KRIO Komentarz Beck

Polecamy książkę Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Prezentowana stanowisko stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Lektura ta obejmuje także autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jakim sposobem i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a podobnie orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych także najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.
Dla wygody Czytelnika w układzie wewnętrznym zastosowano wygodną strukturę prezentacji treści komentarzy:

– wyczerpujące spisy treści ułatwiają szybsze odnalezienie szukanego fragmentu,
– poszczególne, numerowane tezy rozpoczynają się hasłami przedmiotowymi ułatwiającymi orientację w tekście, pisane językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników, ale tak jak dla przedstawicieli innych zawodów i osób z pozaprawnym przygotowaniem zawodowym,
– każdy ustęp posiada w treści wyróżnione najważniejsze pojęcia lub zagadnienia.
Literatka – dr nauk prawnych, a również sędzia – praktyk orzekający w kwestiach rodzinnych, doskonale łączy wywody teoretyczne z konkretnymi propozycjami rozwiązań zadań budzących jakiekolwiek wątpliwości na gruncie KRO.
Lektura zważa materie dotyczące m.in.:

– małżeństwa,
– ustrojów majątkowych,
– obowiązku alimentacyjnego,
– opieki i kurateli,
– pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej,
– rozwodu,
– separacji.
Niniejsze, 5. wydanie, zostało zaktualizowane i dopełnione o najświeższe orzecznictwo, a zresztą zawiera wszystkie najświeższe zmiany wprowadzone m.in.:
1. ustawą z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), jaka obejmuje zmiany dotyczące:

– okresu ważności zaświadczenia stwierdzającego nieistnienie okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
– treści oświadczenia o wstąpieniu w związek matrymonialny składanego przez osoby wstępujące w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– doprecyzowania artykułów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła para małżeńska z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka,
które weszły w życie 1.3.2015 r.

2. ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199), jaka dotyczy świadectwa ukończenia poprzez przysposabiającego szkolenia na rzecz kandydatów do przysposobienia dziecka,
które weszły w życie 18.9.2015 r.
3. ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy również ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062), której celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców, którzy nie mieszkają razem,
które weszły w życie 29.8.2015 r.
oraz
4. ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk Sejmowy Nr 164, Sejm VIII Kadencji), która dotyczy umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
jakie wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia .
Komentarz ten przeznaczony jest dla nader szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią kodeksów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Powinni z niego wykorzystywać przede wszystkim prawnicy: sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy, aplikanci, studenci prawa, a zarówno studenci dodatkowo absolwenci pedagogiki i psychologii, a swoją drogą lekarze, czynni zawodowo pedagodzy, psychologowie, zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów na rzecz nieletnich, pracownicy socjalni i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podmioty zaangażowane w pieczę zastępczą

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s