Prawo budowlane komentarz

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.

Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

 • ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.;
 • ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dziennik Ustaw);
 • ustawy o koncesji na roboty budowlane albo usługi (t.j. Dziennik Ustaw);
 • art. ustawy  Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.);
 • art. ustawy o własności lokali (t.j. Dziennik Ustaw ze zm.)
 • ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego innymi słowy domu jednorodzinnego oraz
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny reagować budynki i ich usytuowanie

Komentarz, prezentując w sposób rozumowy twórczość doktryny i judykatury pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
 • postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
 • budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
 • utrzymania obiektów budowlanych;
 • katastrofy budowlanej;
 • organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • przepisów karnych w obszarze Prawa budowlanego;
 • odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Prezentowane 2. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

 • nowelę z 20.2.2015r., w której zawarto szeroko rozumiane uproszenie procedury budowlanej i zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków jednorodzinnych szczególnego rodzaju, czyli zastosowanie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym; zmiana obowiązuje;
 • zmianę w regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD; zmiana obowiązuje;
 • wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która dotyczy docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku; zgodnie z nowelizacją wypada stosować się wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku; zmiana obowiązuje
 • zmianę mającą na celu zwiększenie szybkości i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej; jednym z najważniejszych jej celów jest wprowadzenie obowiązku określania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych; zmiana wchodzi w życie;
 • nowelizację stanowiącą drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych; wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić:
  1. wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi poprzez techników oraz mistrzów,
  2. skrócenie wymiaru praktyki,
  3. umożliwienie uzyskania odrębnych upełnomocnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
  4. zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności upełnomocnień budowlanych,
  5. dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,
  6. wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową,
  7. wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią dodatkowo możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej,
  8. likwidacja samorządu zawodowego urbanistów,
  9. zmiany w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa;
 • dotyczące braku wymogu pozwolenia na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; zmiana obowiązuje;
 • zmianę z , zgodnie z którą w nowych budynkach dodatkowo istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane poprzez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a również technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej; skądinąd pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych; zmiana obowiązuje;