Nieważność postępowania

Najnowsze wydanie Nieważność postępowania w procesie cywilnym. Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym. W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę. Książka zawiera obszerne uwagi prawnoporównawcze. Nieważność postępowania została również skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia.

Autor szczegółowo omawia skutki wystąpienia przyczyn nieważności i stwierdzenia nieważności postępowania we wszystkich fazach rozpoznawania spraw cywilnych, w tym między innymi w:

– postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
– postępowaniu apelacyjnym,
– postępowaniu kasacyjnym,
– postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
– postępowaniu zażaleniowym,
– postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania,
– postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia.

Zawarte w monografii rozważania odniesiono do rozwiązań funkcjonujących w innych postępowaniach sądowych – sądowoadministracyjnym oraz karnym.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz dla przedstawicieli nauki prawa.

Podręcznik postępowanie cywilne

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym dodatkowo sądowoadministracyjnym to publikacja, jaka stanowi kompilacja wiedzy teoretycznej dodatkowo praktycznej w obszarze współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym także w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i bogatej literatury.
Niniejsza lektura podzielona została na trzy części .
Część I to pożyteczny komentarz z przeglądem orzecznictwa, w której omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym (m.in. powstanie, rodzaje, zasada samodzielności, regulacje szczegółowe, konstrukcje zbliżone),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu administracyjnym (m.in. powstanie, typologia, charakter),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego na gruncie spraw podatkowych (m.in. powstanie, dewiza solidarnej odpowiedzialności, typologie, następstwa prawne),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym (m.in. profil subiektywny i przedmiotowy, powstanie, rodzaje, reguła samodzielności działania współuczestników, współpraca w postępowaniu podmiotu o charakterze kolektywnym, regulacje szczegółowe).

Każdy rozdział w części I zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.
Część II zawiera wzory pism procesowych, takie w jaki sposób m.in.:

 • pozew współuczestników o zapłatę,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • pozew w postępowaniu grupowym,
 • wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania/rozstrzygnięcia,
 • skarga współuczestników złożona do sądu administracyjnego na decyzję organu administracji publicznej,
 • wniosek współuczestników o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Część III. Kazusy to przykładowe zadania/stany faktyczne wspólnie z rozwiązaniami dotyczące współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Odpowiadają one modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).
Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na tematykę współuczestnictwa procesowego, zaznajomić się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę pragmatyków prawa – adwokatów, radców prawnych, oskarżycieli i sędziów, lecz dodatkowo teoretyków prawa również aplikantów zawodów prawniczych, a zarówno żaków pragnących pogłębić wiedzę i urzędników .
Niniejsza publikacja zawiera:

 • pożyteczne ujęcie do tematu,
 • najpóźniejszy wcięcie prawny,
 • pojęcie doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach,
 • najnowsze orzecznictwo,
 • wzory pism procesowych,
 • casusy .

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i książce on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!
Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.
Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeks spółek handlowych
 • Ordynacja podatkowa
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych

także wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Postępowanie w karaniach

Niniejsza lektura Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to pożyteczny komentarz składający się z 6 części, jakie omawiają między innymi następujące zagadnienia: Część I. Kontradyktoryjność: termin i istotę kontradyktoryjności, pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, rolę i zadania oskarżyciela dodatkowo obrońcy, rolę sądu, pozycję prawną oskarżonego i prokuratora w procesie karnym. Część II. Osoba podejrzana i podejrzany: zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, wkład sądu w postępowaniu przygotowawczym, prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego, prawo zatrzymanego do kontaktu z obrońcą, zrzeczenie się prawa do milczenia i prawa do kontaktu z adwokatem, zażalenie na zatrzymanie. Część III. Obrońca i pełnomocnik: zebrany nielegalnie półprodukt dowodowy, uprawnienia radców prawnych w postępowaniu karnym, możliwość działania na niekorzyść reprezentowanego, obronę obligatoryjną, pomoc prawną z urzędu, przymus adwokacko-radcowski, rolę adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego oraz jako obrońcy, prawa oskarżonego do milczenia. Część IV. Pokrzywdzony: formy ingerencji sądu w postępowaniu przygotowawczym, wejście pokrzywdzonego do informacji procesowych, uprawnienia i ochronę pokrzywdzonego, status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciw dobrom ogólnym. Część V. Prokurator: rolę i funkcję prokuratora w postępowaniu karnym, wkład prokuratora w postępowaniu na podstawie art. KPK, uprawnienia organów PIP wykonujących uprawnienia pokrzywdzonego, problematykę właściwości rzeczowej, likwidację prokuratury wojskowej. Część VI. Sąd: zagadnienia dotyczące jawności rozprawy, osobiste i procesowe relacje zagrażające sędziowskiej bezstronności, nowe ujęcie zasady in dubio pro reo, normę wyznaczania składu orzekającego, normę fair trial, oraz instancję poziomą i wycofanie poziome. Książka napisana między innymi przez pragmatyków (adwokat, sędzia, prokuratorzy) uwzględnia przemiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z i ustawą z, które weszły w życie i dotyczą m.in. kodeksów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego. Te i inne materie pozostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne wyobrażenie zachodzących zmian, m.in. w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia. Wszystkie zagadnienia zawarte w publikacji książkowej stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, pomimo tego zarówno ważne wskazówki jak interpretować tekst znowelizowanej ustawy. Prezentowana lektura kierowana jest szczególnie do praktyków – prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc na rzecz doktorantów i studentów

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz

Komentarz do <em>kodeksu</em> postępowania <em>administracyjnego</em> stanowi profesjonalne opracowanie obejmujące tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Lektura zawiera {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne peryfraza procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przezroczysty wyjaśniają pojedyncze instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim obszarze omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. W <strong>komentarzu</strong> odkryją Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wygląda prawny wzorzec kształtowania stosunków pomiędzy jednostką a administracją publiczną – w drodze decyzji administracyjnych? Jak powinien wyglądać cug czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej także inne podmioty postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej? Jakie zmiany w KPA wprowadziły nowelizacje w 2014 r. także wyroki Trybunału Konstytucyjnego? <a href=”http://www.bookslandia.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego-2015/212″><strong>Kodeks postępowania administracyjnego komentarz</strong></a> uwzględnia przemiany w prawie: Uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w werdyktu sygn. Zmiana obowiązuje od 21 maja 2015 r. Uwzględnia ważną nowelizację wprowadzoną poprzez ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183): zmienia się, dodaje się. Zmiana obowiązuje Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> związaną z wejściem w życie z dniem 6 września 2015 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> wprowadzoną przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211) zmienia się: art. 268a. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników organów administracji, a podobnie na rzecz pracowników naukowych zajmujących sie problematyką postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz naświetla zawiłości egzekucji administracyjnej szczególnie poprzez analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazanie zadań dyskusyjnych pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy dodatkowo reprezentacja propozycji ich rozwiązania. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jakie są reguły prowadzenia postępowania egzekucyjnego? Jakie są różnice pomiędzy egzekucją należności pieniężnych dodatkowo obowiązków o charakterze niepieniężnym? Jak prawidłowo powinno zostać przeprowadzone procedura zabezpieczające? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i porządkową za wykroczenie przepisów ustawy dodatkowo w jakim zakresie? W siódmym wydaniu publikacji uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe przemiany ustawodawcze, jakie zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności pośród dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami dodatkowo do nieuchronnych trudności interpretacyjnych. Komentarz uwzględnia przemiany w prawie: Ustawa z dnia z dnia o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach również niektórych innych ustaw zmienia: art. 3a. Zmiana obowiązuje Ustawa z dnia  o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych dodatkowo niektórych innych ustaw zmienia. Zmiana obowiązuje. Do kogo komentarz jest adresowany? Komentarz jest skierowany do prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jakże zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników nauki, studentów kierunków prawo i administracja. Będzie podobnie wartościowa przedsiębiorcom i innym osobom, względem których jest prowadzona egzekucja administracyjna.

Postępowanie sądowadministracyjne

Prezentowana lektura Sporządzanie środków zaskarżenia wzory pism wspólnie z wzorami pism i kazusem omawia wszechstronnie problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. W niniejszym wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz również wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji podatkowej dodatkowo innych ustaw. Drugie zmienione i uzupełnione wydanie książki uwzględnia najświeższe przemiany wprowadzone zwłaszcza ustawą o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jaka wchodzi w życie. Celem tych zmian jest usprawnienie i uproszczenie postępowania przed sądami administracyjnymi, szczególnie poprzez:  wyposażenie WSA w uprawnienia do merytorycznego orzekania w sprawach ze skarg na decyzje i postanowienia administracyjne (bezczynność organów w tym zakresie), rozszerzenie aspektu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym, zwiększenie roli referendarzy sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjny wprowadzenie upoważnień autokontrolnych sądu I instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych przez WSA, zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego poprzez NSA.

W oparciu o w najwyższym stopniu aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na rzeczowe aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym dodatkowo dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem dodatkowo wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru zgodnego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia. Książka Postępowanie administracyjne jest kierowana zwłaszcza do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a zarówno adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój rzeczowy istota może być wartościowa również na rzecz sędziów i prokuratorów, a również dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Postępowanie sądowe

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie istotnej i aktualnej problematyki niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Analizując dostatni i zróżnicowany tworzywo normatywny, upodobania wyrażane również w polskim, w jaki sposób i obcojęzycznym piśmiennictwie również liczne orzeczenia sądowe, wypracowano model teoretyczny badanego zjawiska prawnego przez wyznaczenie obszaru, pozycja którym sposób sądowa w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest niedopuszczalna. W tym celu ustalono w książce Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnymmiędzy innymi kryteria rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i trybunałów powszechnych orzekających w postępowaniu cywilnym, zrekonstruowano znaczenie pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej, a zarówno wyróżniono i poddano rozważaniom przesłanki i skutki legislacyjne niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym\r\nKsiążka jest zwracana przede wszystkim do prawników-praktyków, a mianowicie sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może być podobnie przydatna pracownikom organów administracji publicznej, studentom prawa i administracji, aplikantom oraz wszystkim tym, którzy wyrażają zainteresowanie prezentowaną tematyką.