Książka o podatkach

Weszły w życie następujące nowelizację ustawy podatki 2016 i opłatach lokalnych.

 • ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dniao zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

Nowelizacja z poz. 1 wprowadziła obowiązujące regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące przemiany w obszarze funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Na zmiany w obszarze funkcjonowania podatków lokalnych wpływa zresztą ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa także niektórych innych ustaw która dodatkowo obowiązuje
Z myślą o osobach, jakie na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:
Podatki lokalne
Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych skrupulatne wyrażenie omowne przemian w podziale na indywidualne podatki i opłaty lokalne,
 • co jest podstawą do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 • w który sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym również grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 • czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 • jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 • jakie obowiązują reguły postępowania w obszarze ustalenia podatku od nieruchomości na rzecz osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 • jakie obowiązek ciąży na gminie w obszarze nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia
 • na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 • czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 • czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić reguły poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 • tabelę porównawczą kodeksów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych dodatkowo opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 • liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu czyli suma podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty także zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na taksa od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 • orzecznictwo trybunałów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z obszarze poszczególnych podatków i opłat,
 • wzory uchwał także decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 • aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.