Prawo naprawcze

Komentarz obejmuje dokładne wyrażenie omowne kodeksów ustawy Prawo upadłościowe dodatkowo nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne . W książce Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • ogólnych artykułów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • zawierania poprzez dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, w jaki sposób zarówno skutków zawartego układu;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu albo zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do uzyskiwania zobowiązań,
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji lub zaspokojenie wierzycieli.

Wydanie Komentarza zawiera wyrażenie omowne wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.

 • ustawy, która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją, procedura upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących aktywności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeżeli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jakże największym stopniu. Nowelizacja ogranicza opcja oddalenia przez trybunał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, jak dłużnik umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że procedura upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z artykułów – w sytuacji, podczas gdy będzie to uzasadnione takimi względami, w jaki sposób np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Nowela obniża koszty postepowania – opłata stała została zmniejszona z 200 zł do 30 zł. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku poprzez dłużnika. Dłużnicy będą mieli opcja zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest siedziba mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu poprzez okres do miesięcy; zmiana weszła w życie.
 • ustawy zgodnie z którą sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości dodatkowo sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk składa do depozytu sądowego , a nie jakim sposobem miało to miejsce przed nowelą – na oprocentowany rachunek bankowy czyli na sądowy rachunek depozytowy; zmiana weszła w życie
 • ustawy z  zgodnie z którą oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości , trybunał ustala, oznacza to tworzywo zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 • Podobnie w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego jeżeli:

 • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli czy też postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 • wszyscy wierzyciele, jacy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania – sąd ustala, czyli półprodukt zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; zmiana weszła w życie
  • ustawy, jaka ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi środki zgromadzone w zakresie funduszu pomocowego nie wchodzą w skład masy upadłości. Dotychczasowi uczestnicy systemu ochrony mogą zdecydować o przekazaniu tych środków do jednego z nich względnie do utworzonej nowej jednostki, w sprawie utworzenia, z wykorzystaniem tego mienia, nowego systemu ochrony, innymi słowy jego wykorzystania w istniejącym systemie ochrony. W przypadku braku podjęcia takiej decyzji środki te zostaną przekazane dotychczasowym uczestnikom systemu ochrony stosownie do wielkości dokonanych wpłat; zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od czasu ogłoszenia.
  • ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2678), jaka w zakresie prawa upadłościowego zmienia odnośnie do praw wierzyciela zamieszkałego za granicą ; zmiana wchodzi w życie po upływie 16 dni od czasu ogłoszenia.

  Ponadto w komentarzu uwzględniono obszerne przemiany wprowadzone ustawą Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, obowiązujące od 1.1.2016 r. które dotyczą :

  • uchylenia artykułów regulujących procedura naprawcze,
  • nowego sposób zdefiniowania stanu niewypłacalności,
  • zmian w obszarze właściwości miejscowej sądu,
  • legitymacji do zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości dłużnika,
  • wydłużenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • elementów składowych wniosku o promulgacja upadłości,
  • obowiązku uiszczenia poprzez wnioskodawcę zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • przyznaniu sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie,
  • treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
  • przygotowanej likwidacji majątku upadłego,
  • ustalania składu masy upadłości,
  • skutków ogłoszenia upadłości co dotyczy zobowiązań upadłego,
  • bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,
  • wyłączenia sędziego komisarza od ponownego orzekania w tej samej sprawie po uchyleniu jego postanowienia do ponownego rozpoznania,
  • syndyka,
  • regulacji dotyczących kosztów postępowania upadłościowego,
  • listy wierzytelności,
  • układu w upadłości,
  • międzynarodowego postępowania upadłościowego.

  Komentarz do prawa upadłosciowego i restruktyrazyjnego obejmuje również obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym obszarze regulacji razem z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa dodatkowo istniejących poglądów doktryny.
  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, wykonano podobnie istotnych przemian w sposobie prezentowania treści przez Autora, z powodu czemu komentarz jest w wyższym stopniu czytelny, a używanie z niego stało się łatwiejsze.
  Komentarz jest adresowany szczególnie do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców to znaczy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a zarówno aplikantów.

  KSH przepisy

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Strzępka w sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi: pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania również rozwiązywania; łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych; artykułów karnych omawianej ustawy. Publikacja omawia drobiazgowo wszystkie przemiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania w tym m.in.: uregulowanie w zakresie wzorca umowy:  definicja; sygnatura potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; postanowienia zmienne umowy spółki; translokacja praw i obowiązków wspólnika spółki;  zawarcie umowy spółki jawnej,  komandytowej i z o.o.  przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru; opcja przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną bez możliwości wykorzystania wzorca umownego;  odesłanie w zakresie spółki komandytowej do artykułów o spółce jawnej; opcja powołania pełnomocnika; zapobieżenie powstania spółki przekształconej poprzez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw weszła w życie; obowiązek zarządu – po zarejestrowaniu spółki, w terminie tygodni złożenia we właściwym urzędzie skarbowym poświadczonego odpisu umowy spółki ze określeniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, dodatkowo daty i numeru rejestracji (ustawao zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym także o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. weszła w życie; zmiany w obszarze upadłości:  wyłączenie możliwości traktowania wierzytelności wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od momentu zawarcia umowy pożyczki; rozwiązanie spółki (po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru); wniosek o wykreślenie z rejestru składany poprzez syndyka; zapobieżenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku gdy proces upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości innymi słowy zatwierdzenia układu względnie jak procedura upadłościowe zostało uchylone czyli umorzone, tak jak w sytuacji kiedy proces upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości czyli zatwierdzenia układu czy też kiedy procedura upadłościowe zostało uchylone lub umorzone; uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej członka zarządu w przypadku jak przeprowadzenie przeciw spółce okaże się bezskuteczna, jeżeli wykaże, między innymi że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości innymi słowy w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o promulgacja upadłości w czasie, podczas gdy prowadzona jest egzekucja poprzez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, na podstawie kodeksów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o promulgacja upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji; wyłączenia możliwości rozwiązania spółki w przypadku, gdy procedura upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości innymi słowy zatwierdzenia układu albo jak postępowanie upadłościowe zostało uchylone czyli umorzone (ustawa Prawo restrukturyzacyjne; nakład wchodzi w życie. Ogromnym atutem komentarza Prawo upadłościowe i naprawcze jest powołana, wybitnie bogata pisarstwo przedmiotu, znajdująca się najpierw każdego komentowanego rozdziału także szczegółowe odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza. Duży walor rzeczowy stanowi podobnie powoływane na masową skalę orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych przez autorów. Niezwykle wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, jakie praktyk, korzystający z Komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji. Dlatego też Komentarz w sposób klarowny i prześwitujący pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią artykułów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień Publikacja przeznaczona jest na rzecz radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a podobnie studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.