Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Najnowsze wydanie komentarza Ustawa o rewitalizacji Komentarz. Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zaciekawi również sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak:

– tworzenie gminnych programów rewitalizacji także specjalnej strefy rewitalizacji;
– mechanizmy zapewniające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji;
– przeciwdziałanie gentryfikacji poprzez m.in. zagwarantowanie mieszkańcom prawa do powrotu do zajmowanych lokali mieszkalnych.

W pracy użyto suty dorobek doktryny prawa także orzecznictwa sądowego. Zawiera ona również szereg uwag, w tym o charakterze krytycznym, odnoszących się sposobu regulacji materii zawartej w komentowanej ustawie.

Advertisements

Szczególne formy spółek

Najnowsze wydanie Szczególne formy spółek. Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy tematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W książce wiele miejsca poświęcono wskazaniu gildia je charakteryzujących i omówieniu zadań wyróżniających wiadomy typ spółki szczególnej, dotyczących:

– jej utworzenia,
– przedmiotu działalności,
– akcji i obrotu nimi,
– stosunków majątkowych,
– zasad działania jej organów,
– nadzoru powyżej jej działalnością,
– rozwiązania spółki.

W lekturze zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w obszarze niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego – pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest także na rzecz prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, w jaki sposób i teoretyków prawa.

Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Najnowsze wydanie Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości. Publikacja Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości obejmuje opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych.
W sposób wyjątkowo pożyteczny i w oparciu o zapadłe wyroki w kwestiach dotyczących nieruchomości poczyniono analizy upełnomocnień właścicieli (współwłaścicieli), osób roszczących oraz osób posiadających nieruchomości.
Publikacja obejmuje peryfraza podobnie najważniejszych sądowych procedur cywilnych i ich realizacji, z praktycznym komentarzem do najważniejszych procesowych i materialnych aspektów tych postępowań.

Postępowania cywilne w obszarze nieruchomości to monografia, jaka zawiera omówienie artykułów procedury cywilnej oraz prawa materialnego dotyczącego praw i roszczeń związanych z własnością nieruchomości również innymi tytułami prawnymi do jej posiadania. Omawiając indywidualne zadania pisarz podawał liczne przykłady z orzecznictwa polskich sądów.

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Najnowsze wydanie Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wspólnie z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje legislacyjne istotne na rzecz geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono tak jak regulacje legislacyjne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a również wiele innych aktów prawnych. Niniejsza lektura zbiera i porządkuje wszystkie akty ustawowe dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

1. Zbiór bieżących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
2. Komentarz i wyjaśnienie artykułów związanych z lokowaniem inwestycji.
3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych

Eksperyment terenowy w psychologii społecznej

Najnowsze wydanie Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Złoty okres rozwoju psychologii społecznej przypada na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. To z tego czasu pochodzą przełomowe odkrycia, które do obecnie budzą gorące dyskusje i stanowią inspirację na rzecz badaczy. Nieprzypadkowo jest to zarówno okres największej popularności eksperymentu terenowego – metody badawczej, jaka współcześnie jest przedtem używana coraz rzadziej. Tomasz Grzyb analizuje status eksperymentu terenowego we współczesnej psychologii. Rozważa możliwości prowadzenia badań psychologicznych tą metodą z zachowaniem najwyższych wzorów etycznych (problem świadomego uczestnictwa w badaniach, problem rejestracji przebiegu eksperymentu), porządkuje materie metodologiczne, które trzeba wziąć pod uwagę, planując badania eksperymentalne (m.in. operacjonalizacja zmiennych, doprecyzowanie procedur, szkolenie pomocników eksperymentatora). Osobny rozdział Autor poświęca możliwościom książce wyników badań eksperymentalnych w liczących się periodykach – teraz po prawdzie statusowi uzyskiwanych tą drogą danych we współczesnej psychologii społecznej. Psychologowie-badacze znajdą w tej książce użyteczne wskazówki dotyczące realizacji eksperymentów terenowych oraz doniesienia z w największym stopniu znaczących w psychologii społecznej badań realizowanych metodą eksperymentu terenowego. Tomasz Grzyb przekonuje, że wbrew trochę w wyższym stopniu skomplikowanej metodologii dodatkowo koniecznych do rozstrzygnięcia dylematów natury etycznej eksperymenty terenowe można – i trzeba – prowadzić. Tomasz Grzyb jest jednym z niewielu badaczy w Polsce (a obecnie również na świecie), którzy konsekwentnie prowadzą przede wszystkim tryb terenowe. Bardzo dobrze się zatem stało, że właśnie on jest autorem przełomowej, moim zdaniem, publikacji w polskiej literaturze psychologicznej. prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego Są książki, w jakich badaniom terenowym religijny jest jeden albo nieco rozdziałów, brak jednak pracy poświęconej temu tematowi. Ta monografia usuwa te lukę i może pozwolić psychologom społecznym nie tylko na uzyskanie wiedzy, w jaki sposób takie postępowanie prowadzić, lecz zarówno tworzy swoistą tożsamość psychologii społecznej. prof. dr hab. Władysława Jacka Paluchowskiego Dr Tomasz Grzyb – psycholog społeczny, wykładowca w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem dodatkowo współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował w Psychologii społecznej, Polish Psychological Bulletin, European Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Social Psychology, Social Psychological and Personality Science. Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, w który sposób i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyczki hydrauliczne do czołgu Abrams). We wrocławskim oddziale SWPS prowadzi zajęcia z aspektu technik wpływu społecznego, statystyki i metodologii, SPSS również badań marketingowych. Jego główną ambicją jest wiara wszystkich naokoło (ze szczególnym uwzględnieniem trójki własnych dzieci), że na wszystkie, nawet w największym stopniu dziwaczne pytania można wynaleźć odpowiedź. Dr Tomasz Grzyb jest doświadczonym popularyzatorem nauki – w Charakterach oraz prasie lokalnej publikował popularnonaukowe artykuły dotyczące technik wpływu społecznego, prowadził wykłady dla dzieci i seniorów dotyczące mechanizmów działania reklamy oraz wykład dla rodziców w Strefie Rodzica SWPS.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Najnowsze wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując podobnie na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich artykułów prawa. W obecnej dobie ciężko być księgowym czyli audytorem nie znając tych rozwiązań.

Publikacja to wielce obszerny, wyłączny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, w dodatku dochodzą jeszcze trudności spojone z przekładem z języka angielskiego. Skrybowie wyjaśniają pojedyncze regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej także wnikliwe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak trzeba je umniejszać w księgach rachunkowych.

Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, szczególnie w zakresie:

stosowanych pojęć,
warunków ujęcia danej kategorii,
podstaw wyceny,
wymaganych ujawnień,
odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.

Książka jest zarówno cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i żaków studiów wyższych, a podobnie dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W książce zamieszczono także legenda rozwiązań.

Zagadnienia poruszone w publikacji:

Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 13 „Wycena w wartości godziwej”

Część II. Prezentacja informacji finansowych

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, przemiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
MSR 33 „Zysk na akcję”
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
MSR 20 „Dotacje rządowe także ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 „Połączenia przedsięwzięć”
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

Część III. Aktywa trwałe i zapasy

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 38 „Aktywa niematerialne”
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży dodatkowo działalność zaniechana”
MSR 17 „Leasing”
MSR 2 „Zapasy”

Część IV. Pomiar przychodów

MSR 18 „Przychody”
MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”

Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
MSR 12 „Podatek dochodowy”