Zamówienia publiczne

Publikacja Zamówienia publiczne komentarz obejmuje opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały między innymi rozporządzenia:

 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, także form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z  w sprawie kwot wartości zamówień także konkursów, od jakich uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z  w sprawie innych niż wypłata obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ,
 • z w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Skrybowie przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz Prawo zamówień publicznych stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób transparentny i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s