Obligacje i komentarz

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje normy emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest Ustawa o obligacjach Komentarz. Ustawa o obligacjach (która wchodzi w życie w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z o obligacjach zważa potrzeby rynku kapitałowego m.in.: umożliwia dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – stworzono podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; rozszerza zakres instrumentów, dostępnych dla emitenta – wprowadzono obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste; rozstrzygnięto niepewność towarzyszące obowiązującym regulacjom. Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, które w poprzednio obowiązującej ustawie o obligacjach nie występowały, jednakże okazały się niezbędne do wprowadzenia śmiałych regulacji (przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji). Komentarz omawia emisję i obrót obligacjami, jakie stanowią interesujący sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, nieraz atrakcyjniejszy niż lokaty to znaczy akcje. W lekturze Pisarze dokładnie omawiają zagadnienia ustawowe spojone z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a również specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji. Komentarz obejmuje peryfraza podstawowych zadań m.in. artykułów ogólnych (m.in. aspektu regulacji; definicji: emitenta, obligacji, warunków emisji; treści warunków emisji, dokumentów obligacji); rodzajów obligacji (m.in. imienne, na okaziciela, partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeństwa, wieczyste, przychodowe); zabezpieczeń obligacji (m.in. umowa z administratorem zabezpieczeń, obowiązek wyceny, hipoteka); emisji obligacji (m.in. zakończenie i tryb emisji, zawartość propozycji nabycia, sprawozdanie finansowe, emisja przez jst i instytucje finansowe, gatunek i termin zapisu na obligacje); zgromadzenia obligatariuszy (definicja, uchwała zgromadzenia, termin zgromadzenia, miejsce zgromadzenia, prawo uczestnictwa, lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa, pełnomocnik obligatariusza, podjęcie i zaskarżenie uchwały, protokół); wykupu, umorzenia i odtworzenia obligacji; banku-reprezentanta (umowa o reprezentację, wymogów jakie musi spełniać podmiot pełniący funkcję banu-reprezentanta, obowiązków emitenta, obowiązków banku-reprezentanta); kodeksów karnych (niedozwolona emisja, nieprawdziwe dane, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, bezprawne głosowanie). Dodatkowo powinno się wskazać, że nowa ustawa o obligacjach obejmuje szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu podwyższenia czytelności ustawy został wprowadzony proporcja kodeksów na rozdziały, w jakich pogrupowane zostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono przemiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Ze względu na rzeczowy rozmiar komentarza, Skrybowie przedstawiają podobnie najważniejsze zapatrywania doktryny oraz odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób transparentny i przezroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Ze względu na wzrost zainteresowania obligacjami, ich emisją i obrotem, komentarz powinien spotykać się z szerokim zainteresowaniem: radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, przedstawicieli i doradców finansowych spółek handlowych, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, maklerów i inwestorów indywidualnych a również studentów.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s