Obligacje i komentarz

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje normy emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest Ustawa o obligacjach Komentarz. Ustawa o obligacjach (która wchodzi w życie w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z o obligacjach zważa potrzeby rynku kapitałowego m.in.: umożliwia dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – stworzono podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; rozszerza zakres instrumentów, dostępnych dla emitenta – wprowadzono obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste; rozstrzygnięto niepewność towarzyszące obowiązującym regulacjom. Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, które w poprzednio obowiązującej ustawie o obligacjach nie występowały, jednakże okazały się niezbędne do wprowadzenia śmiałych regulacji (przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji). Komentarz omawia emisję i obrót obligacjami, jakie stanowią interesujący sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, nieraz atrakcyjniejszy niż lokaty to znaczy akcje. W lekturze Pisarze dokładnie omawiają zagadnienia ustawowe spojone z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a również specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji. Komentarz obejmuje peryfraza podstawowych zadań m.in. artykułów ogólnych (m.in. aspektu regulacji; definicji: emitenta, obligacji, warunków emisji; treści warunków emisji, dokumentów obligacji); rodzajów obligacji (m.in. imienne, na okaziciela, partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeństwa, wieczyste, przychodowe); zabezpieczeń obligacji (m.in. umowa z administratorem zabezpieczeń, obowiązek wyceny, hipoteka); emisji obligacji (m.in. zakończenie i tryb emisji, zawartość propozycji nabycia, sprawozdanie finansowe, emisja przez jst i instytucje finansowe, gatunek i termin zapisu na obligacje); zgromadzenia obligatariuszy (definicja, uchwała zgromadzenia, termin zgromadzenia, miejsce zgromadzenia, prawo uczestnictwa, lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa, pełnomocnik obligatariusza, podjęcie i zaskarżenie uchwały, protokół); wykupu, umorzenia i odtworzenia obligacji; banku-reprezentanta (umowa o reprezentację, wymogów jakie musi spełniać podmiot pełniący funkcję banu-reprezentanta, obowiązków emitenta, obowiązków banku-reprezentanta); kodeksów karnych (niedozwolona emisja, nieprawdziwe dane, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, bezprawne głosowanie). Dodatkowo powinno się wskazać, że nowa ustawa o obligacjach obejmuje szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu podwyższenia czytelności ustawy został wprowadzony proporcja kodeksów na rozdziały, w jakich pogrupowane zostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono przemiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Ze względu na rzeczowy rozmiar komentarza, Skrybowie przedstawiają podobnie najważniejsze zapatrywania doktryny oraz odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób transparentny i przezroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Ze względu na wzrost zainteresowania obligacjami, ich emisją i obrotem, komentarz powinien spotykać się z szerokim zainteresowaniem: radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, przedstawicieli i doradców finansowych spółek handlowych, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, maklerów i inwestorów indywidualnych a również studentów.

Obligacje w obrocie

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje reguły emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest ustawa o obligacjach. Ustawa o obligacjach Komentarz (która wchodzi w życie w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z o obligacjach zważa potrzeby rynku kapitałowego m.in.:

– umożliwia dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – stworzono podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy;
– rozszerza zakres instrumentów, dostępnych dla emitenta – wprowadzono obligacje podporządkowane dodatkowo obligacje wieczyste;
– rozstrzygnięto wątpliwości towarzyszące obowiązującym regulacjom.

Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, jakie w poprzednio obowiązującej ustawie o obligacjach nie występowały, mimo to szeroki się niezbędne do wprowadzenia śmiałych regulacji (przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji). Komentarz omawia emisję i piruet obligacjami, które stanowią interesujący sposób pozyskiwania środków pieniężnych poprzez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, niejednokrotnie atrakcyjniejszy niż lokaty oznacza to akcje. W publikacji Skrybowie szczegółowo omawiają zagadnienia ustawowe spojone z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a również specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji. Komentarz obejmuje peryfraza podstawowych zagadnień między innymi
przepisów ogólnych (m.in. zakresu regulacji; definicji: emitenta, obligacji, warunków emisji; treści warunków emisji, dokumentów obligacji);
rodzajów obligacji (m.in. imienne, na okaziciela, partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeństwa, wieczyste, przychodowe);
zabezpieczeń obligacji (m.in. umowa z administratorem zabezpieczeń, obowiązek wyceny, hipoteka);
emisji obligacji (m.in. finis i zwyczaj emisji, treść propozycji nabycia, sprawozdanie finansowe, emitowanie poprzez jst i instytucje finansowe, gatunek i termin zapisu na obligacje);
zgromadzenia obligatariuszy (definicja, uchwała zgromadzenia, termin zgromadzenia, miejsce zgromadzenia, prawo uczestnictwa, lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa, pełnomocnik obligatariusza, podjęcie i zaskarżenie uchwały, protokół);
wykupu, umorzenia i odtworzenia obligacji;
banku-reprezentanta (umowa o reprezentację, wymogów jakie musi spełniać podmiot pełniący funkcję banu-reprezentanta, obowiązków emitenta, obowiązków banku-reprezentanta);
przepisów karnych (niedozwolona emisja, nieprawdziwe dane, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, bezprawne głosowanie).

Dodatkowo wypada wskazać, że nowa ustawa Apelacje cywilne obejmuje szereg przemian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu podniesienia czytelności ustawy został wprowadzony proporcja artykułów na rozdziały, w których pogrupowane pozostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast na rzecz zapewnienia spójności wprowadzono przemiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Ze względu na konkretny rozmiar komentarza, Autorzy przedstawiają podobnie najważniejsze zapatrywania doktryny także odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób klarowny i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią artykułów zawartych w ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnie.

Ze względu na wzrost zainteresowania obligacjami, ich emisją i obrotem, komentarz powinien spotkać się z szerokim zainteresowaniem: radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, przedstawicieli i doradców finansowych spółek handlowych, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, maklerów i inwestorów indywidualnych a również studentów.