk Czytelnika opracowaniu odrzucono datę śmierci cesarza Justyniana (565) jako cezurę zamykającą chronologiczne ramy prowadzonych rozważań.

Egzaminy prawnicze ministerstwa sprawiedliwości 2016

Publikacja Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, tymczasem i na rzecz aplikantów w trakcie aplikacji także na rzecz praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z aspektu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wspólnie ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) razem z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, casusy gospodarcze razem z propozycjami umów, kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy wspólnie z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy także skargi sporządzone poprzez praktyków. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego a w nich casusy cywilne, kazusy karne, kazusy gospodarcze, kazusy administracyjne wraz z rozwiązaniami oraz wyjaśnieniami. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism w a nich wzory pism z obszaru prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego także skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.