Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Najnowsze wydanie Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów. Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek wielokrotnie nie są poddane obowiązkowi sposób poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń powiązanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw czyli też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie procedura sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przenieść kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.

Publikacja stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do biegłych rewidentów dodatkowo głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów metoda sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Przy poszczególnych etapach modus przedstawiają przykładowe karty procedura i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens tryb w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej innymi słowy uzupełnić nimi własną dokumentację.

Dołączony do książce suplement cd zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Książka Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Opracowanie Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016r. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w w taki sposób dużym obszarze unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień na rzecz całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich ,,przełożenia\’\’ na praktykę prawa podatkowego. Autor omawia zatem m.in. normatywne termin unikania opodatkowania, termin czynności odpowiedniej, kwalifikację sposobu działania jako sztuczny, uznanie czynności za podjętą wyjątkowo w sprawie osiągnięcia korzyści podatkowej, a także pojęcie czynności dodatkowo korzyści podatkowej.

Książka o podatkach

Weszły w życie następujące nowelizację ustawy podatki 2016 i opłatach lokalnych.

 • ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dniao zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

Nowelizacja z poz. 1 wprowadziła obowiązujące regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące przemiany w obszarze funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Na zmiany w obszarze funkcjonowania podatków lokalnych wpływa zresztą ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa także niektórych innych ustaw która dodatkowo obowiązuje
Z myślą o osobach, jakie na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:
Podatki lokalne
Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych skrupulatne wyrażenie omowne przemian w podziale na indywidualne podatki i opłaty lokalne,
 • co jest podstawą do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 • w który sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym również grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 • czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 • jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 • jakie obowiązują reguły postępowania w obszarze ustalenia podatku od nieruchomości na rzecz osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 • jakie obowiązek ciąży na gminie w obszarze nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia
 • na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 • czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 • czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić reguły poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 • tabelę porównawczą kodeksów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych dodatkowo opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 • liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu czyli suma podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty także zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na taksa od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 • orzecznictwo trybunałów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z obszarze poszczególnych podatków i opłat,
 • wzory uchwał także decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 • aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2013

Kolejne odsłona lektury Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import 2013 przeznaczonej dla każdych firm dokonujących transakcji cudzoziemskich. Z lektury dowiesz się. Jakim sposobem poprawnie rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie materiałów? Jakim sposobem odróżnić wywóz towarów otwarty od eksportu pośredniego i jakie są maksymy stosowania stawki 0% w obu kazusach? Jak określić podwalinę opodatkowania w imporcie artykułów? W jaki sposób rozliczyć VAT w w momencie pozyskiwania i sprzedaży posługi dla odbiorców zagranicznych? Jakie zmiany obowiazują w aspekcie transakcji obcych?

Publikacja wymienia jasne i czytelne zrecenzowanie wielu praktycznych zadań. Dodatkowym plusem są liczne przykłady, a zarówno najnowsze wyjaśnienia organów fiskalnych dodatkowo aktualne orzecznictwo sądów porządkowych. Lektura Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podatkowego 2013 jest świetnym komentarzem do Rozporządzenia. Dowiesz się z niego jaka jest siła wiążąca Rozporządzenia, w jaki sposób odróżniać posługi restauracyjne (cateringowe) od dostawy skończonej żywności, w jaki rodzaj uzgodnić status partnera (usługobiorcy), jakie dokumenty zaręczają możliwość zastosowania stawki NP.

Publikacja nie jest tylko jałowym akademickim komentarzem, ale uwypukla na pożyteczne zakresy użytkowania nowatorskich regulaminów. Okraszona jest przykładami, odniesieniami do wzorów regulacyj i instrukcyj, wyjaśnia tło ich wkroczenia (orzeczenia ETS również TS UE). Komentarz powierzany jest zarówno samym podatnikom, jak i organom administracji finansowej także doradcom fiskalnym i przedstawicielom innych fachów jurydycznych zajmujących się zarządzeniem podatkowym.

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2013

Alfabetyczny system ponad 400 mott również poszerzony system immanentnych odsyłaczy zezwala na otwarte i rychłe dotarcie do pociągających czytelnika kwintesencyj, a precyzyjność i merytorycznie rozległe opracowanie osobnych haseł gwarantuje uzyskanie wiedzy z tego obszaru tak jak w zakresie naukowym, jak i praktycznym. ABC VAT-u 2013 nie knebluje się do opisania pojedynczych instytucji i rozpuszczań, ale podkreślają również podejście ich realnego wykorzystania, zgłaszając zarówno kolejność atencyj krytycznych dodatkowo aksjomatów. lektura jest zwracana do szerokiego kręgu klientów, którzy w codziennej wytwórczości absorbują się przedstawiana problematyka oskarżycieli, sędziów, mecenasów oraz aplikantów fachów jurydycznych, a także głosicieli świata nauki.Opisywany komentarz do rozległej dawki rozporządzenia Norma prawna immanentnego urzędowania publicznych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowi zrecenzowanie rządu istotnych problemów w wytwórczości prokuratorów, powiązanych ze aplikowaniem regulaminów regulaminu postępowania poddanego dodatkowo immanentnej pragmatyki prokuratorskiej, VAT 2013/2014 Komentarz Oddk zanosi się do wyłączenia prokuratora ze sprawy, wszczęcia śledztwa na podwalinie oznajmienia anonimowego, uchylenia immunitetu prokuratora. Pisarz powołuje się na dostatni dorobek doktryny i orzecznictwa oraz własne doznania z wprawy zawodowej, nie unikając przy tym określenia najogromniejszych mankamentów nowego kodeksu. W publikacji omówiono zagadnienia nadpłaty podatku, doręczeń, pełnomocnictw, reprezentacji i reklam, opłat transferowych, nieodpłatnych świadczeń, klauzul unikania opodatkowania, opodatkowania służb niematerialnych, znamionowań złożonych, usług lekarskich, handlu złomem, dostawy obszarów budowlanych, budowli w podatku od nieruchomości, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2013 wyjasnia przekonania przedsiębiorstwa i jego wyprawionej ilości w pełnomocnictwu skarbowym. W zredagowaniu uwzględniono orzecznictwo podatkowe trybunałów dodatkowo sądy wyrażone w doktrynie prawa podatkowego. Zarekomendowano co więcej zwolnienia istniejących tematów interpretacyjnych i zaprezentowano ich możliwe konsekwencje.

Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego Brzeziński

Zaprezentowany komentarz do rozległej części rozporządzenia Przepis wewnętrznego urzędowania powszechnych firm organizacyjnych prokuratury stanowi omówienie szeregu ważkich kłopotów w wytwórczości oskarżycieli, związanych ze stosowaniem przepisów przepisu zachowania poddanego dodatkowo wewnętrznej pragmatyki prokuratorskiej, Regulamin prokuratury Komentarz zanosi się do wyłączenia prokuratora ze materyj, wszczęcia śledztwa na podstawie poinformowania bezimiennego, uchylenia immunitetu prokuratora. Literat powołuje się na dostatni dorobek ideologij i orzecznictwa oraz własne doznania z biegłości profesjonalnej, nie unikając przy tym wskazania największych felerów nowego przepisu. Publikacja jest zwracana do szerokiego kręgu kontrahentów, jacy w dziennej wytwórczości zajmują się spełniona tematyka oskarżycieli, arbitrów, adwokatów oraz aplikantów fachów sądowych, a także głosicieli świata nauczek. W publikacji omówiono zagadnienia nadpłaty podatku, doręczeń, pełnomocnictw, delegacji i reklam, zapłat transferowych, nieodpłatnych zaświadczań, klauzul stronienia opodatkowania, opodatkowania służb niematerialnych, świadczeń wieloaspektowych, usług leczniczych, handlu złomem, dostawy obszarów budowlanych, budowli w podatku od nieruchomości, Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego wyjasnia przekonania przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej dawki w prawie skarbowym. W zredagowaniu uwzględniono orzecznictwo podatkowe wyroków dodatkowo sądy wyrażane w doktrynie prawa skarbowego. Zarekomendowano co więcej wypowiedzenia obecnych tematów interpretacyjnych i ukazano ich możliwe konsekwencje. Literowy układ przeszło 400 haseł oraz poszerzony system immanentnych linków pozwala na bezpośrednie i rychłe dotarcie do pociągających czytelnika kwintesencyj, a szczegółowość i rzeczowo rozległe obrobienie osobnych mott gwarantuje osiągnięcie wiedzy z tego obszaru również w limicie naukowym, jak i pożytecznym. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych nie powstrzymuje się do przedstawienia poszczególnych instytucji i rozpuszczań, ale wskazują dodatkowo podejście ich praktycznego wykorzystania, zgłaszając również szereg uwag krytycznych również pewników.