Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Najnowsze wydanie komentarza Ustawa o rewitalizacji Komentarz. Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zaciekawi również sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak:

– tworzenie gminnych programów rewitalizacji także specjalnej strefy rewitalizacji;
– mechanizmy zapewniające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji;
– przeciwdziałanie gentryfikacji poprzez m.in. zagwarantowanie mieszkańcom prawa do powrotu do zajmowanych lokali mieszkalnych.

W pracy użyto suty dorobek doktryny prawa także orzecznictwa sądowego. Zawiera ona również szereg uwag, w tym o charakterze krytycznym, odnoszących się sposobu regulacji materii zawartej w komentowanej ustawie.

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Najnowsze wydanie Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wspólnie z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje legislacyjne istotne na rzecz geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono tak jak regulacje legislacyjne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a również wiele innych aktów prawnych. Niniejsza lektura zbiera i porządkuje wszystkie akty ustawowe dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

1. Zbiór bieżących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
2. Komentarz i wyjaśnienie artykułów związanych z lokowaniem inwestycji.
3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych

Prawo upadłościowe Komentarz

Najnowsze wydanie komentarza Prawo upadłościowe Komentarz. Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Skrybowie – specjaliści z rozlicznych dziedzin prawa (w tym sędziowie i doradcy restrukturyzacyjni) dodatkowo rachunkowości – rozpatrują dotychczasowy dzieło piśmiennictwa i orzecznictwa w sprawie maksymalnego wykorzystania zdobytych doświadczeń do właściwej wykładni znowelizowanych kodeksów ustawy – Prawo upadłościowe.
Czytelnicy komentarza do prawa upadłościowego odnajdą w opracowaniu rzeczowe informacje dotyczące pośród innymi:

– przygotowania wniosku o promulgacja upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) również skutków jej ogłoszenia na rzecz osoby dłużnika i jego majątku,
– skutków postępowania upadłościowego na rzecz kontraktów i wierzytelności, zwłaszcza w obszarze ochrony i zaspokajania interesów wierzyciela,
– obowiązków członków zarządów spółek kapitałowych, prokurentów, wspólników zarządzających spółkami osobowymi i innych organów zarządczych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstwa i odpowiedzialności obciążającej ich z tego tytułu.

Adresaci:
Komentarz prawo upadłościowe jest skierowany do prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, a podobnie do doradców restrukturyzacyjnych oraz dłużników i wierzycieli będących stronami postępowania upadłościowego.

KC komentarz

Polecamy książkę Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo dodatkowo preferencje doktryny. Komentarz obejmuje wyjaśnienia obejmujące kwant ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe także zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytelnik może zaznajomić się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz do kodeksu cywilnego zważa szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:

– ustawie z 18.11.2014 r., która uchyla przepis jeśli chodzi o podpisu prokurenta na dokumentach, zmiana wchodzi w życie 15.1.2015 r.
– ustawie z 20.2.2015 r. zmieniająca przepisy o zasiedzeniu i nabyciu od nieuprawnionego. Reguluje zarówno reguły postępowania w przypadku rzeczy znalezionych. Ustawa zmienia przepisy w zakresie utraconych dóbr kultury rzeczy wpisanej do krajowego rejestru stanowiąc, że w chwili przeniesienia własności rzeczy ruchomej, obciążonej prawem osoby trzeciej, wygasa ono w wypadku wydania rzeczy nabywcy. Nowela uchyla dodatkowo artykuły, jakie dotyczą innych wypadków nabycia i utraty, zmiana wchodzi w życie 21.6.2015 r.;

– ustawie z 20.3.2015 r. której zmiany dotyczą przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe poprzez zastąpienie obowiązującej obecnie normy odpowiedzialności nieograniczonej w przypadku braku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy na regułę odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwa inwentarza, zmiana wchodzi w życie 18.10.2015 r.;
– ustawie z 24.7.2015 r., która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem względnie notariuszem; zmiana wchodzi w życie 17.8.2015 r.
– ustawie z 5.8.2015 r. zmieniając w Kodeksie cywilnym maksymalną wysokość procent za opóźnienie, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać w stosunku rocznym sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, naraz ustanawia, że maksymalna wysokość procent powinno się się po przekroczeniu odsetki za opóźnienie, zmiana wchodzi w życie 11.3.2016 r.
– ustawie z 5.8.2015 r., która odsyła do przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433), w sytuacji zbycia spadku obejmującym gospodarstwo rolne, zmiana wchodzi w życie 1.1.2016 r.
– ustawie z 10.7.2015 r. dotyczącą zmian powiązanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego), zmiana wchodzi w egzystowania dnia 8.9.2016 r.

W komentarzu do kodeksy cywilnego opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści również odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się niezmiernie prześwitujący i klarowny.
Komentarz z przyczyny dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią kodeksów zawartych w KC.

Komentarz stanowi wartościową pomoc także na rzecz pragmatyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów także sędziów, a zarówno komorników, jakże i na rzecz doktryny prawa cywilnego, a zarówno aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. peryfraza przemian wchodzących w życie 8.09.2016 rok

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych na rzecz Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wpisz kod komputerowy ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta SIP Legalis. Dostęp trwa od 15 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. i uprawnia do używania z wersji ujednoliconych: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, ustawy o terminach w transakcjach handlowych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu spółek handlowych również aktów wykonawczych do ww. ustaw.————————————————————————————————————————
Polecamy książkę Umowa o roboty budowlane Okolski
Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dodatkowo literaturę, zważa zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wspólnie z projektem jej nowelizacji.
Lektura umowa o robotach budowlanych:
– omawia typy umów o roboty budowlane,
– zbliża znaczenia umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów o roboty budowlane,
– omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
– wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i metody ich unikania.

Książkę wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych także wyciągiem odpowiednich artykułów z Kodeksu cywilnego

Skarga do sądu komentarz

Polecamy książkę Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na rzeczowe aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym dodatkowo dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych połączonych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.
Pozycja bibliograficzna jest kierowana wyjątkowo do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój pożyteczny istota może być przydatna dodatkowo na rzecz sędziów i prokuratorów, a zarówno na rzecz pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wspólnie z wzorami pism i kazusem omawia wszechstronnie tematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

Trzecie – zmienione i wzbogacone – wydanie publikacji uwzględnia najświeższe przemiany wprowadzone szczególnie ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r. Celem niniejszej przemiany jest wprowadzenie rozwiązań, które:

– pozwolą usprawnić postępowania administracyjne także skrócić termin ich trwania między innymi na skutek przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym obszarze o realizacji ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej,
– zmniejszą wolumen rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a również – wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd porządkowy będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej,
– przyczynią się do z większym natężeniem partnerskiego podejścia administracji do obywateli poprzez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą realizację normy pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. dewiza przyjaznej egzegezy prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony) także na wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).

Ponadto wprowadzane zmiany zmierzają do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Jego celem jest uregulowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji kary również warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych. Obecnie, nakładanie kar administracyjnych cechuje niejednokrotnie automatyzm, który może powodować nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu.

Publikacja składa się z III części.

Część I mieści konkretny komentarz do takich zadań jakże m.in:

– zagadnień wprowadzających (m.in. termin środków zaskarżenia i ich podziały (systematyka), warunki (przesłanki) dopuszczalności środka zaskarżenia);
– wyboru trafnego środka zaskarżenia (m.in. rywalizacja środków zaskarżenia decyzji i postanowień administracyjnych, presumpcja formy decyzji administracyjnej w aspekcie problematyki środków zaskarżenia, zaskarżenie orzeczenia wydanego w niewłaściwej formie);
– środków zaskarżenia przysługujących od decyzji (postanowień) administracyjnych i rozstrzygnięć zapadłych milcząco (zwyczajne środki zaskarżenia: odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, a również skarga do sądu administracyjnego, środki zaskarżenia przysługujące na drodze cywilnej i środki zaskarżenia bezczynności lub przewlekłości proceduralnej);
– środków zaskarżenia orzeczeń trybunałów administracyjnych (zwyczajne środki zaskarżenia: skarga kasacyjna, zażalenie, wniosek o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, wycofanie od zarządzenia przewodniczącego także nadzwyczajne środki zaskarżenia: skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a również skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego).

Część II zawiera wzory pism takie jak m.in.:

– wycofanie od decyzji administracyjnej,
– zażalenie na postanowienie administracyjne,
– wniosek o zmianę decyzji administracyjnej,
– skarga do sądu administracyjnego,
– skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego.

Zamówienia publiczne komentarz

Przygotowanie procedury
– Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień
– Różnice wśród procedurą krajową a unijną
– Jednostki, jakie zastosują pojedyncze progi kwotowe
– Progi wartości zamówień
– Tryby udzielania zamówień
– Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych
– System progów kwotowych
– Mechanizm szacowania wartości zamówienia
– Dokumenty, których może wymagać zamawiający w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków
– Dokumenty, jakich może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
– Treść siwz
– Wyłączenia z udziału w pracach komisji
– Obowiązki komisji przetargowej
– Wszczęcie postępowania
– Zalety i wady każdego z trybów udzielania zamówień
– Miejsce publikacji książkowej ogłoszeń przy różnorodnych wartościach zamówień
– Czynności, jakie musi podjąć wykonawca, by wziąć udział w przetargu publicznym
– Terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej i powyżej progów unijnych
– Terminy na udzielenie odpowiedzi wykonawcom w postępowaniu krajowym i unijnym
– Wybór wykonawcy
– Ocena ofert i spełnienia warunków poprzez wykonawcę
– Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne
– Warunki udziału w postępowaniu
– Dokumenty składane przez wykonawców polskich również zagranicznych
– Dokumenty, które wolno uzupełnić
– Termin związania ofertą
– Procedura uzupełniania dokumentów
– Zestawienie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Przestępstwa, jakich popełnienie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
– Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
– Metody wyboru najkorzystniejszej oferty
– Kryteria pozacenowe
– Przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych
– Okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do unieważnienia postępowania
– Umowa
– Termin „standstill” w postępowaniach polskich i unijnych (art. 94 ustawy Pzp)
– Zmiany umowy
– Odwołania
– Terminy na wniesienie odwołania

Zamówienia publiczne

Publikacja Zamówienia publiczne komentarz obejmuje opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały między innymi rozporządzenia:

 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, także form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z  w sprawie kwot wartości zamówień także konkursów, od jakich uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z  w sprawie innych niż wypłata obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ,
 • z w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Skrybowie przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz Prawo zamówień publicznych stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób transparentny i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.