Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Najnowsze wydanie Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej. W książce poruszone pozostały zagadnienia powiązane z postępowaniem skargowo-wnioskowym również postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w placówkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.

Książka pomoże nie tylko rozwiać obiekcje osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, lecz tak jak przyczyni się do pogłębienia informacji na temat procedur z tym związanych. Podane w niej kryteria będą pomocne w poprawnej kwalifikacji pism, które trafiają do instytucji publicznych, i w doborze trybu ich rozpatrywania. Skrybowie wiele uwagi poświęcili też tematowi nadużywania prawa do petycji i wynikającym z tego konsekwencjom.
W książce zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej poprzez stronę wnioskującą oraz organ prowadzący postępowanie. Przeanalizowano między innymi kwestie wydawania dokumentów elektronicznych oraz doręczania ich uczestnikom postępowania. Ponadto autorzy w detalach omówili zagadnienie jawności i dostępu do akt sprawy oraz przedstawili, w jakich sytuacjach wskazane jest publiczne ogłaszanie dokumentów.
Opracowanie obejmuje zarówno wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej funkcjonariuszy publicznych rozpatrujących wnioski, skargi i petycje. Pisarze nie pominęli podobnie istotnych aspektów zgrupowanych z ochroną danych osobowych osób, które, składając skargę innymi słowy wniosek, ujawniają nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej organizacji.

Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji?
Kiedy można pozostawić skargę innymi słowy petycję bez rozpatrzenia?
Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych środków ochrony?
Czy można zaniechać wszczęcia postępowania w sprawie złożonego wniosku?

Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Najnowsze wydanie komentarza Ustawa o rewitalizacji Komentarz. Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zaciekawi również sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak:

– tworzenie gminnych programów rewitalizacji także specjalnej strefy rewitalizacji;
– mechanizmy zapewniające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji;
– przeciwdziałanie gentryfikacji poprzez m.in. zagwarantowanie mieszkańcom prawa do powrotu do zajmowanych lokali mieszkalnych.

W pracy użyto suty dorobek doktryny prawa także orzecznictwa sądowego. Zawiera ona również szereg uwag, w tym o charakterze krytycznym, odnoszących się sposobu regulacji materii zawartej w komentowanej ustawie.

Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Najnowsze wydanie Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości. Publikacja Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości obejmuje opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych.
W sposób wyjątkowo pożyteczny i w oparciu o zapadłe wyroki w kwestiach dotyczących nieruchomości poczyniono analizy upełnomocnień właścicieli (współwłaścicieli), osób roszczących oraz osób posiadających nieruchomości.
Publikacja obejmuje peryfraza podobnie najważniejszych sądowych procedur cywilnych i ich realizacji, z praktycznym komentarzem do najważniejszych procesowych i materialnych aspektów tych postępowań.

Postępowania cywilne w obszarze nieruchomości to monografia, jaka zawiera omówienie artykułów procedury cywilnej oraz prawa materialnego dotyczącego praw i roszczeń związanych z własnością nieruchomości również innymi tytułami prawnymi do jej posiadania. Omawiając indywidualne zadania pisarz podawał liczne przykłady z orzecznictwa polskich sądów.

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Najnowsze wydanie Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów. Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek wielokrotnie nie są poddane obowiązkowi sposób poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń powiązanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw czyli też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie procedura sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przenieść kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.

Publikacja stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do biegłych rewidentów dodatkowo głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów metoda sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Przy poszczególnych etapach modus przedstawiają przykładowe karty procedura i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens tryb w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej innymi słowy uzupełnić nimi własną dokumentację.

Dołączony do książce suplement cd zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Książka Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Opracowanie Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016r. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w w taki sposób dużym obszarze unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień na rzecz całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich ,,przełożenia\’\’ na praktykę prawa podatkowego. Autor omawia zatem m.in. normatywne termin unikania opodatkowania, termin czynności odpowiedniej, kwalifikację sposobu działania jako sztuczny, uznanie czynności za podjętą wyjątkowo w sprawie osiągnięcia korzyści podatkowej, a także pojęcie czynności dodatkowo korzyści podatkowej.

KC komentarz

Polecamy książkę Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo dodatkowo preferencje doktryny. Komentarz obejmuje wyjaśnienia obejmujące kwant ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe także zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytelnik może zaznajomić się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz do kodeksu cywilnego zważa szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:

– ustawie z 18.11.2014 r., która uchyla przepis jeśli chodzi o podpisu prokurenta na dokumentach, zmiana wchodzi w życie 15.1.2015 r.
– ustawie z 20.2.2015 r. zmieniająca przepisy o zasiedzeniu i nabyciu od nieuprawnionego. Reguluje zarówno reguły postępowania w przypadku rzeczy znalezionych. Ustawa zmienia przepisy w zakresie utraconych dóbr kultury rzeczy wpisanej do krajowego rejestru stanowiąc, że w chwili przeniesienia własności rzeczy ruchomej, obciążonej prawem osoby trzeciej, wygasa ono w wypadku wydania rzeczy nabywcy. Nowela uchyla dodatkowo artykuły, jakie dotyczą innych wypadków nabycia i utraty, zmiana wchodzi w życie 21.6.2015 r.;

– ustawie z 20.3.2015 r. której zmiany dotyczą przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe poprzez zastąpienie obowiązującej obecnie normy odpowiedzialności nieograniczonej w przypadku braku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy na regułę odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwa inwentarza, zmiana wchodzi w życie 18.10.2015 r.;
– ustawie z 24.7.2015 r., która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem względnie notariuszem; zmiana wchodzi w życie 17.8.2015 r.
– ustawie z 5.8.2015 r. zmieniając w Kodeksie cywilnym maksymalną wysokość procent za opóźnienie, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać w stosunku rocznym sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, naraz ustanawia, że maksymalna wysokość procent powinno się się po przekroczeniu odsetki za opóźnienie, zmiana wchodzi w życie 11.3.2016 r.
– ustawie z 5.8.2015 r., która odsyła do przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433), w sytuacji zbycia spadku obejmującym gospodarstwo rolne, zmiana wchodzi w życie 1.1.2016 r.
– ustawie z 10.7.2015 r. dotyczącą zmian powiązanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego), zmiana wchodzi w egzystowania dnia 8.9.2016 r.

W komentarzu do kodeksy cywilnego opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści również odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się niezmiernie prześwitujący i klarowny.
Komentarz z przyczyny dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią kodeksów zawartych w KC.

Komentarz stanowi wartościową pomoc także na rzecz pragmatyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów także sędziów, a zarówno komorników, jakże i na rzecz doktryny prawa cywilnego, a zarówno aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. peryfraza przemian wchodzących w życie 8.09.2016 rok

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych na rzecz Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wpisz kod komputerowy ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta SIP Legalis. Dostęp trwa od 15 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. i uprawnia do używania z wersji ujednoliconych: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, ustawy o terminach w transakcjach handlowych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu spółek handlowych również aktów wykonawczych do ww. ustaw.————————————————————————————————————————
Polecamy książkę Umowa o roboty budowlane Okolski
Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dodatkowo literaturę, zważa zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wspólnie z projektem jej nowelizacji.
Lektura umowa o robotach budowlanych:
– omawia typy umów o roboty budowlane,
– zbliża znaczenia umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów o roboty budowlane,
– omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
– wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i metody ich unikania.

Książkę wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych także wyciągiem odpowiednich artykułów z Kodeksu cywilnego