Prawo budowlane komentarz

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.

Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

 • ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.;
 • ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dziennik Ustaw);
 • ustawy o koncesji na roboty budowlane albo usługi (t.j. Dziennik Ustaw);
 • art. ustawy  Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.);
 • art. ustawy o własności lokali (t.j. Dziennik Ustaw ze zm.)
 • ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego innymi słowy domu jednorodzinnego oraz
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny reagować budynki i ich usytuowanie

Komentarz, prezentując w sposób rozumowy twórczość doktryny i judykatury pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
 • postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
 • budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
 • utrzymania obiektów budowlanych;
 • katastrofy budowlanej;
 • organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • przepisów karnych w obszarze Prawa budowlanego;
 • odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Prezentowane 2. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

 • nowelę z 20.2.2015r., w której zawarto szeroko rozumiane uproszenie procedury budowlanej i zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków jednorodzinnych szczególnego rodzaju, czyli zastosowanie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym; zmiana obowiązuje;
 • zmianę w regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD; zmiana obowiązuje;
 • wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która dotyczy docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku; zgodnie z nowelizacją wypada stosować się wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku; zmiana obowiązuje
 • zmianę mającą na celu zwiększenie szybkości i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej; jednym z najważniejszych jej celów jest wprowadzenie obowiązku określania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych; zmiana wchodzi w życie;
 • nowelizację stanowiącą drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych; wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić:
  1. wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi poprzez techników oraz mistrzów,
  2. skrócenie wymiaru praktyki,
  3. umożliwienie uzyskania odrębnych upełnomocnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
  4. zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności upełnomocnień budowlanych,
  5. dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,
  6. wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową,
  7. wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią dodatkowo możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej,
  8. likwidacja samorządu zawodowego urbanistów,
  9. zmiany w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa;
 • dotyczące braku wymogu pozwolenia na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; zmiana obowiązuje;
 • zmianę z , zgodnie z którą w nowych budynkach dodatkowo istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane poprzez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a również technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej; skądinąd pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych; zmiana obowiązuje;

Prawo naprawcze

Komentarz obejmuje dokładne wyrażenie omowne kodeksów ustawy Prawo upadłościowe dodatkowo nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne . W książce Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • ogólnych artykułów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • zawierania poprzez dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, w jaki sposób zarówno skutków zawartego układu;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu albo zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do uzyskiwania zobowiązań,
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji lub zaspokojenie wierzycieli.

Wydanie Komentarza zawiera wyrażenie omowne wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.

 • ustawy, która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją, procedura upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących aktywności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeżeli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jakże największym stopniu. Nowelizacja ogranicza opcja oddalenia przez trybunał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, jak dłużnik umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że procedura upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z artykułów – w sytuacji, podczas gdy będzie to uzasadnione takimi względami, w jaki sposób np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Nowela obniża koszty postepowania – opłata stała została zmniejszona z 200 zł do 30 zł. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku poprzez dłużnika. Dłużnicy będą mieli opcja zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest siedziba mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu poprzez okres do miesięcy; zmiana weszła w życie.
 • ustawy zgodnie z którą sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości dodatkowo sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk składa do depozytu sądowego , a nie jakim sposobem miało to miejsce przed nowelą – na oprocentowany rachunek bankowy czyli na sądowy rachunek depozytowy; zmiana weszła w życie
 • ustawy z  zgodnie z którą oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości , trybunał ustala, oznacza to tworzywo zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 • Podobnie w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego jeżeli:

 • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli czy też postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 • wszyscy wierzyciele, jacy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania – sąd ustala, czyli półprodukt zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; zmiana weszła w życie
  • ustawy, jaka ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi środki zgromadzone w zakresie funduszu pomocowego nie wchodzą w skład masy upadłości. Dotychczasowi uczestnicy systemu ochrony mogą zdecydować o przekazaniu tych środków do jednego z nich względnie do utworzonej nowej jednostki, w sprawie utworzenia, z wykorzystaniem tego mienia, nowego systemu ochrony, innymi słowy jego wykorzystania w istniejącym systemie ochrony. W przypadku braku podjęcia takiej decyzji środki te zostaną przekazane dotychczasowym uczestnikom systemu ochrony stosownie do wielkości dokonanych wpłat; zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od czasu ogłoszenia.
  • ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2678), jaka w zakresie prawa upadłościowego zmienia odnośnie do praw wierzyciela zamieszkałego za granicą ; zmiana wchodzi w życie po upływie 16 dni od czasu ogłoszenia.

  Ponadto w komentarzu uwzględniono obszerne przemiany wprowadzone ustawą Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, obowiązujące od 1.1.2016 r. które dotyczą :

  • uchylenia artykułów regulujących procedura naprawcze,
  • nowego sposób zdefiniowania stanu niewypłacalności,
  • zmian w obszarze właściwości miejscowej sądu,
  • legitymacji do zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości dłużnika,
  • wydłużenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • elementów składowych wniosku o promulgacja upadłości,
  • obowiązku uiszczenia poprzez wnioskodawcę zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • przyznaniu sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie,
  • treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
  • przygotowanej likwidacji majątku upadłego,
  • ustalania składu masy upadłości,
  • skutków ogłoszenia upadłości co dotyczy zobowiązań upadłego,
  • bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,
  • wyłączenia sędziego komisarza od ponownego orzekania w tej samej sprawie po uchyleniu jego postanowienia do ponownego rozpoznania,
  • syndyka,
  • regulacji dotyczących kosztów postępowania upadłościowego,
  • listy wierzytelności,
  • układu w upadłości,
  • międzynarodowego postępowania upadłościowego.

  Komentarz do prawa upadłosciowego i restruktyrazyjnego obejmuje również obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym obszarze regulacji razem z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa dodatkowo istniejących poglądów doktryny.
  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, wykonano podobnie istotnych przemian w sposobie prezentowania treści przez Autora, z powodu czemu komentarz jest w wyższym stopniu czytelny, a używanie z niego stało się łatwiejsze.
  Komentarz jest adresowany szczególnie do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców to znaczy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a zarówno aplikantów.

  Obligacje i komentarz

  Podstawowym aktem prawnym, który reguluje normy emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest Ustawa o obligacjach Komentarz. Ustawa o obligacjach (która wchodzi w życie w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z o obligacjach zważa potrzeby rynku kapitałowego m.in.: umożliwia dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – stworzono podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; rozszerza zakres instrumentów, dostępnych dla emitenta – wprowadzono obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste; rozstrzygnięto niepewność towarzyszące obowiązującym regulacjom. Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, które w poprzednio obowiązującej ustawie o obligacjach nie występowały, jednakże okazały się niezbędne do wprowadzenia śmiałych regulacji (przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji). Komentarz omawia emisję i obrót obligacjami, jakie stanowią interesujący sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, nieraz atrakcyjniejszy niż lokaty to znaczy akcje. W lekturze Pisarze dokładnie omawiają zagadnienia ustawowe spojone z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a również specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji. Komentarz obejmuje peryfraza podstawowych zadań m.in. artykułów ogólnych (m.in. aspektu regulacji; definicji: emitenta, obligacji, warunków emisji; treści warunków emisji, dokumentów obligacji); rodzajów obligacji (m.in. imienne, na okaziciela, partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeństwa, wieczyste, przychodowe); zabezpieczeń obligacji (m.in. umowa z administratorem zabezpieczeń, obowiązek wyceny, hipoteka); emisji obligacji (m.in. zakończenie i tryb emisji, zawartość propozycji nabycia, sprawozdanie finansowe, emisja przez jst i instytucje finansowe, gatunek i termin zapisu na obligacje); zgromadzenia obligatariuszy (definicja, uchwała zgromadzenia, termin zgromadzenia, miejsce zgromadzenia, prawo uczestnictwa, lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa, pełnomocnik obligatariusza, podjęcie i zaskarżenie uchwały, protokół); wykupu, umorzenia i odtworzenia obligacji; banku-reprezentanta (umowa o reprezentację, wymogów jakie musi spełniać podmiot pełniący funkcję banu-reprezentanta, obowiązków emitenta, obowiązków banku-reprezentanta); kodeksów karnych (niedozwolona emisja, nieprawdziwe dane, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, bezprawne głosowanie). Dodatkowo powinno się wskazać, że nowa ustawa o obligacjach obejmuje szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu podwyższenia czytelności ustawy został wprowadzony proporcja kodeksów na rozdziały, w jakich pogrupowane zostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono przemiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Ze względu na rzeczowy rozmiar komentarza, Skrybowie przedstawiają podobnie najważniejsze zapatrywania doktryny oraz odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób transparentny i przezroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Ze względu na wzrost zainteresowania obligacjami, ich emisją i obrotem, komentarz powinien spotykać się z szerokim zainteresowaniem: radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, przedstawicieli i doradców finansowych spółek handlowych, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, maklerów i inwestorów indywidualnych a również studentów.

  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz

  Komentarz do <em>kodeksu</em> postępowania <em>administracyjnego</em> stanowi profesjonalne opracowanie obejmujące tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Lektura zawiera {kompleksowe|kompleksowe|wszechstronne peryfraza procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przezroczysty wyjaśniają pojedyncze instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim obszarze omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. W <strong>komentarzu</strong> odkryją Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wygląda prawny wzorzec kształtowania stosunków pomiędzy jednostką a administracją publiczną – w drodze decyzji administracyjnych? Jak powinien wyglądać cug czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej także inne podmioty postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej? Jakie zmiany w KPA wprowadziły nowelizacje w 2014 r. także wyroki Trybunału Konstytucyjnego? <a href=”http://www.bookslandia.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego-2015/212″><strong>Kodeks postępowania administracyjnego komentarz</strong></a> uwzględnia przemiany w prawie: Uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w werdyktu sygn. Zmiana obowiązuje od 21 maja 2015 r. Uwzględnia ważną nowelizację wprowadzoną poprzez ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183): zmienia się, dodaje się. Zmiana obowiązuje Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> związaną z wejściem w życie z dniem 6 września 2015 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania <strong>administracyjnego</strong> wprowadzoną przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211) zmienia się: art. 268a. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników organów administracji, a podobnie na rzecz pracowników naukowych zajmujących sie problematyką postępowania administracyjnego.

  Postępowanie administracyjne

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz naświetla zawiłości egzekucji administracyjnej szczególnie poprzez analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazanie zadań dyskusyjnych pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy dodatkowo reprezentacja propozycji ich rozwiązania. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jakie są reguły prowadzenia postępowania egzekucyjnego? Jakie są różnice pomiędzy egzekucją należności pieniężnych dodatkowo obowiązków o charakterze niepieniężnym? Jak prawidłowo powinno zostać przeprowadzone procedura zabezpieczające? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i porządkową za wykroczenie przepisów ustawy dodatkowo w jakim zakresie? W siódmym wydaniu publikacji uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe przemiany ustawodawcze, jakie zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności pośród dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami dodatkowo do nieuchronnych trudności interpretacyjnych. Komentarz uwzględnia przemiany w prawie: Ustawa z dnia z dnia o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach również niektórych innych ustaw zmienia: art. 3a. Zmiana obowiązuje Ustawa z dnia  o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych dodatkowo niektórych innych ustaw zmienia. Zmiana obowiązuje. Do kogo komentarz jest adresowany? Komentarz jest skierowany do prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jakże zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników nauki, studentów kierunków prawo i administracja. Będzie podobnie wartościowa przedsiębiorcom i innym osobom, względem których jest prowadzona egzekucja administracyjna.

  KSH przepisy

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Strzępka w sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi: pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania również rozwiązywania; łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych; artykułów karnych omawianej ustawy. Publikacja omawia drobiazgowo wszystkie przemiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania w tym m.in.: uregulowanie w zakresie wzorca umowy:  definicja; sygnatura potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; postanowienia zmienne umowy spółki; translokacja praw i obowiązków wspólnika spółki;  zawarcie umowy spółki jawnej,  komandytowej i z o.o.  przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru; opcja przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną bez możliwości wykorzystania wzorca umownego;  odesłanie w zakresie spółki komandytowej do artykułów o spółce jawnej; opcja powołania pełnomocnika; zapobieżenie powstania spółki przekształconej poprzez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw weszła w życie; obowiązek zarządu – po zarejestrowaniu spółki, w terminie tygodni złożenia we właściwym urzędzie skarbowym poświadczonego odpisu umowy spółki ze określeniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, dodatkowo daty i numeru rejestracji (ustawao zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym także o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. weszła w życie; zmiany w obszarze upadłości:  wyłączenie możliwości traktowania wierzytelności wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od momentu zawarcia umowy pożyczki; rozwiązanie spółki (po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru); wniosek o wykreślenie z rejestru składany poprzez syndyka; zapobieżenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku gdy proces upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości innymi słowy zatwierdzenia układu względnie jak procedura upadłościowe zostało uchylone czyli umorzone, tak jak w sytuacji kiedy proces upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości czyli zatwierdzenia układu czy też kiedy procedura upadłościowe zostało uchylone lub umorzone; uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej członka zarządu w przypadku jak przeprowadzenie przeciw spółce okaże się bezskuteczna, jeżeli wykaże, między innymi że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości innymi słowy w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o promulgacja upadłości w czasie, podczas gdy prowadzona jest egzekucja poprzez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, na podstawie kodeksów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o promulgacja upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji; wyłączenia możliwości rozwiązania spółki w przypadku, gdy procedura upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości innymi słowy zatwierdzenia układu albo jak postępowanie upadłościowe zostało uchylone czyli umorzone (ustawa Prawo restrukturyzacyjne; nakład wchodzi w życie. Ogromnym atutem komentarza Prawo upadłościowe i naprawcze jest powołana, wybitnie bogata pisarstwo przedmiotu, znajdująca się najpierw każdego komentowanego rozdziału także szczegółowe odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza. Duży walor rzeczowy stanowi podobnie powoływane na masową skalę orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych przez autorów. Niezwykle wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, jakie praktyk, korzystający z Komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji. Dlatego też Komentarz w sposób klarowny i prześwitujący pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią artykułów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień Publikacja przeznaczona jest na rzecz radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a podobnie studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

  Nowe kodeks wykroczeń

  Komentarz do ustawy Kodeks wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego stanowi szczegółowe i kompleksowe peryfraza wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najpóźniejszy stan sprawny, włącznie ze zmianami.
  Nowe, 7. wydanie Kodeks wykroczeń komentarz przedstawia w sposób rozumowy twórczość doktryny i judykatury również obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najświeższe orzecznictwo. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.
  W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

  – Miejsca prawa wykroczeń w systemie prawa;
  – Kar, środków karnych i zasad ich wymiaru;
  – Zastosowania środków oddziaływania wychowawczego;
  – Warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu;
  – Przedawnienia orzekania, wykonania kary również zatarcia skazania.
  Prezentowane, Wydanie Komentarza bazując na tekście jednolitym uwzględnia i dokładnie prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

  – nowe art. dodane w związku z nowelizacją Prawa karnego zmiany wchodzą w życie;
  – zmianę dotyczącą wykroczenia komunikacyjnego; zgodnie z nowelizacją, w stosunku do osoby, która prowadziła wehikuł bez uprawnień, można stwierdzić zakaz prowadzenia pojazdów; zmiana obowiązuje;
  – zmianę w zakresie kary grzywny wobec podmioty, jakie w obszarze działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełniły wymagań dotyczących udzielenia informacji albo wydania dokumentu; zmiana obowiązuje.
  Komentarz jest szalenie dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zaznajomić się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką prawa wykroczeń. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób klarowny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią kodeksów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, dodatkowo bonus w postaci Informatora prawniczego 2016 Woltersa
  ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
  Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców również stron i innych uczestników postępowania karnego, a zarówno stanowi nieocenioną bazę znajomości dla doktorantów, żaków i aplikantów zawodów prawniczych.