Postępowanie w karaniach

Niniejsza lektura Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to pożyteczny komentarz składający się z 6 części, jakie omawiają między innymi następujące zagadnienia: Część I. Kontradyktoryjność: termin i istotę kontradyktoryjności, pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, rolę i zadania oskarżyciela dodatkowo obrońcy, rolę sądu, pozycję prawną oskarżonego i prokuratora w procesie karnym. Część II. Osoba podejrzana i podejrzany: zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, wkład sądu w postępowaniu przygotowawczym, prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego, prawo zatrzymanego do kontaktu z obrońcą, zrzeczenie się prawa do milczenia i prawa do kontaktu z adwokatem, zażalenie na zatrzymanie. Część III. Obrońca i pełnomocnik: zebrany nielegalnie półprodukt dowodowy, uprawnienia radców prawnych w postępowaniu karnym, możliwość działania na niekorzyść reprezentowanego, obronę obligatoryjną, pomoc prawną z urzędu, przymus adwokacko-radcowski, rolę adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego oraz jako obrońcy, prawa oskarżonego do milczenia. Część IV. Pokrzywdzony: formy ingerencji sądu w postępowaniu przygotowawczym, wejście pokrzywdzonego do informacji procesowych, uprawnienia i ochronę pokrzywdzonego, status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciw dobrom ogólnym. Część V. Prokurator: rolę i funkcję prokuratora w postępowaniu karnym, wkład prokuratora w postępowaniu na podstawie art. KPK, uprawnienia organów PIP wykonujących uprawnienia pokrzywdzonego, problematykę właściwości rzeczowej, likwidację prokuratury wojskowej. Część VI. Sąd: zagadnienia dotyczące jawności rozprawy, osobiste i procesowe relacje zagrażające sędziowskiej bezstronności, nowe ujęcie zasady in dubio pro reo, normę wyznaczania składu orzekającego, normę fair trial, oraz instancję poziomą i wycofanie poziome. Książka napisana między innymi przez pragmatyków (adwokat, sędzia, prokuratorzy) uwzględnia przemiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z i ustawą z, które weszły w życie i dotyczą m.in. kodeksów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego. Te i inne materie pozostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne wyobrażenie zachodzących zmian, m.in. w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia. Wszystkie zagadnienia zawarte w publikacji książkowej stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, pomimo tego zarówno ważne wskazówki jak interpretować tekst znowelizowanej ustawy. Prezentowana lektura kierowana jest szczególnie do praktyków – prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc na rzecz doktorantów i studentów

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s