Eksperyment terenowy w psychologii społecznej

Najnowsze wydanie Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Złoty okres rozwoju psychologii społecznej przypada na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. To z tego czasu pochodzą przełomowe odkrycia, które do obecnie budzą gorące dyskusje i stanowią inspirację na rzecz badaczy. Nieprzypadkowo jest to zarówno okres największej popularności eksperymentu terenowego – metody badawczej, jaka współcześnie jest przedtem używana coraz rzadziej. Tomasz Grzyb analizuje status eksperymentu terenowego we współczesnej psychologii. Rozważa możliwości prowadzenia badań psychologicznych tą metodą z zachowaniem najwyższych wzorów etycznych (problem świadomego uczestnictwa w badaniach, problem rejestracji przebiegu eksperymentu), porządkuje materie metodologiczne, które trzeba wziąć pod uwagę, planując badania eksperymentalne (m.in. operacjonalizacja zmiennych, doprecyzowanie procedur, szkolenie pomocników eksperymentatora). Osobny rozdział Autor poświęca możliwościom książce wyników badań eksperymentalnych w liczących się periodykach – teraz po prawdzie statusowi uzyskiwanych tą drogą danych we współczesnej psychologii społecznej. Psychologowie-badacze znajdą w tej książce użyteczne wskazówki dotyczące realizacji eksperymentów terenowych oraz doniesienia z w największym stopniu znaczących w psychologii społecznej badań realizowanych metodą eksperymentu terenowego. Tomasz Grzyb przekonuje, że wbrew trochę w wyższym stopniu skomplikowanej metodologii dodatkowo koniecznych do rozstrzygnięcia dylematów natury etycznej eksperymenty terenowe można – i trzeba – prowadzić. Tomasz Grzyb jest jednym z niewielu badaczy w Polsce (a obecnie również na świecie), którzy konsekwentnie prowadzą przede wszystkim tryb terenowe. Bardzo dobrze się zatem stało, że właśnie on jest autorem przełomowej, moim zdaniem, publikacji w polskiej literaturze psychologicznej. prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego Są książki, w jakich badaniom terenowym religijny jest jeden albo nieco rozdziałów, brak jednak pracy poświęconej temu tematowi. Ta monografia usuwa te lukę i może pozwolić psychologom społecznym nie tylko na uzyskanie wiedzy, w jaki sposób takie postępowanie prowadzić, lecz zarówno tworzy swoistą tożsamość psychologii społecznej. prof. dr hab. Władysława Jacka Paluchowskiego Dr Tomasz Grzyb – psycholog społeczny, wykładowca w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem dodatkowo współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował w Psychologii społecznej, Polish Psychological Bulletin, European Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Social Psychology, Social Psychological and Personality Science. Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, w który sposób i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyczki hydrauliczne do czołgu Abrams). We wrocławskim oddziale SWPS prowadzi zajęcia z aspektu technik wpływu społecznego, statystyki i metodologii, SPSS również badań marketingowych. Jego główną ambicją jest wiara wszystkich naokoło (ze szczególnym uwzględnieniem trójki własnych dzieci), że na wszystkie, nawet w największym stopniu dziwaczne pytania można wynaleźć odpowiedź. Dr Tomasz Grzyb jest doświadczonym popularyzatorem nauki – w Charakterach oraz prasie lokalnej publikował popularnonaukowe artykuły dotyczące technik wpływu społecznego, prowadził wykłady dla dzieci i seniorów dotyczące mechanizmów działania reklamy oraz wykład dla rodziców w Strefie Rodzica SWPS.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Najnowsze wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując podobnie na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich artykułów prawa. W obecnej dobie ciężko być księgowym czyli audytorem nie znając tych rozwiązań.

Publikacja to wielce obszerny, wyłączny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, w dodatku dochodzą jeszcze trudności spojone z przekładem z języka angielskiego. Skrybowie wyjaśniają pojedyncze regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej także wnikliwe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak trzeba je umniejszać w księgach rachunkowych.

Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, szczególnie w zakresie:

stosowanych pojęć,
warunków ujęcia danej kategorii,
podstaw wyceny,
wymaganych ujawnień,
odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.

Książka jest zarówno cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i żaków studiów wyższych, a podobnie dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W książce zamieszczono także legenda rozwiązań.

Zagadnienia poruszone w publikacji:

Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 13 „Wycena w wartości godziwej”

Część II. Prezentacja informacji finansowych

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, przemiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
MSR 33 „Zysk na akcję”
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
MSR 20 „Dotacje rządowe także ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 „Połączenia przedsięwzięć”
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

Część III. Aktywa trwałe i zapasy

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 38 „Aktywa niematerialne”
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży dodatkowo działalność zaniechana”
MSR 17 „Leasing”
MSR 2 „Zapasy”

Część IV. Pomiar przychodów

MSR 18 „Przychody”
MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”

Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
MSR 12 „Podatek dochodowy”

Automatyka Napęd elektryczny

Najnowsze wydanie Automatyka Napęd elektryczny. Trzecia, ostatnia i najważniejsza pozycja bibliograficzna serii poświęconej Automatyce, napisanej poprzez wybitną postać świata nauki – prof. Andrzeja Dębowskiego. Po Automatyce – podstawach teorii również Automatyce – technice regulacji ostatnią, dopełniającą publikacji książkowej serii jest prezentowana książka: Automatyka – napęd elektryczny. Autor, inżynier automatyk, prowadzący poprzez całe zawodowe życie aktywną działalność naukową i wdrożeniową we współpracy z przemysłem, będąc w tym samym czasie w dobrym stanie okres nauczycielem akademickim, zamierza tymi trzema książkami ująć pogłębione spojrzenie na możliwości stosowania narzędzi opartych na matematycznych podstawach teorii sterowania do analizy i projektowania układów automatycznego sterowania urządzeń technicznych. Książka demonstruje zastosowania tej znajomości we współczesnych zautomatyzowanych układach napędowych, bazuje na najnowszych zdobyczach energoelektroniki i zaawansowanych technologii mikroprocesorowych i informatycznych. Ten wszechstronny podręcznik z powodzeniem znajdzie Czytelników wśród praktyków – inżynierów automatyków, projektantów napędów oznacza to służb utrzymania ruchu, niemniej jednak zwłaszcza jego zalety dydaktyczne wskazują na głównego odbiorcę w postaci studentów kierunków typu automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika.

Hydrologia Polski

Najnowsze wydanie Hydrologia Polski. Hydrologia Polski, to pierwszy od więcej niż 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę odnośnie do zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące również wód podziemnych, w który sposób i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie również dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy przemian klimatycznych w stosunku do wzrastającej antropopresji. Podręcznik jest szczodrze ilustrowany. Czytelnik znajdzie w przedtem szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a również wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest rozległy spis literatury, dzięki któremu można przyłączyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w obszarze hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy dodatkowo dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce. Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, aspekt merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka

Kalendarz księgowo-kadrowy 2018

Najnowsze wydanie Kalendarz księgowo-kadrowy 2018. Praktyczny i elegancki kalendarz zawiera m.in.:

– funkcjonalne kalendarium (dzień na jednej stronie),
– miesięczny planer,
– miejsce na dane teleadresowe,
– miejsce na notatki,
– poręczne registry,
– dwie wstążeczki.

Przed każdym miesiącem znajduje się zestaw najważniejszych informacji kadrowych na dany miesiąc.

Na stronach kalendarium zamieszczono przypomnienie najważniejszych zadań na każdy dzień.

Na końcu czytelnik odnajdzie niezbędne dane dotyczące między innymi następujących zagadnień:

– okres rozliczeniowy (dwumiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny)
– dni wolne od pracy w 2018 r.
– wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 r.
– rozmiar urlopu proporcjonalnego
– skala podatku dochodowego od osób fizycznych
– koszty uzyskania przychodów
– ograniczenie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
– zakres podatku dochodowego od osób prawnych
– używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych (tzw. kilometrówka)
– właściwe kursy walut dla rozliczania zagranicznych podróży służbowych
– kursy walutowe stosowane do przeliczeń przez nabywców towarów i usług
– stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
– stawki podatku od spadków i darowizn
– opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn zyskania od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej
– taksa od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
– podatek od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
– taksa od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
– diety z tytułu podróży służbowych w kraju
– wysokość diety za dobę podróży zagranicznej również limitu na nocleg w poszczególnych państwach
– odprawa pieniężna dla zwalnianych z przyczyn zakładu pracy
– zwolnienie pośmiertna
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– urlop szkoleniowy przysługujący pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy
– wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2015-2018
– aspekt i częstotliwość przeprowadzanych badań profilaktycznych
– modele świadczeń powypadkowych
– wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym

Informator Prawniczy Tradycja od lat ranatowy format B6 tydzień na dwóch stronach

Najnowsze wydanie Informator Prawniczy Tradycja od lat 2018 granatowy format B6 tydzień na dwóch stronach. Kolejna edycja, cieszącego się ogromnym zaufaniem wśród stałych użytkowników, informatora prawniczego na 2018 rok w kolorze granatowym. Przejrzystość, funkcjonalność, wygoda użytkowania – to cechy charakteryzujące najnowszy Informator Prawniczy 2018. To idealne zlanie się profesjonalnego kalendarza z pełnym, intuicyjnym informatorem. Bogaty wybór praktycznych formatów, eleganckich kolorów także układu kalendarium sprawiają, że jest to wyłączny na rynku kalendarz szyty na miarę potrzeb praktyków prawa: radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników czy aplikantów.
Zawartość informatora prawniczego:
– praktyczne, funkcjonalne kalendarium,
– przestronny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,
– zestawienie przepisów o kosztach,
– plan obszarów właściwości prokuratur i sądów,
– dwie wstążeczki,
– odrębny notatnik teleadresowy.

Oprawa miękka. Tydzień na dwóch stronach