Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej

Najnowsze wydanie Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne. W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, m.in.:

– pojęcie i systematykę postępowania administracyjnego,
– dekodyfikację, atomizację i autonomizację procedur administracyjnych,
– pojęcie, podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym,
– pojęcie, modele i przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych,
– koncepcje doktrynalne pochodne europeizacji prawa,
– konsekwencje europeizacji prawa, w tym współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych,
– wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego przez organ krajowy, jego przebieg, rozstrzygnięcia oraz ich trwałość.

Monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, powinna zainteresować również pracowników organów administracji publicznej stosujących prawo unijne, a także pracowników naukowych.

Zamówienia publiczne komentarz

Przygotowanie procedury
– Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień
– Różnice wśród procedurą krajową a unijną
– Jednostki, jakie zastosują pojedyncze progi kwotowe
– Progi wartości zamówień
– Tryby udzielania zamówień
– Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych
– System progów kwotowych
– Mechanizm szacowania wartości zamówienia
– Dokumenty, których może wymagać zamawiający w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków
– Dokumenty, jakich może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
– Treść siwz
– Wyłączenia z udziału w pracach komisji
– Obowiązki komisji przetargowej
– Wszczęcie postępowania
– Zalety i wady każdego z trybów udzielania zamówień
– Miejsce publikacji książkowej ogłoszeń przy różnorodnych wartościach zamówień
– Czynności, jakie musi podjąć wykonawca, by wziąć udział w przetargu publicznym
– Terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej i powyżej progów unijnych
– Terminy na udzielenie odpowiedzi wykonawcom w postępowaniu krajowym i unijnym
– Wybór wykonawcy
– Ocena ofert i spełnienia warunków poprzez wykonawcę
– Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne
– Warunki udziału w postępowaniu
– Dokumenty składane przez wykonawców polskich również zagranicznych
– Dokumenty, które wolno uzupełnić
– Termin związania ofertą
– Procedura uzupełniania dokumentów
– Zestawienie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Przestępstwa, jakich popełnienie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
– Metody wyboru najkorzystniejszej oferty
– Kryteria pozacenowe
– Przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych
– Okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do unieważnienia postępowania
– Umowa
– Termin „standstill” w postępowaniach polskich i unijnych (art. 94 ustawy Pzp)
– Zmiany umowy
– Odwołania
– Terminy na wniesienie odwołania

Podręcznik postępowanie cywilne

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym dodatkowo sądowoadministracyjnym to publikacja, jaka stanowi kompilacja wiedzy teoretycznej dodatkowo praktycznej w obszarze współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym także w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i bogatej literatury.
Niniejsza lektura podzielona została na trzy części .
Część I to pożyteczny komentarz z przeglądem orzecznictwa, w której omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym (m.in. powstanie, rodzaje, zasada samodzielności, regulacje szczegółowe, konstrukcje zbliżone),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu administracyjnym (m.in. powstanie, typologia, charakter),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego na gruncie spraw podatkowych (m.in. powstanie, dewiza solidarnej odpowiedzialności, typologie, następstwa prawne),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym (m.in. profil subiektywny i przedmiotowy, powstanie, rodzaje, reguła samodzielności działania współuczestników, współpraca w postępowaniu podmiotu o charakterze kolektywnym, regulacje szczegółowe).

Każdy rozdział w części I zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.
Część II zawiera wzory pism procesowych, takie w jaki sposób m.in.:

 • pozew współuczestników o zapłatę,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • pozew w postępowaniu grupowym,
 • wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania/rozstrzygnięcia,
 • skarga współuczestników złożona do sądu administracyjnego na decyzję organu administracji publicznej,
 • wniosek współuczestników o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Część III. Kazusy to przykładowe zadania/stany faktyczne wspólnie z rozwiązaniami dotyczące współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Odpowiadają one modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).
Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na tematykę współuczestnictwa procesowego, zaznajomić się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę pragmatyków prawa – adwokatów, radców prawnych, oskarżycieli i sędziów, lecz dodatkowo teoretyków prawa również aplikantów zawodów prawniczych, a zarówno żaków pragnących pogłębić wiedzę i urzędników .
Niniejsza publikacja zawiera:

 • pożyteczne ujęcie do tematu,
 • najpóźniejszy wcięcie prawny,
 • pojęcie doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach,
 • najnowsze orzecznictwo,
 • wzory pism procesowych,
 • casusy .

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i książce on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!
Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.
Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeks spółek handlowych
 • Ordynacja podatkowa
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych

także wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Prawo rzymskie

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza  oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwości natomiast okazało się prześcignięcie dzieła życia jednego z najsłynniejszych polskich romanistów, Adolfa Bergera, jakim jest jego Encyclopedic Dictionary of Roman Law . Zamiarem uczestników zespołu, którzy podjęli się opracowania poszczególnych haseł, było pokazanie prawa rzymskiego w innej, szerszej nieco perspektywie. Ambicją naszą stało się przygotowanie dzieła o charakterze mniej „antykwaryzującym”, a bardziej „dogmatyzującym”. Innymi słowy, postanowiliśmy sprawdzić, czy odwołanie się w badaniach nad prawem do tradycji w istocie jest w stanie wywołać podwójny efekt: historyzacji dogmatyki i dogmatyzacji historii. Uczeni badający kształt współczesnych instytucji prawnych niejednokrotnie zadają romanistom pytanie o ich genezę. Proszą o pokazanie ich rzymskich korzeni. W czasach, kiedy niemal dogmatem stało się twierdzenie, że cały europejski porządek prawny opiera się na prawie rzymskim, zachowanie takie nie tylko przyjemnie łechce romanistyczną próżność, ale stanowi również część metodologii uprawiania nauki prawa, zwłaszcza cywilistyki. Trudność pojawia się wówczas, kiedy trzeba uzasanić „rzymskość” urządzenia prawnego, dla którego antyczne ius Romanum nie wykształciło odrębnej dogmatycznej konstrukcji. Badacz musi wtedy uświadomić sobie, że prawo rzymskie nie było na przestrzeni wieków monolitem. Tomasz Giaro wyróżnił aż cztery jego żywoty, po czym zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich w konkretny sposób oddziaływał na formowanie się współczesnych instytucji prawnych . Tym samym stwierdzenie, że to czy inne urządzenie prawne ma swoje źródło w prawie rzymskim, nie zawsze musi być tożsame z twierdzeniem, że wywodzi się ono ze starożytności. Z tego powodu w oddawanym do rąk Czytelnika opracowaniu odrzucono datę śmierci cesarza Justyniana (565) jako cezurę zamykającą chronologiczne ramy prowadzonych rozważań.

Płacowe warunki

Słuchacz zna podstawy legislacyjne, procedury naliczania i sposób ewidencji wybranych składników wynagrodzenia i narzutów. Ma rozszerzoną informację o księgowości i finansach, ich położeniu w systemie nauk ekonomicznych także spostrzega ich zależności z innymi naukami gminnymi. Ma ważką informację na zagadnienie relacji zachodzących między dziedzinami nauk ekonomicznych i prawnych, mających kluczowe przesłanie dla zrozumienia istoty przebiegów gospodarczych. Dzięki książce Kadry 2015 ma nasiloną informację o zasadach i normach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w aspekcie księgowości i finansów. Sumpty pracy w świetle Kodeksu Wytwórczości, prawa bilansowego i fiskalnego. Podstawy legislacyjne i metod naliczania wybranych składników zrekompensowania. Podstawy prawne i procedury obliczania ściep na zabezpieczenia socjalne, zdrowotne także zaliczki na podatek zyskowny od jednostek materialnych. Ewidencja rachunkowa zrekompensowań i narzutów na wynagrodzenia. Podstawa i maksymy ewidencji księgowej pozapłacowych kosztów pracy. Wtórniki na Zakładowy Kapitał Zaświadczań Socjalnych. Państwowy Kapitał Kuracji Jednostek Niepełnosprawnych. Przedłożenie studenciaków z problematyką kalkulowania zadośćuczynień w podmiotach. Cele dokładne opowiedzenie treści, naliczania i maksymy ewidencji sumptów roboty, świadczeń pracowniczych, objuczeń wynagrodzeń także zasad sporządzania listy płac. Podoła prawidłowo odtwarzać zjawiska społeczno-gospodarcze w aspekcie księgowości i finansów, bieżące zdarzenia w taktyce oszczędnościowej, ekonomii, a także oddzielnie definiować własne opinie w tym obszarze plus proponować wyborne rozstrzygnięcia w w razie zmian zachodzących w tych rozmiarach. Sprosta poprawnie obsługiwać się zasadniczymi uczynkami prawnymi regulującymi dziedzinę organizacji formalno-prawnej fundowania i działania przedsiębiorstw w Polsce. Podoła zastosować otrzymaną erudycję w limicie rachunkowości i finansów w praktyce zawodowej.

Wszystko o kontach firmowych

Gigantyczny komentarz do zarysu kont zawiera omówienie norm funkcjonowania osobnych kont spoistych także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny rozważanie, wszechstronne ujęcie skomplikowanej problematyki oraz bezsprzeczne wykładnie to niewątpliwe pozytywy tej książki, docenione poprzez wielu rachunkowych. Aktualne opublikowania książki planu kont Gierusza cieszyły się docenieniem również profesjonalistów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały sławę jednej z kluczowych wykładni polskiego prawa bilansowego. W komentarzu przedłożono szereg przemian wynikających z najnowszych modernizacji ustaw o księgowości, podatku od towarów i usług, podatku lukratywnego od osób prawnych i materialnych. Z uwagi na odmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. odnośnie do dokumentnych zasad zezwalania, procedur taksacji, limitu ukazywania i sposobu ekspozycji sprzętów walutowych zaktualizowano komentarz do kont zespołów. W związku z przedstawieniem się stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie poniektórych dewizy prowadzenia ksiąg księgowych, a również nowelizacji ustawy o księgowości przekształcono komentarz odnoszący się do reguły oprowadzania ksiąg rachunkowych. Rozszerzono tłumaczenie do konta Kasa z modernizacji wyceny o księgowania zgrupowane z pogrożeniem kontynuacji aktywności. W glosariuszu do konta Środki trwałe doprecyzowano reguły potrącania podatku naliczonego VAT od chwili nabycia, wwozu i leasingu czterokołowców osobowych oraz innych pojazdów automobilowych o dopuszczalnej masie dokumentnej nieprzekraczającej 3,5 tonusy.

Książka kadrowo płacowa

W książce znajdują się wiadomości w obrębie kadrowo-płacowym wydawnictwa HRservices rok kalendarzowy 2016. Po sukcesie uprzedniego opublikowania literatek uradziły sporządzić nowy realny, kompleksowy przewodnik po zadaniach związanych z kierowaniem spraw kadrowych i płacowych. Dzięki książce biuro kadr zdobędziesz pewność jak w praktyce kierować rzeczy pracownicze zgodnie z ważnymi statutami prawa wytwórczości i kadr dodatkowo zabezpieczeń społecznych. W lekturze Kadry i płace 2016 opowiedziano kompletny zakres działania obsługi kadrowej w firmie. Zaczynając od momentu całkowitego omówienia norm prawa wytwórczości, przechodzą do objaśnienia elementów stopniowych fragmentów obsługi kadrowej. Książka kadrowa obejmuje spore przykłady ilustrujące rzeczywiste kłopoty kadrowe oraz ich praktyczne rozwiązania. W książce  najdziesz wszechstronne omówienie zagadnień kadrowych, również tych, dla których nie ma oczywistych uregulowań prawnych. W takich przypadkach autorki wskazują najważniejsze stosowane rozwiązania, uznaną praktykę oraz orzecznictwo sądów i interpretacje organów kontrolnych. Pozycja bibliograficzna kadry od a do z napisana przez praktyków, interesujących się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będących w tym samym czasie instruktorami na kursach dla służb kadrowo-personalnych. Mierzona także do fachowców personalnych jak do osób rozpoczynających pracę w działach kadrowych. W lekturze: – umowa o pracę (rodzaje, obowiązki, regulamin, dokumentacja, świadectwo pracy);