Kodeks pracy komentarz

Kodeks pracy komentarz zawiera szczegółowe, praktyczne dodatkowo przejrzyste wyrażenie omowne zagadnień tj.: prawa i obowiązki pracowników także pracodawców, stosunek pracy, wynagrodzenia, urlopy pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, uprawnienia pracowników powiązane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych. Zagadnienia te stanowią doskonałą pomoc w codziennej pracy również dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, w jaki sposób i pracowników. Komentarz pozycja szczegółową charakterystyką i analizą poglądów doktryny i omówieniem najważniejszych aktów wykonawczych, obejmuje zarówno najświeższe orzeczenia Sądu Najwyższego, co umożliwia zapoznanie się nie tylko wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, jednak podobnie z aktualnym orzecznictwem. Ponadto Komentarz uwzględnia najświeższy wcięcie prawny: m.in. ustawę dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a również wskazuje na mus ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do uzyskiwania prac przede wszystkim niebezpiecznych. Ponadto Komentarz – jako pierwszy na rynku – omawia zmiany dotyczące ograniczenia terminowych umów o pracę. Nowelizacja zakłada, że maksymalny okres trwania umów terminowych po zsumowaniu nie może przekroczyć miesięcy; planuje się tak jak zrównanie okresu wypowiedzeń. Szczegółowo komentowane są nie tylko zmiany, ale również przepisy ogólne, zasady prawa pracy, rodzaje umów i wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, kwalifikacje zawodowe, urlopy wypoczynkowe, okres pracy, zatrudnianie młodocianych, obronność i higienę pracy, a zarówno zbiorowe prawo pracy i normy dochodzenia roszczeń przed sądami pracy. Autorzy-praktycy udzielają wielu praktycznych porad co dotyczy możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doznanie w wykładni i stosowaniu artykułów KP czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej. Komentarz do KP stanowi nieodzowną pomoc dla sędziów trybunałów pracy i ubezpieczeń społecznych, mecenasów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, aplikanci wszystkich zawodów prawniczych, słuchacze studiów podyplomowych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s